| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacynych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Puszcza Mariańska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 29 lutego 2016 r.

Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba punktów

Wymagane dokumenty / oświadczenia

1

Kandydat realizował edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie.

20

Zaświadczenie dyrektora danej szkoły

2

Rodzeństwo kandydata do pierwszej klasy będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym lub uczęszcza już do danej szkoły podstawowej.

20

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

3

Odległość z miejsca zamieszkania kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie, jest mniejsza niż odległość do szkoły, w obwodzie której kandydat zamieszkuje.

10

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 29 lutego 2016 r.

Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba punktów

Wymagane dokumenty / oświadczenia

1

Uzyskany przez kandydata wynik sprawdzianu po szkole podstawowej w przeliczeniu na punkty (wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej sprawdzianu i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2).

maksymalnie 40

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

2

Wyniki nauczania - średnia arytmetyczna ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

- średnia ocen 5,00 i powyżej -

20 pkt

- średnia ocen 4,00 - 4,99 - 16 pkt

- średnia ocen 3,00 - 3,99 - 12 pkt

- średnia ocen poniżej 3 - 8 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3

Uzyskana przez kandydata ocena z zachowania

- wzorowe - 10 pkt

- bardzo dobre - 8 pkt

- dobre - 6 pkt

- poprawne - 4 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4

Odległość z miejsca zamieszkania kandydata do gimnazjum, do którego składany jest wniosek o przyjęcie, jest mniejsza niż odległość do gimnazjum, w obwodzie którego kandydat zamieszkuje.

10

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

5

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danym gimnazjum

10

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »