| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz.856 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew na 2016 rok " w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Stępień


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/111/2016
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew na 2016 rok.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

W ramach Programu, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt przewiduje się:

1) zapobieganie bezdomności, w szczególności psów i kotów,

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów oraz w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

6) w celu zapobiegania bezdomności psów na terenie gminy Zakrzew, właściciele psów, którzy zamieszkują na terenie gminy Zakrzew mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa. Koszt zabiegu w całości pokrywa Urząd Gminy w Zakrzewie.

Rozdział 2.
Działania mające na celu zapobieganiu bezdomności zwierząt

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) wyłapywanie zwierząt bezdomnych, w tym zagubionych, wałęsających się, pozostających bez właściciela i umieszczenie zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowinach, k. Kielc, ul. Przemysłowa 89, prowadzonym przez lekarza weterynarii Pana Marcina Komorowicza

2) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej przez wyznaczony Gabinet Weterynaryjny,

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych,

2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez zapewnienie dofinansowania właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców, oraz pokrycia w 100% kosztów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, które zostaną adoptowane przez mieszkańca gminy Zakrzew, w szczególności wolno żyjących kotów, przebywających na terenie gminy na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii - wyznaczony Gabinet Weterynaryjny:

1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Zakrzew, do zwierząt stanowiących ich własność,

2) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa,

3) właściciel, który chce uzyskać dofinansowanie i poddać zabiegowi posiadane zwierzę, złoży w Urzędzie Gminy wniosek w sprawie otrzymania dofinansowania,

4) Wójt Gminy pisemnie poinformuje właścicieli zwierząt o przyznanym dofinansowaniu na stosowny zabieg wskazując lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi oraz przekaże lekarzowi weterynarii wykaz osób, które otrzymały dofinansowanie w celu przeprowadzenia zabiegu,

5) właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu,

6) termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc od daty otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu,

7) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po jego wykonaniu, na podstawie wystawionego rachunku,

8) na warunkach określonych w umowie z lekarzem weterynarii, Gmina Zakrzew zapłaci pozostałe 50 % kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku,

9) Gmina Zakrzew pokrywa w 100% koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, które zostaną adoptowane na podstawie odpowiednich dokumentów, w szczególności wolno żyjących kotów, przebywających na terenie gminy, które zostały dostarczone do lekarza weterynarii, na podstawie wystawionego rachunku za wykonany zabieg. Gmina będzie prowadzić współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości poprzez wyłapywanie przez podmiot, z którym gmina ma umowę oraz poddanie zabiegowi sterylizacji lub kastracji i wypuszczenie na wolność w miejscu złapania,

10) Gmina Zakrzew pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów bezpańskich psów lub kotów. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,

11) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina Zakrzew zawarła umowę na świadczenie usługi w tym zakresie.

3. Gmina Zakrzew na wniosek właściciela (mieszkańca gminy Zakrzew) psa, pokryje 100% kosztów zaczipowania psa, które prowadzi wyznaczony Gabinet Weterynaryjny, na podstawie zlecenia wystawionego przez Urząd Gminy.

Rozdział 3.
Działalność edukacyjna na terenie gminy.

Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt domowych,

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działalności w tego typu organizacjach,

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami,

4) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Zakrzew,

5) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem,

6) informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;

7) propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, artykuły w gazetach oraz akcje prowadzone za pośrednictwem mediów.

Rozdział 4.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez gminę poprzez:

1) ustalenie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące,

2) ustalenie społecznych opiekunów kotów,

3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich i domowych, realizuje Gmina Zakrzew poprzez:

1) podpisanie umowy na świadczenie usługi całodobowej z lekarzem weterynarii,

2) realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie telefonicznego powiadomienia przez Policję,

3) zakres usługi weterynaryjnej związanej z leczeniem powypadkowym zwierzęcia strony określać będą po zgłoszeniu do Urzędu Gminy każdego indywidualnego przypadku.

Rozdział 6.
Źródła finansowania realizacji programu

W budżecie Gminy Zakrzew w 2016 roku zapewniono środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. na realizację zadań humanitarnego traktowania zwierząt związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w tym na edukację mieszkańców.

Rozdział 7.

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzić będzie:

1) Urząd Gminy Zakrzew we współpracy ze schroniskami, wolontariatem, organem Inspekcji Weterynaryjnej oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

2) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew,

3) Urząd Gminy w Zakrzewie wskazuje gospodarstwo rolne Pana Jerzego Nowakowskiego, Janiszew 58, gm. Zakrzew w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

4) całodobową opiekę lekarsko - weterynaryjną zapewni Gabinet Weterynaryjny Zielony Szpitalik Pani Marzeny Olszewskiej, ul. Zielona 84/1, Radom, z którym Urząd Gminy podpisze umowę. Dokładne dane gabinetu zostaną przekazane Policji oraz udostępnione do publicznej wiadomości.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/111/2016
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 23 lutego 2016 r.

W N I O S E K

o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakrzew

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:

…………………………………………………………………………………………………..

3. Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja*).

4. Dołączam dokument potwierdzający wykonanie zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny w bieżącym roku.

5. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji* / kastracji* w kwocie …………… zł . (słownie: ………………………………

………………………………….. ),

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Programem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew .

7. Oświadczam, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926 ze zm.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zakrzew.

……………………….. ……………………………………

Miejscowość, data podpis właściciela zwierzęcia

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »