| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Jednia-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Jednia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2002 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXIX/282/2006
z dnia 24 stycznia 2006 roku, uchwałą Nr XLVI/324/2006 z dnia 24 lipca 2006 roku, uchwałą Nr XXI/181/2008 z dnia 24 października 2008 roku, uchwałą Nr XXIII/294/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXVIII/336/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku, uchwałą Nr XXVII/210/2013
z dnia 25 listopada 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/223/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz uchwałą Nr LIII/303/2014 z dnia 22 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie: Ust. 1 "Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwały o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki". Ust. 2 "Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych i obowiązuje aż do jej odwołania".

2. W § 10 skreśla się ust. 1.

3. § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie: "Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady".

4. W § 15 skreśla się ust. 2.

5. § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W skład komisji stałych wchodzą radni w liczbie określonej w ust. 1 poza Przewodniczącym Rady Gminy. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w §14 pkt 1 i 2 Statutu".

6. § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz I
i II Wiceprzewodniczącego".

7. § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej sesji".

8. W § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "Wyboru Wiceprzewodniczących Rada dokonuje najpóźniej na trzeciej sesji".

9. W § 16 skreśla się ust 3 i 4.

10. W § 17 sformułowanie " - sprawuje policję sesyjną" zastępuje sformułowaniem "- czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad w zakresie opisanym w § 43 i innych statutu".

11. Skreśla się § 19.

12. § 24 otrzymuje brzmienie:

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady Gminy, które pozostaje w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy".

13. § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0 terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. Zawiadomienie może być odebrane przez radnego w biurze Rady Gminy za potwierdzeniem odbioru".

14. § 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na co najmniej 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty,
w tym z wykorzystaniem BIP Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy".

15. W § 29 skreśla się ust. 2.

16. § 38 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców".

17. § 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub w razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą radny może złożyć pisemny wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy wraz
z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie interpelacji".

18. W § 45 ust. 1 dodaje się po sformułowaniu: " - przestrzegania regulaminu obrad" sformułowanie o treści:

reasumpcji głosowania".

19. § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przebieg sesji nagrywa się na nośniki audio - video i udostępnia zainteresowanym poprzez stronę BIP Urzędu Gminy".

20. W § 52 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Protokół wykłada się do wglądu radnym w Biurze Rady w terminie 10 dni od daty zakończonej sesji".

21. § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Radni mogą zgłosić poprawki do protokołu na piśmie między sesjami, nie później niż na najbliższej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada Gminy po wysłuchaniu protokolanta i obejrzeniu zapisu audio-video z nagraniem przebiegu sesji".

22. Po § 61 dodaje się § 61a w brzmieniu:

Wójt składa Radzie Gminy ustne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, których wykonanie powierzono Wójtowi, po upływie kolejnych, następujących po sobie 6 miesięcy kalendarzowych, które stanowią okres sprawozdawczy. W przypadku braku wykonania którejkolwiek z uchwał, których wykonanie było powierzone Wójtowi, Wójt jest zobowiązany podać przyczynę braku wykonania uchwały".

23. W § 69 dodaje się po ust. 1 i 2 ust. 3 i 4 w brzmieniach:

- ust. 3 "Rada dokonuje wyboru i odwołania radnych ze składu osobowego komisji stałych
i doraźnych w głosowaniu jawnym na początku kadencji Rady oraz w jej trakcie w przypadku zaistnienia wakatu w składzie danej komisji. Członkowie wybierają ze swojego grona przewodniczącego komisji, z zastrzeżeniem § 83 ust. 2".

- ust. 4. "W przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób wchodzących w skład komisji stałej lub doraźnej, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały, o której mowa powyżej, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała".

24. § 76 otrzymuje brzmienie: Ust. 1 "Radny reprezentuje wyborców i ma prawo występować z wnioskami, interpelacjami
i zapytaniami wobec organów Gminy. Czynności swoje może podejmować na podstawie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców Gminy albo z własnej inicjatywy". Ust. 2 "Radny ma prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji lub posiedzeń komisji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione". Ust. 3. "Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności". Ust. 4 "Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub komisji".

25. W § 77 ust. 2 wyrazy:

Nie rzadziej niż raz w kwartale" zastępuje się wyrazami "Nie rzadziej niż raz w półroczu".

26. Po § 80 dodaje się § 80 a w brzmieniu:

Radni nie będący członkami komisji stałych i doraźnych mogą uczestniczyć w pracach tych komisji z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach".

27. Skreśla się § 81.

28. Skreśla się § 82.

29. Uchylony.

30. § 103 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne".

31. § 106 otrzymuje brzmienie:

Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania przy czym w przypadku, gdy skorzystanie z w/w środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty
z wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje do osób zarządzających mieniem komunalnym o rozważenie celowości zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. Wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wymaga uzasadnienia".

32. W § 109 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniach: Ust. 2 "Radny może być członkiem jednego klubu". Ust. 3 "Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna".

33. W § 126 w pkt. 2 skreśla się wyrazy:

Zastępca Wójta Gminy", natomiast pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "umowy o pracę - Sekretarz Gminy i pozostali pracownicy".

34. § 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy z tym, że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały".

35. W § 127 w ust. 2 po wyrazach "Pracy i płacy" dodaje się: "Pracowników wymienionych
w § 126 pkt 2 i 3, dokonuje Wójt".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr Bożena Grad

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »