| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/107/16 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości zamieszkałej należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych;

2) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właściciela nieruchomości zamieszkałej będzie prowadzone:

a) nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części wiejskiej gminy,

b) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części miejskiej gminy,

c) z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

d) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;

3) odpady segregowane od właścicieli nieruchomości będą odbierane:

a) papier i tektura nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

b) szkło białe i kolorowe nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

c) tworzywa sztuczne nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

d) metale nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

e) opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

f) przeterminowane leki należy oddawać do pojemników będących własnością gminy zlokalizowanych w aptekach tj. ul. Os. Staszica 10, ul. Kochanowskiego lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

g) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory nie rzadziej niż raz na rok,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż raz na rok,

i) meble i odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż raz na rok,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe nie rzadziej niż raz na rok,

k) zużyte opony nie rzadziej niż raz na rok,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych:

- nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części wiejskiej gminy,

- nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części miejskiej gminy,

- z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej i w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ł) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych - w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż raz na miesiąc;

4) wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki/worki służące do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust 1, pkt 3, lit. a, b, c, d, e, l, ł.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w dniach:

- poniedziałek 9:00 - 17:00,

- wtorek - piątek 8:00 - 15:00,

- ostatnia sobota miesiąca 7:00 - 15:00.

3. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

1) odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe;

2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale;

3) opakowania szklane;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyte opony;

9) odpady zielone;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest);

11) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych.

4. Dopuszcza się oddawanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie organizowany nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wykonawcę:

a) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) meble i odpady wielkogabarytowe,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest),

e) zużyte opony.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów w sposób selektywny dostarczy bezpłatnie mieszkańcom podmiot odbierający odpady komunalne na terenie Gminy Iłża, pozostawiając tyle worków pustych ile odebrał napełnionych.

§ 4. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:

a) do dwóch dni - dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram terminie odbioru odpadów,

b) do siedmiu dni - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez podmiot odbierający odpady,

c) do czternastu dni - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez podmiot obsługujący punkt selektywnego odbierania odpadów;

2) Uwagi zgłasza właściciel nieruchomości:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: 48/3422228,

b) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, 27 - 100 Iłży,

c) elektronicznie na adres e-mail: mailto:środowisko@ilza.pllub mailto:ilza@ilza.pl;

3) Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności: imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, a także opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia;

4) W przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tą okoliczność, która zawiera dane wskazane w pkt 3.

§ 5. Tracą moc uchwały Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr XXXVIII/195/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013 r. i Nr LII/324/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Józef Skrobisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »