| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów

Na podstawie art.20 e ust. 3 i 4 oraz art.20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jabłonna, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów przez kandydata.

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

1) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna - 5 punktów,

2) kandydat uczęszcza do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne - 4 punkty,

3) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 3 punkty,

4) wskazanie przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata przy rozliczeniu podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna - 2 punkty,

2. W celu wykazania spełniania kryteriów rodzice dziecka - opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dokumenty:

1) w zakresie §2 ust. 1 pkt 1 - oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata,

2) w zakresie §2 ust. 1 pkt 2 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej
o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się w tej szkole,

3) w zakresie §2 ust. 1 pkt 3 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej
o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w tej szkole,

4) w zakresie §2 ust. 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata, że przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria do klasy pierwszej gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i drugiej mnoży się przez 0,1( maksymalnie 10 punktów za każdą część).

2) Oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z trzech

obowiązkowych zajęć edukacyjnych : język polski, matematyka, przyroda:

1) ocena celująca - 6 punktów;

2) ocena bardzo dobra - 5 punktów;

3) ocena dobra - 4 punkty;

4) ocena dostateczna - 3 punkty;

5) ocena dopuszczająca - 2 punkty.

3) Ocena zachowania uzyskana przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły:

1) zachowanie wzorowe - 5 punktów;

2) zachowanie bardzo dobre- 4 punkty;

3) zachowanie dobre- 3 punkty;

4) zachowanie poprawne - 1 punkt;

5) zachowanie nieodpowiednie i naganne- 0 punktów.

4) Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych - 3 punkty.

5) Wskazanie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata przy rozliczeniu podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna lub płacenie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata podatku rolnego do Gminy Jabłonna - 2 punkty.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów rodzice dziecka / opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dokumenty:

1) w zakresie §3 ust. 1 pkt 1 - zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) w zakresie §3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3) w zakresie §2 ust. 1 pkt 5 - oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata, że przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna,

4) oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jabłonna.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Modzelewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »