| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) w wykonaniu Uchwały Nr 448/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 392/XLVI/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz jego zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 181/XIX/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, obejmujący obręby ewidencyjne: 06, 07, 08, 09, zwany dalej "planem".

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone zostały na rysunku planu.

§ 2. Uchwała składa się z następujących, integralnych części:

1) tekstu planu, stanowiącego treść uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 3.

§ 3. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu do 6o;

2) dachu krzywiznowym - należy przez to rozumieć dach, którego kształt oparty jest o wycinki łuku;

3) granicy obszaru objętego planem - należy przez to rozumieć oznaczenie granicy obszaru objętego planem oraz granicy administracyjnej pokrywającej się z granicą planu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą obszar, w granicach którego należy lokalizować nowo realizowane budynki i tymczasowe obiekty budowlane, biorąc pod uwagę ich zewnętrzny obrys, do którego nie wlicza się schodów, pochylni, ganków, balkonów, tarasów oraz wykuszy, itp.;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, określającą położenie frontowej ściany budynku z dopuszczeniem lokalizowania schodów, pochylni, gzymsów, balkonów, wykuszy, ganków, tarasów itp., wysuniętych przed zewnętrzną ścianę budynku nie więcej niż na 1,0 m;

6) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 20 % w poszczególnych segmentach ogrodzenia;

7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

8) terenie - należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć stosunek terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w przepisach odrębnych, do powierzchni działki budowlanej;

10) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, których uciążliwość nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, i które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w rozumieniu przepisów odrębnych;

11) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

12) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej - należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z większym udziałem powierzchni biologicznie czynnej, określonym w przepisach szczegółowych planu;

13) zabudowie usług turystyki - należy przez to rozumieć budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki konferencyjne i budynki gastronomii oraz obiekty sportu i rekreacji związane z ww. budynkami;

14) zwartej pierzei zabudowy - należy przez to rozumieć takie usytuowanie budynków, w miejscu wyznaczonym w planie, dla których pomiędzy sąsiednimi budynkami nie zachowuje się odstępu, za wyjątkiem przejazdów bramowych.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MNe;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/ZR;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

8) tereny zabudowy usług turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolem UT;

9) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US;

10) tereny zabudowy sportu i rekreacji i/lub zabudowy usług turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolem US/UT;

11) tereny obiektów obsługi samochodów i/lub zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS/U;

12) tereny zabudowy usług administracji, oznaczone na rysunku planu symbolem UA;

13) tereny zabudowy usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO;

14) tereny zabudowy usług kultu, oznaczone na rysunku planu symbolem UK;

15) tereny lasów i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

16) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

17) tereny zadrzewień i zakrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolem Z;

18) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

19) tereny dróg publicznych klasy L, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

20) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

21) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

22) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP;

23) tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem KS;

24) tereny placów publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KX;

25) tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem K.

§ 5. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:

1) granicy obszaru objętego planem;

2) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;

4) obowiązującej linii zabudowy;

5) zwartej pierzei zabudowy;

6) granicy obszaru przestrzeni publicznych;

7) strefy utrudnionych warunków budowlanych;

8) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

9) granicy obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie;

10) obszarów potencjalnego zagrożenia osuwania się mas ziemnych;

11) granicy obszaru pośredniego oddziaływania cmentarza;

12) granicy obszaru wymagającego przekształceń;

13) obiektów zabytkowych;

14) strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

15) granicy strefy ochrony urbanistycznej historycznych elementów rozplanowania miasta;

16) strefy ochrony konserwatorskiej Wałów Napoleońskich;

17) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV;

18) wymiarowania;

19) przeznaczenia terenów, oznaczonego odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów.

§ 7. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami planu, określające:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków wraz z numerem;

2) numer AZP stanowiska archeologicznego;

3) granicę Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 8. 1. Ustala się strefę utrudnionych warunków budowlanych w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

2. Ustala się obszary potencjalnego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych (wąwozy, stoki o spadkach powyżej 10O) w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

3. W strefie, o której mowa w ust. 1 oraz na obszarach, o których mowa w ust. 2 ustala się zakaz budowy kondygnacji podziemnych.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Na obszarze objętym planem występują obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie, w granicach określonych na rysunku planu.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 2, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego.

4. Na obszarach określonych w ust. 1 ustala się zagospodarowanie terenu w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne.

5. Na obszarach określonych w ust. 1 mają zastosowanie zakazy wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne.

Rozdział 2.
Kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych

§ 10. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dla wolnostojących urządzeń reklamowych:

a) zakaz budowy na terenach ZL, ZP, Z, KDL, KDD, KDW, KP,

b) na terenach nie wymienionych w lit. a, zakaz budowy w odległości mniejszej niż 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

c) wymiar liczony jako równość lub wielokrotność modułu 1,0 m x 1,5 m,

d) sytuowanych na terenach MN, MNe, MN/ZR i MW, maksymalną wielkość 1,5 m x 2,0 m i wysokość do 4,0 m,

e) sytuowanych na terenach MN/U, MW/U, UO, U, US/UT oraz KS/U w pasie o szerokości od 5,0 do 25,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDL1, maksymalną wielkość 3,0 m x 4,5 m i wysokość do 6,0 m,

f) sytuowanych na terenach nie wymienionych w literach d, e, maksymalną wielkość 2,0 m x 3,0 m i wysokość do 5,0 m;

2) następujące zasady budowy ogrodzeń:

a) wysokość ogrodzeń od strony dróg do 1,8 m, za wyjątkiem terenów UO, U i KS/U oraz za wyjątkiem ogrodzeń dla boisk sportowych,

b) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych,

c) zakaz stosowania betonowych elementów prefabrykowanych za wyjątkiem elementów konstrukcyjnych,

d) dla obszarów położonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poziom podmurówki ogrodzeń na równi z poziomem terenu a w przypadku realizacji podmurówek wyższych niż poziom terenu ustala się wykonanie przerw lub otworów w podmurówce umożliwiających migrację drobnych zwierząt,

e) sytuowanie w odległości minimum 0,5 m od gazociągu sieciowego;

3) zakaz budowy blaszanych obiektów garażowych i gospodarczych;

4) zakaz stosowania oblicówki z tworzyw sztucznych;

5) zakaz sytuowania usług handlu hurtowego, usług lakierniczych i blacharskich,

6) zakaz sytuowania stacji LPG, za wyjątkiem terenu KS/U;

7) zakaz sytuowania złomowisk oraz schronisk i hoteli dla zwierząt;

8) zakaz sytuowania spalarni zwłok.

§ 11. Dopuszcza się działki budowlane o powierzchni mniejszej niż jest to określone w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów zawartych w Rozdziale 8 wyodrębnione pod obiekty infrastruktury technicznej oraz powstałych w oparciu o ustalony w planie przebieg linii rozgraniczającej.

§ 12. Dopuszcza się działki budowlane o powierzchni mniejszej niż jest to określone w przepisach szczegółowych zawartych w Rozdziale 8, jeżeli działka powstała przed wejściem w życie niniejszego planu.

§ 13. Dla obszaru przestrzeni publicznych, oznaczonego na rysunku planu, ustala się zastosowanie, w obrębie działki budowlanej, jednolitych pod względem kolorystyki, zastosowanych materiałów oraz wymiarów poszczególnych typów elementów małej architektury, takich jak latarnie, ławki, śmietniki, itp.

§ 14. 1. Ustala się obszar wymagający przekształceń, wyznaczony na rysunku planu.

2. Na terenie obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) remont lub przebudowę infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej;

2) remont lub przebudowę dróg publicznych.

Rozdział 3.
Ochrona środowiska i krajobrazu kulturowego

§ 15. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służącej realizacji celów publicznych i dróg;

2) zakaz lokalizacji usług związanych z gospodarowaniem odpadami;

3) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215, w obrębie, którego usytuowany jest obszar objęty planem, poprzez zakaz lokalizowania inwestycji zagrażających zasobom i jakości wód podziemnych.

§ 16. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mają tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 17. 1. Ustala się obszar pośredniego oddziaływania cmentarza na środowisko, dla cmentarza zlokalizowanego poza planem, w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz sytuowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 18. W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu tereny oznaczone symbolem:

1) MN, MNe, MN/ZR wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MW wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

3) MN/U, MW/U, U, UA, UK wskazuje się jako tereny mieszkaniowo-usługowe;

4) US/UT, US, UT, ZP, ZL, Z, WS wskazuje się jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

5) UO wskazuje się jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Rozdział 4.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 19. 1. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o wartości historyczno-kulturowej, wpisane do rejestru zabytków i ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których mają zastosowanie przepisy odrębne związane z ochroną i opieką nad zabytkami:

1) budynek mieszkalny, murowany, początek XX w., przy ul. Rynek 1 - wpisany pod numerem 956 z dnia 22.05.2000 r.;

2) budynek mieszkalny z oficyną, murowany, 1906-1909 r., przy ul. Rynek 5 - wpisany pod numerem 955 z dnia 22.05.2000 r.;

3) nawierzchnia brukowa rynku - wpisana pod numerem A48 z dnia 22.05.2000 r.;

4) budynek mieszkalny wraz z działką, murowany, II połowa XIX w., przy ul. Rynek 16 - wpisany pod numerem 23 z dnia 08.11.1999 r.;

5) budynek mieszkalny, murowany, II połowa XIX w., przy ul. Rynek 14 - wpisany pod numerem 954 z dnia 22.05.2000 r.;

6) budynek mieszkalny, drewniany koniec XIX w., przy ul. Św. Wojciecha 1 - wpisany pod numerem 952 z dnia 22.05.2000 r.;

7) kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny - wpisany pod numerem 1101/320/61 z dnia 20.12.1961 r.;

8) gród wczesnośredniowieczny z XI-XII w. - wpisane pod numerem C-56.

2. Dla zabytku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, ustala się zakaz budowy obiektów budowlanych , oraz prowadzenia innych działań naruszających istniejący stan zabytku, za wyjątkiem elementów małej architektury oraz badań archeologicznych i prac konserwatorskich, prowadzonych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

§ 20. 1. Na terenie objętym planem znajdują się budynki, będące obiektami o wartości historyczno-kulturowej, objęte gminną ewidencją zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem obiektu zabytkowego:

1) budynek mieszkalny, murowany, początek XX w., przy ul. Pułtuskiej 36;

2) budynek plebani, murowany, z przełomu XIX/XX w., przy ul. Farna 7.

2. Dla obiektów, wymienionych w ust. 1 ustala się ochronę poprzez:

1) zachowanie obiektów oraz ich układu;

2) zachowanie wyglądu architektonicznego budynków w zakresie charakterystycznych wysokości, układu kalenicy, geometrii dachu, pokrycia dachu, wystroju i kompozycji elewacji, rozmieszczenia, wielkości, kształtu, proporcji otworów okiennych i drzwiowych;

3) stosowanie materiałów odtwarzających historyczny wygląd.

3. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy odrębne związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

§ 21. 1. Ustala się ochronę zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 51-67/2) w formie strefy ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy odrębne związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

§ 22. 1. Ustala się granicę strefy ochrony urbanistycznej historycznych elementów rozplanowania miasta, wyznaczoną na rysunku planu.

2. Dla terenów i obiektów objętych strefą, o której mowa w ust. 1, ustala się ochronę poprzez:

1) zachowanie elementów układu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic, placów i zabudowy;

2) dla nowych budynków nawiązanie do historycznego wyglądu architektonicznego najbliższych budynków, które powstały nie później niż do końca XIX wieku, przez co rozumie się zastosowanie charakterystycznych wysokości, układu kalenicy, geometrii dachu, pokrycia dachowego, wystroju i kompozycji elewacji, rozmieszczenia, wielkości, kształtu, proporcji otworów okiennych i drzwiowych;

3) zakaz stosowania w budynkach:

a) płytek glazury i terakoty na elewacjach,

b) dachów płaskich,

c) dachów mansardowych,

d) materiałów bitumicznych w pokryciu dachowym;

4) w zakresie kolorystyki budynków:

a) dla elewacji kolory pastelowe bądź w przypadku zastosowania materiałów naturalnych ich właściwy kolor,

b) dachy w palecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni.

§ 23. 1. Ustala się ochronę zachowanych pozostałości fortyfikacji ziemnych Twierdzy Serock (Wałów Napoleońskich), objętych gminną ewidencją zabytków, w formie strefy ochrony konserwatorskiej Wałów Napoleońskich, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terenów objętych strefą, o której mowa w ust. 1, ustala się ochronę poprzez:

1) zakaz zmian ukształtowania powierzchni ziemi;

2) zakaz zabudowy za wyjątkiem terenu MNe3;

3) zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej;

4) dopuszczenie budowy elementów małej architektury.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy odrębne związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 24. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalną powierzchnię działki:

a) dla terenów MN, MN/ZR, MW, MW/U, U1 - 800 m2,

b) dla terenów MNe, UT, US, US/UT, KS/U - 1000 m2,

c) dla terenu MN/U5 - 300 m2,

d) dla pozostałych terenów MN/U - 800 m2,

e) dla terenów MN/U dla zabudowy szeregowej - 250 m2,

f) dla terenów U2, U3 - 400 m2,

g) dla terenów UA - 500 m2,

h) dla terenów UO - 5000 m2,

i) dla terenów UK, ZP - 2000 m2,

j) dla terenów KX - 1000 m2,

k) dla terenów KS, K - 300 m2;

2) minimalną szerokość frontu działki:

a) dla terenów MN, MN/ZR, MNe, MN/U, MW, MW/U:

- 18,0 m dla zabudowy wolnostojącej,

- 15,0 m dla 1 segmentu w zabudowie bliźniaczej,

- 8,0 m dla 1 segmentu w zabudowie szeregowej,

- 18,0 m dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) dla terenu U, KS, K - 16,0 m,

c) dla terenów UT, UA, UK, US/UT, US, KS/U1, ZP - 18,0 m

d) dla terenów UO, KX - 20,0 m;

3) kąt położenia działki względem pasa drogowego od 75o do 90o;

4) usytuowanie wydzielanych działek krótszym bokiem do działki drogowej, z której działka jest obsługiwana, za wyjątkiem działek narożnych oraz sytuacji, w których takie usytuowanie uniemożliwiłoby wydzielenie działki.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 25. 1. Ustala się dopuszczenie utrzymania, modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

2. Ustala się obsługę istniejącego i nowego zainwestowania z sieci infrastruktury technicznej, poprzez istniejące i projektowane przewody magistralne i sieć rozdzielczą, oraz poprzez urządzenia lokalne.

§ 26. 1. Ustala się strefę techniczną napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV o szerokości 5,0 m licząc od osi linii, wyznaczoną na rysunku planu.

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzeń drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m;

3. Przy zagospodarowaniu strefy, o której mowa w ust. 1 w sposób nieokreślony w ww. ustępie należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 27. Dla infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,

b) średnicę przewodów rozdzielczych sieci wodociągowej do 250 mm,

c) zaopatrzenie z ujęcia Serock i Wierzbica,

d) przy budowie sieci wodociągowej uwzględnienie wymogów przeciwpożarowych, w tym w szczególności w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych;

2) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,

b) średnicę sieci kanalizacji sanitarnej od 160 mm

c) odprowadzanie do oczyszczalni ścieków "Dębe";

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej bądź odprowadzanie powierzchniowe z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,

b) średnicę sieci kanalizacji deszczowej od 300 mm;

4) w zakresie gospodarki odpadami unieszkodliwianie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN, z dopuszczeniem rozbudowy o nowe stacje transformatorowe SN/nN,

b) dla nowych, wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN budowę na wydzielonych działkach z dostępem do drogi publicznej, o minimalnej powierzchni 20 m2,

c) dopuszczenie budowy wnętrzowych stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną jeżeli zwrócone są w jej kierunku ścianą bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie z sieci gazowej bądź ze źródeł indywidualnych,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację urządzeń pomiarowych zużycia gazu w linii istniejących ogrodzeń od strony drogi obsługującej nieruchomość;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie ze źródeł indywidualnych,

b) zastosowanie urządzeń wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

c) dopuszczenie stosowania alternatywnych, ekologicznych źródeł ciepła takich jak urządzenia służące do poboru ciepła z energii słonecznej, powietrzne lub gruntowe pompy ciepła z zastrzeżeniem, że stosowanie alternatywnych źródeł ciepła nie może wiązać się z przekroczeniem obowiązujących norm emisji hałasu, pyłów lub substancji szkodliwych dla środowiska;

8) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy oraz budowy sieci i obiektów.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 28. Jako podstawowy układ komunikacji drogowej ustala się tereny dróg publicznych oznaczone następującymi symbolami:

1) KDL - drogi publiczne klasy L;

2) KDD - drogi publiczne klasy D.

§ 29. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym tj. drogą krajową nr 61 i nr 62 poprzez drogę KDL1.

§ 30. 1. Ustala się liczbę miejsc parkingowych wyliczoną według następujących wskaźników:

1) minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, z uwzględnieniem pkt 2;

2) minimum 1,5 miejsca na każdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;

3) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej usług handlu detalicznego i usług gastronomii, jednak nie mniej niż 2 miejsca;

4) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 60 m2 powierzchni użytkowej usług nie wymienionych w pkt 3, jednak nie mniej niż 2 miejsca.

2. Dla terenów UA1, MW/U1, MW/U2, MW/U3, MW/U4, UK1, US1 dopuszcza się sytuowanie miejsc, o których mowa w ust. 1, na terenie KX1, KDD7 oraz KDD8.

3. Dla terenów MN/U5, MN/U8, MN/U10, MW/U5, UO1, U4 dopuszcza się sytuowanie miejsc, o których mowa w ust. 1, na terenie KDL1.

§ 31. Dla dróg wewnętrznych i dojazdów, do co najmniej 3 działek budowlanych, nieoznaczonych na rysunku planu ustala się:

1) szerokość nie mniejszą niż 8,0 m,

2) nieprzekraczalną linię zabudowy - minimum 4,0 m,

3) zakończenie placem do zawracania o minimalnych wymiarach 10 m na 10 m, o ile nie są połączone z inną drogą,

4) na skrzyżowaniach stosowanie narożnych ścięć linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m na 5 m;

5) droga wewnętrzna będąca przedłużeniem istniejącej drogi wewnętrznej powinna mieć szerokość nie mniejszą niż droga, którą przedłuża i nie mniejszą niż określona w pkt 1).

Rozdział 8.
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 32. Budowę sieci infrastruktury technicznej i obiektów infrastruktury technicznej zajmujących powierzchnię do 40 m2 gruntu, obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ścieżek, dojść i dojazdów do budynków i działek budowlanych, traktuje się jako zagospodarowanie terenu uzupełniające i towarzyszące zagospodarowaniu terenu wynikającemu z jego przeznaczenia i dopuszcza się ją na wszystkich terenach, jeśli nie stoi to w sprzeczności z ustaleniami planu oraz jeżeli przepisy odrębne nie wykluczają możliwości realizacji tego typu inwestycji.

§ 33. 1. Ustala się dla wszystkich terenów, dopuszczenie utrzymania i przebudowy istniejącej zabudowy.

2. Ustala się dla wszystkich terenów za wyjątkiem terenów Z, dopuszczenie rozbudowy istniejących budynków z zachowaniem istniejącej funkcji, liczby kondygnacji, wysokości, geometrii dachu, nachylenia połaci, w istniejącej linii zabudowy z uwzględnieniem pozostałych ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 34. 1. Dla terenów MN1, MN2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej,

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych o dachach płaskich bądź spadzistych o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

c) dopuszcza się trzecią kondygnację w dachach spadzistych o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

d) zakaz budowy budynków z bali drewnianych,

e) wysokość zabudowy do 11,0 m,

f) poziom posadzki pierwszej kondygnacji na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu, mierzonej przy wejściu głównym do budynku;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,4,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 50%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 800 m2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenu MN2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2, w § 9 ust. 2 i ust. 3 uchwały.

3. Dla terenów MN1, MN2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3 oraz § 16 uchwały.

§ 35. 1. Dla terenów MN3, MN4 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej,

b) zakaz budowy budynków z bali drewnianych,

c) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

d) dla terenu MN3 wysokość zabudowy do 6,0 m,

e) dla terenu MN4 wysokość zabudowy do 8,0 m,

f) poziom posadzki pierwszej kondygnacji na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu, mierzonej przy wejściu głównym do budynku;

g) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,2,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 900 m2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenów MN3, MN4 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 9 ust. 2, § 16, § 19 ust. 2 i § 21 uchwały.

3. Dla terenów MN3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3, § 22 uchwały.

4. Dla terenu MN4 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 17 uchwały.

§ 36. 1. Dla terenów MNe1, MNe2, MNe3 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej,

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

c) wysokość zabudowy do 9,0 m,

d) poziom posadzki pierwszej kondygnacji na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu, mierzonej przy wejściu głównym do budynku;

e) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,2,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 1000 m2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenów MNe1, MNe3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3 uchwały.

3. Dla terenów MNe2 i MNe3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 23 uchwały.

4. Dla terenów MNe1, MNe2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3 uchwały.

5. Dla terenów MNe1, MNe2, MNe3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 16 uchwały.

§ 37. 1. Dla terenów MN/ZR1, MN/ZR2, MN/ZR3 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej,

b) zakaz budowy budynków z bali drewnianych,

c) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

d) wysokość zabudowy do 8,0 m,

e) poziom posadzki pierwszej kondygnacji budynków mieszkalnych na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu,

f) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej do 6,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,2,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 900 m2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenów MN/ZR1, MN/ZR2, MN/ZR3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3, § 9 ust. 2 oraz § 16 uchwały.

3. Dla terenów MN/ZR3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3 oraz § 13 uchwały.

§ 38. 1. Dla terenów MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4, MN/U5, MN/U6, MN/U7, MN/U8, MN/U9, MN/U10, MN/U11, MN/U12 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych;

2) dla terenów MN/U1, MN/U2, MN/U3 maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów usług handlu na 400 m2;

3) dla terenów MN/U4, MN/U5, MN/U6, MN/U7, MN/U8, MN/U9, MN/U10, MN/U11, MN/U12 maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów usług handlu na 100 m2;

4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla terenów MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U5, MN/U6, MN/U8, MN/U9:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,

b) zakaz budowy budynków z bali drewnianych,

c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

d) wysokość zabudowy do 11,0 m,

e) poziom posadzki pierwszej kondygnacji na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu, mierzonej przy wejściu głównym do budynku;

f) dla terenów MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U5, MN/U6, dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

g) dla terenów MN/U8, MN/U9 dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla terenu MN/U4, MN/U7, MN/U12:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej,

b) zakaz budowy budynków z bali drewnianych,

c) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

d) wysokość zabudowy do 9,0 m,

e) poziom posadzki pierwszej kondygnacji na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu, mierzonej przy wejściu głównym do budynku;

f) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

6) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla terenu MN/U10, MN/U11:

a) budynki w formie zabudowy wolnostojącej,

b) zakaz budowy budynków z bali drewnianych,

c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

d) wysokość zabudowy do 11,0 m,

e) poziom posadzki pierwszej kondygnacji na wysokości maksymalnie 0,7 m ponad poziom terenu, mierzonej przy wejściu głównym do budynku;

f) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

7) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych i gospodarczych:

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,

b) wysokość zabudowy do 6,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

8) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,8, dla terenu MN/U5,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,6, dla terenów nie wymienionych w lit. a,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 20%, dla terenu MN/U5,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30%, dla terenów nie wymienionych w lit. c,

e) minimalną powierzchnię działki budowlanej:

- 300 m2 dla terenu MN/U5,

- 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej, dla terenów nie wymienionych w tiret 1,

- 600 m2 dla 1 segmentu w zabudowie bliźniaczej, dla terenów nie wymienionych w tiret 1,

f) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

g) zwartą pierzeję zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu,

2. Dla terenu MN/U1 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3 uchwały.

3. Dla terenów MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4, MN/U11, MN/U12 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 16 uchwały.

4. Dla terenów MN/U1, MN/U2, MN/U3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 26 uchwały.

5. Dla terenów MN/U3, MN/U4, MN/U9, mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3 uchwały.

6. Dla terenów MN/U3, MN/U4 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 23 uchwały.

7. Dla terenów MN/U5, MN/U6, MN/U7, MN/U8, MN/U9, MN/U10, MN/U11, MN/U12 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 22 uchwały.

8. Dla terenów MN/U5, MN/U6, MN/U7, MN/U8, MN/U9, MN/U10, MN/U11, MN/U12, mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 21 uchwały.

9. Dla terenu MN/U10 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 17 i § 20 uchwały.

10. Dla terenu MN/U12 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 19 uchwały.

§ 39. Dla terenów MW1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,7,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 1000 m2;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

4) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3 oraz § 16 uchwały.

§ 40. 1. Dla terenów MW/U1, MW/U2, MW/U3, MW/U4, MW/U5 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych;

2) dopuszcza się na działkach o nr ewid. 100, 105 oraz 153 obręb 07 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w wyznaczonej w planie zwartej pierzei zabudowy,

2) maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów usług handlu na 100 m2;

3) sytuowanie usług w parterach budynków w miejscach oznaczonych w planie zwartą pierzeją zabudowy;

4) zakaz sytuowania usług obsługi samochodów;

5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 12,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

6) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) zwartą pierzeję zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,7,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%,

e) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 800 m2,

7) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 21, § 22 uchwały.

2. Dla terenów MW/U1, MW/U4 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 19 ust. 1, pkt 1, 2, 4, 5 uchwały.

3. Dla terenu MW/U5 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 17 uchwały.

§ 41. 1. Dla terenów U1, U4 ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 12,0 m,

c) dla terenu U1 dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o, bądź krzywiznowe,

d) dla terenu U4 dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,7,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 800 m2,

d) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) zwartą pierzeję zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu,

2. Dla terenu U1 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3, § 16 i § 26 uchwały.

3. Dla terenu U4 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 22 uchwały.

§ 42. 1. Dla terenów U2, U3 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej;

2) maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów usług handlu na 100 m2;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 9,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,7,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 500 m2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenów U2, U3 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3, § 9 ust. 2 oraz § 16 uchwały.

§ 43. Dla terenów UT1, UT2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usług turystyki;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 4 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 16,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o, bądź krzywiznowe;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,5,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1000 m2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3 oraz § 16 uchwały.

§ 44. Dla terenu US1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren sportu i rekreacji;

2) dopuszczenie budowy obiektu amfiteatru;

3) dopuszczenie sytuowania zabudowy o następujących parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 12,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o, bądź krzywiznowe;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,4,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1000 m2

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

§ 45. Dla terenu US/UT1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy sportu i/lub rekreacji i zabudowy usług turystyki;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 4 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 16,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o, bądź krzywiznowe;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,7,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1000 m2

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 16 oraz § 26 uchwały.

§ 46. Dla terenu KS/U1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren obiektów obsługi samochodów i/lub zabudowy usługowej;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 12,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o bądź krzywiznowe,

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,75,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1000 m2

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 16 oraz § 26 uchwały.

§ 47. Dla terenu UA1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy usług administracji;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki o 3 kondygnacjach nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 18,0 m, z dopuszczeniem budowy dominanty wysokościowej do 25,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,75,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 500 m2

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) uwzględnić uwarunkowania, o których mowa w § 21, § 22 uchwały.

§ 48. 1. Dla terenów UO1, UO2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usług oświaty;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 15,0 m,

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20o do 45o bądź krzywiznowe,

3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,6,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%, a w przypadku zastosowania na boiskach nawierzchni z tworzyw sztucznych, dopuszczenie zmniejszenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej do 30%;

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 m2

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenu UO1 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3 oraz § 16 uchwały.

§ 49. Dla terenu UK1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy usług kultu;

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla budynku kościoła:

a) zachowanie obecnej liczby kondygnacji budynku,

b) zachowanie obecnej geometrii dachu budynku i nachylenia połaci dachowych;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla budynków towarzyszących:

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) wysokość zabudowy do 11,0 m,

c) dachy spadziste o nachyleniu połaci głównych od 25o do 45o;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,4,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 m2

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 16, § 19 ust. 1, pkt 7, § 20, § 21 i § 22 uchwały.

§ 50. 1. Dla terenów ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny lasów i zalesień;

2) zagospodarowanie terenu w oparciu o przepisy odrębne.

2. Dla terenów ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 16 uchwały.

3. Dla terenu ZL4 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 23 uchwały.

§ 51. 1. Dla terenu ZP1, ZP2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zieleni urządzonej;

2) zakaz sytuowania budynków.

2. Dla terenów ZP1, ZP2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 16 uchwały.

3. Dla terenu ZP2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 9, ust. 2, § 19 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2, § 21 oraz § 22 uchwały.

§ 52. 1. Dla terenów Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zadrzewień i zakrzewień;

2) zakaz sytuowania budynków i tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu Z1 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz § 21 uchwały.

3. Dla terenów Z1, Z2, Z7, mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 9 ust. 2 uchwały.

4. Dla terenów Z1, Z2, Z3, Z4 Z5, Z6, Z7 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 16 uchwały.

5. Dla terenu Z7 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 19 ust. 2, § 21, § 22 uchwały.

6. Dla terenów Z1, Z2, Z5, Z6 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 23 uchwały.

§ 53. Dla terenu WS1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren wód powierzchniowych śródlądowych;

2) zakaz zmiany linii brzegowej za wyjątkiem zmian wynikających z robót regulacyjnych, modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz w wyniku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 3;

3) dopuszczenie lokalizowania obiektów sportowych związanych ze sportem i rekreacją wodną, kąpielisk oraz obiektów związanych z transportem wodnym;

§ 54. Dla terenu KDL1 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy L;

2) szerokość w liniach rozgraniczających fragmentu drogi objętego planem zmienna od 10,0 m do 20,0 m.

§ 55. Dla terenów KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, KDD9 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy D;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna:

a) dla terenu KDD1 od 10,0 m do 25,0 m,

b) dla terenu KDD2 od 6,0 m do 33,0 m,

c) dla terenu KDD3 od 11,0 m do 13,0 m,

d) dla terenu KDD4 od 9,0 m do 13,0 m,

e) dla terenu KDD5 od 11,0 m do 14,0 m,

f) dla terenu KDD6 od 11,0 m do 13,0 m,

g) dla terenu KDD7 od 6,0 m do 12,0 m,

h) dla terenu KDD8 od 8,0 m do 19,0 m,

i) dla terenu KDD9 od 6,0 m do 22,0 m,

§ 56. Dla terenu KDD10 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy D;

2) szerokość w liniach rozgraniczających fragmentu drogi objętego planem zmienna od 2,0 m do 12,0 m.

§ 57. Dla terenu KDW1, KDW2, KDW3 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna:

a) dla terenu KDW1 od 5,0 m do 9,0 m,

b) dla terenu KDW2 od 5,0 m do 8,0 m,

c) dla terenu KDW3 od 5,0 m do 17,0 m.

§ 58. Dla terenu KP1 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny ciągów pieszych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających od 3,5 m do 5,0 m.

§ 59. Dla terenu KS1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren parkingu;

2) zastosowanie nawierzchni rozbieralnej;

3) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 16 uchwały.

§ 60. Dla terenu KX1 ustala się:

1) przeznaczenie - teren placu publicznego;

2) zachowanie istniejącej nawierzchni placu;

3) zastosowanie przepisów, o których mowa w § 19 ust. 2, § 21 i § 22 uchwały.

§ 61. 1. Dla terenu K1, K2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej;

2) dopuszczenie budowy nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej, małej architektury, dojść i dojazdów oraz utrzymania, remontu i rozbudowy istniejącej infrastruktury, z zastrzeżeniem § 9.

2. Dla terenów K1, K2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 3, § 9 ust. 2 oraz § 16 uchwały.

3. Dla terenu K2 mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 9 uchwały.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 62. Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego dla:

1) terenów oznaczonych symbolem MN, MNe, MN/ZR, MN/U, MW, MW/U, U, UT, UK, US/T, US, KS/U w wysokości 10 %;

2) terenów oznaczonych symbolem UA, UO, ZP, Z, ZL, WS, KDL, KDD, KDW, KP, KS, KX, K w wysokości 1%.

§ 63. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 64. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XVII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/XVII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/XVII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »