| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń, zwane dalej konsultacjami przeprowadza się:

1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

2) w sprawach ważnych dla gminy.

§ 2. Wójt Gminy Stary Lubotyń jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały one zastrzeżone do kompetencji Rady Gminy.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane z inicjatywy:

1) Rady Gminy Stary Lubotyń lub Wójta Gminy Stary Lubotyń,

2) lokalnych organizacji pozarządowych - w zakresie ich działania,

3) organów jednostek pomocniczych,

4) grupy co najmniej 10% mieszkańców Gminy Stary Lubotyń.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

1) proponowany termin i zakres przedmiotu konsultacji,

2) propozycję formy konsultacji,

3) określenie sposobu udziału wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji,

4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien zawierać w szczególności wskazanie osób upoważnionych do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców oraz liczbę mieszkańców Gminy Stary Lubotyń popierających wniosek.

4. Jeśli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Stary Lubotyń, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

5. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

6. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie wiążą organów chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzone jest przygotowaniem przez Wójta Gminy procedury polegającej w szczególności na:

1) wyznaczeniu osoby koordynującej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji społecznych,

2) wyborze formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych,

3) zaplanowaniu procedury konsultacji społecznych,

4) określeniu sposobu ich finansowania.

§ 6. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Stary Lubotyń w formie zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym.

§ 7. 1. Wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu przeprowadzania konsultacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Wybrana forma konsultacji społecznych powinna uwzględniać wyniki wstępnej analizy, określającej adresatów oraz uczestników konsultacji na danym obszarze lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Stary Lubotyń, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy.

§ 8. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone:

1) na protokołowanych, bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag, którym przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba,

2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych,

3) poprzez formularze, w tym internetowe, umożliwiające wyrażenie opinii,

4) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną,

5) przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.

2. Wójt Gminy może powierzyć przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom, zajmującym się badaniem opinii publicznej.

3. Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od 7 dni do 90 dni.

§ 9. Wyniki konsultacji Wójt Gminy podaje do wiadomości:

1) Radzie Gminy, na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji,

2) mieszkańcom gminy, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Konsultacje społeczne uznawane są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Janusz Podbielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »