| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/167/16 Rady Gminy Cegłów

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.856) Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cegłów w 2016 r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały: Nr X/81/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r. Nr XI/89/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów
nr X/81/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki


Załącznik do Uchwały Nr XX/167/16
Rady Gminy Cegłów
z dnia 25 lutego 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Cegłowie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Cegłów wykonuje swoje zadania;

2) Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Cegłowie;

3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cegłów w 2015 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Cegłów, za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych.

2. Realizatorami Programu są:

1) podmioty świadczące usługi w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Cegłów, tj. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy, Radysy 13, 12-230 Biała Piska;

2) punkty weterynaryjne świadczące odpowiednią opiekę medyczną, w tym na podstawie zawartej umowy, lek. wet. Pani Małgorzata Rogozińska, ul. Kolejowa 6, 05-319 Cegłów.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cegłów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów;

2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie

4) odławianie bezdomnych zwierząt;

5) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

10) edukacja mieszkańców gminy Cegłów w zakresie opieki nad zwierzętami;

11) przygotowanie bazy danych dotyczących ilości psów i kotów występujących na terenie gminy Cegłów w celu przygotowania do ich oznakowania chipem.

Rozdział 3.
FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów dzięki wprowadzeniu mechanizmów finansowych. Za wykonany zabieg sterylizacji lub kastracji zwierzęcia będzie udzielane dofinansowanie do każdej sztuki w wysokości:

a) kotka - 100,- zł,

b) kot - 50 zł,

c) suka - 150 zł,

d) pies 100 zł.

2. Udzielanie dofinansowania będzie prowadzone na wniosek wraz z poświadczeniem z punktu weterynaryjnego, w treści którego zostanie określony rodzaj zabiegu, płeć zwierzęcia, imię i nazwisko właściciela, koszt zabiegu oraz pieczęć właściwej lecznicy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu,

3. Dofinansowanie poniesionych kosztów będzie prowadzone w kolejności otrzymywanych wniosków, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie Gminy na ten cel.

§ 5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami będzie realizowana za pośrednictwem:

1) Firm świadczących usługi w tym zakresie, tj. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy;

2) Wójta Gminy Cegłów poprzez umieszczanie bezdomnych lub odebranych właścicielom w ramach ustawy o ochronie zwierząt do gospodarstwa rolnego Pana Piotra Sadowskiego, Skupie 67, 05-319 Cegłów na podstawie zawartego porozumienia,

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych będzie realizowane za pośrednictwem Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy. Bezdomne zwierzęta będą odławiane, a następnie przekazywane do schroniska w Radysach, gdzie przeprowadzony zostanie zabieg ich sterylizacji i kastracji.

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych poprzez zamieszczanie na stronie internetowej http://www.ceglow.plzdjęć bezdomnych zwierząt wraz z apelem o ich adopcję.

2. W przypadku ustalenia dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało przekazane odłowione, ponosi on koszty związane z jego odłowieniem, transportem oraz wykonaniem zabiegów weterynaryjnych oraz przekazaniem do schroniska.

§ 8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:

1) lokalizację punktów przebywania kotów,

2) ich dokarmianie poprzez zakup i wydawanie karmy wolontariuszom zgłoszonym w Urzędzie Gminy w Cegłowie sprawującym opiekę nad wolnożyjacymi kotami,

3) wydawanie skierowań na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych (w tym kastracji i sterylizacji) w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,

4) zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane w oparciu o zawartą umowę z lek. wet. Panem Janem Rogulskim, ul. Chałubińskiego 33, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

§ 10. Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych psów i kotów będzie polegało na pokrywaniu przez Gminę Cegłów kosztów zabiegu, wykonanego przez uprawnionego specjalistę, lek. wet. z lek. wet. Panem Janem Rogulskim, ul. Chałubińskiego 33, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

§ 11. Edukacja mieszkańców Gminy Cegłów w zakresie opieki nad zwierzętami będzie realizowana przez Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu. Prowadzone działania będą polegały na organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla mieszkańców Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z organizacjami, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie Gminy Cegłów, wg tabeli stanowiącej załącznik nr 2.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina Cegłów może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

1) współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją zwierząt niechcianych,

3) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowej http://www.ceglow.pl; tablic ogłoszeń w Urzędzie oraz poszczególnych sołectwach,

4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Załącznik Nr 1

Wzór wniosku o refundację kosztów sterylizacji/kastracji

………………………………………..Cegłów,………………………

Imię i nazwisko

………………………………………

adres zamieszkania

………………………………………

tel. kontaktowy

Wójt Gminy Cegłów

WNIOSEK O UDZIELENIE REFUNDACJI KOSZTÓW STERYLIZACJI/ KASTRACJI w 2016 r.

Proszę o udzielenie refundacji kosztów poniesionych na kastrację/ sterylizację* psa/kota*. Do niniejszego wniosku załączam fakturę VAT/ rachunek nr …………………….. z dnia ……………. wystawioną przez …………………………………………………

Zwrotu udzielonej refundacji proszę dokonać za pomocą:

- wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Cegłowie;

- przelewu na następujący nr konta bankowego ………………………………………

…………………………………….

podpis wnioskującego

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016r.

Lp.

Zakres świadczonych usług

Wysokość środków

1.

Odławianie bezdomnych zwierząt

15.000 zł

2.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów.

3.

Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów, które znalazły nowego właściciela i uniknęły odłowienia.

4.

Dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów zgodnie z § 4 ust. 1 Programu

4.500 zł

5.

Dożywianie wolno żyjących kotów

500 zł

Razem

20 000. zł

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »