| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art.13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (Dz. Urzęd. Woj. Maz. poz. 9391) wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 do uchwały w § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcowej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,50 - w przypadku uczniów szkół podstawowych (bez ocen poniżej bardzo dobrej), w tym otrzymał z języka polskiego lub matematyki ocenę celującą;

b) 5,40 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych (bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia;

c) 4,75 - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych (bez ocen poniżej dobrej),
w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia.";

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Stanisław Faliszewski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 11 marca 2016 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA TARCZYNA DLA UCZNIA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEGO W ROKU SZKOLNYM ............

Wypełnia dyrektor szkoły:

1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................

2. Nazwa i adres szkoły, klasa: ................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

3. Uzasadnienie wniosku (wyszczególnienie osiągnięć ucznia): ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Wykaz załączników (kserokopie) stwierdzające uzyskanie osiągnięć ucznia: ……………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, adres ich zamieszkania:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

……………………………………

Data i podpis wnioskodawcy

Wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego*

1. Adres zamieszkania ucznia (gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. PESEL ucznia : ..............................................................................................................

3. Data urodzenia ucznia ....................................................................................................

4. Nazwa i numer rachunku bankowego pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, na który należy przekazać stypendium ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)

........................................................................................................................................................

/miejscowość/ /data // podpis pełnoletniego ucznia, rodzica/prawnego

opiekuna niepełnoletniego ucznia

* Dane w punktach 1-3 niezbędne do sporządzenia informacji o wysokości wypłaconego stypendium na potrzeby podatnika oraz urzędu skarbowego

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »