| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11.74.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w 2016 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w 2016 r.", o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

2) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

3) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

4) Programie, należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą".

§ 3. 1) Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2) Zadania priorytetowe Programu to:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Grabów nad Pilicą;

b) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

d) odławianie bezdomnych zwierząt;

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezpańskich zwierząt;

f) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów;

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

h) edukacja mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie im opieki

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Grabów nad Pilicą realizują:

1) Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew na podstawie zawartej umowy z Gminą Grabów nad Pilicą Nr 13/2016 z dnia 08.01.2016r., poprzez:

- pomoc bezdomnym, cierpiącym, porzuconym i zagubionym zwierzętom;

- pomoc zwierzętom bezdomnym rannym w wyniku zdarzeń komunikacyjnych;

- w razie konieczności schwytanie zwierząt przez przeszkolonych pracowników przy użyciu narzędzi i urządzeń zatwierdzony do stosowania na zwierzętach;

- dostarczenie zwierząt do Schroniska dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, posiadającego weterynaryjny numer identyfikacyjny 14033401, nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, gdzie będą otoczone należytą opieką.

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, w szczególności psów i kotów, przebywających w ww. schronisku. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji nie przeprowadza się u zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów. Koszty zabiegów wliczone są w cenę wyłapania, dostarczenia i umieszczenia zwierząt w schronisku. Koszty ponosi Gmina Grabów nad Pilicą - zgodnie z ww.umową zawartą ze Schroniskiem Dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew.

§ 6. W sytuacjach szczególnych sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów będzie dokonywał lekarz weterynarii P.Radosław Łepecki Gabinet Weterynaryjny Grabina 10 B, 26-902 Grabów nad Pilicą - na podstawie umowy nr 16 /2016 z dnia 20.01.2016r.

§ 7. Zapobieganie bezdomności odbywa się również przez poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które realizują:

1) Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog zgodnie z umową;

2) Gmina Grabów nad Pilicą poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli zwierząt , m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy.

§ 8. 1) Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych .

2) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grabów nad Pilicą realizuje ww. Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog.

§ 9. Gmina zapewnienia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, którą realizuje Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog.

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla bezpańskich zwierząt gospodarskich oraz tych odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Wójta wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Zdzisława Trafisza w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 77 za stosownym wynagrodzeniem.

§ 11. W przypadku tworzenia się skupisk kotów wolno żyjących Gmina monitoruje takie miejsca celem dokarmiania kotów oraz zapewnienia im w razie potrzeby niezbędnej opieki.

Rozdział 3.
Edukacja

§ 12. Gmina Grabów nad Pilicą w ramach "Programu.." prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1) Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Grabów nad Pilicą na realizację niniejszego programu w 2016 r. wynosi 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

2) Sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust.1 przedstawia się następująco:

a) zadania związane z realizacją Programu przez Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolewo - 8.000,00 zł;

b) w sytuacjach szczególnych sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii P.Radosława Łepeckiego Gabinet Weterynaryjny Grabina 10 B, 26-902 Grabów nad Pilicą - 1.700,00 zł;

c) działania edukacyjne społeczności lokalnej w temacie humanitarnego traktowania zwierząt oraz adopcji zwierząt - 300,00 zł.

§ 14. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą oraz Referat Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilica.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chrabąszcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »