| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 3. Traci moc uchwał Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XV/117/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

STATUT
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim (zwany dalej MDK), działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 );

2. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem MDK jest Miasto Maków Mazowiecki, które zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

2. MDK jest samorządową instytucją kultury.

3. MDK posiada osobowość prawną.

4. MDK jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora pod numerem 1/94.

5. MDK używa nazwy Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, lub nazwy skróconej MDK.

6. Siedzibą MDK jest miasto Maków Mazowiecki,

7. Terenem działania MDK jest miasto Maków Mazowiecki. MDK może podejmować działania również w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

8. MDK używa podłużnej pieczęci o następującej treści : Miejski Dom Kultury, ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3. Podstawowym celem MDK jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, sztuki, nauki oraz zachowania dziedzictwa narodowego, w mieście Maków Mazowiecki, oraz przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

§ 4. MDK realizuje cele działalności statutowej poprzez :

1. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, oraz zainteresowania sztuką i wiedzą;

2. edukację kulturalną prezentowaną w różnych formach sztuki i kultury, głównie polskiej, a także europejskiej i światowej;

3. organizowanie różnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej, skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych;

4. rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań, oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Makowa Mazowieckiego;

5. tworzenie warunków i ofert umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców Makowa Mazowieckiego;

6. tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;

7. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz kultury i sztuki;

8. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

9. podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury, dla osób niepełnosprawnych;

10. podejmowanie inicjatyw mających na celu integrowanie środowiska artystycznego i twórców zamieszkałych na terenie Makowa Mazowieckiego

11. współpracę kulturalną z zagranicą;

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

§ 5. 1. MDK kieruje Dyrektor, który podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania MDK, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności. W przypadku nieobecności Dyrektora, pracą MDK kieruje upoważniony przez Dyrektora pracownik.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną MDK, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora MDK po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, związków zawodowych, oraz stowarzyszeń twórców, działających w MDK.

§ 6. 1. Organem opiniodawczym i doradczym MDK jest Rada Programowa, której członków powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

2. Kadencja Rady Programowej jest równa okresowi powołania Dyrektora.

3. Rada Programowa liczy 5 osób.

4. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady Programowej określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest ustalony przez Dyrektora MDK plan finansowy, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Dyrektor MDK zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 8. Przychodami MDK są:

1. dotacje Miasta Maków Mazowiecki;

2. wpływy z prowadzonej działalności;

3. środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych.

§ 9. 1. MDK może na zasadach przewidzianych w przepisach, prowadzić jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) prowadzenia szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) organizowania imprez rozrywkowych i artystycznych, projekcji filmowych, koncertów, przedstawień teatralnych, oraz widowisk w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;

3) prowadzenia działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej;

4) prowadzenia działalności wydawniczej;

5) sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych;

6) prowadzenia usług kserograficznych i reklamowych;

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej, wykorzystuje się wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »