| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, a także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 punktów;

2) jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 5 punktów;

3) rodzice/opiekunowie prawni wskazali Gminę Rzekuń jako miejsce zamieszkania - 6 punktów;

4) zgłoszenie przez rodziców/opiekunów prawnych jednocześnie do tego samego przedszkola dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego dziecka posiadającego rodzeństwo odpowiednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej - 4 punkty.

2. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 uważa się gdy odpowiednio, każdy z rodziców/opiekunów prawnych lub jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 - 3 rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

2. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu lub szkole podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

3. Potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 4 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka


Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące zasady rekrutacji do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zobowiązują radę gminy do ustalenia kryteriów o charakterze lokalnym - art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z poźn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium.

Zaproponowane kryteria odnoszą się do sytuacji rodzinnej dziecka oraz woli pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie im wychowania przedszkolnego w jednostce leżącej najbliżej miejsca zamieszkania. Dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku zgromadzenia potrzebnych dokumentów, ale także rzetelnego wiarygodnego potwierdzenia danych na podstawie których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »