| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy szkoły podstawowej przeprowadza się, jeżeli szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

2. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 5 punktów;

2) wielodzietność rodziny kandydata - 4 punkty;

3) kandydat jest objęty kształceniem specjalnym -3 punkty;

4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty;

5) kandydat uczęszczał do przedszkola/oddziału przedszkolnego mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożył wniosek - 1 punkt.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 5 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka


Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum. Nowelizacja nazwana także "ustawą rekrutacyjną" nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które od roku szkolnego 2016/2017 znajdują zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu szkoły.

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z poźn. zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5, ust. 9 i 10 ustawy o systemie oświaty. Kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa osoby i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Reasumując, podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym szkołom podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »