| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy gimnazjum przeprowadza się, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 punktów;

2) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 4 punkty;

3) kandydat mieszka na terenie Gminy Rzekuń - 3 punkty;

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 2 punkty;

5) wielodzietność rodziny kandydata -1 punkt.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 2 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata.

2. Potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 3 i 5 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka


Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum. Nowelizacja nazwana także "ustawą rekrutacyjną" nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które od roku szkolnego 2016/2017 znajdują zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klasy pierwszej gimnazjum, w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu szkoły.

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z poźn. zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5, ust. 9 i 10 ustawy o systemie oświaty. Kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa osoby i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Reasumując, podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym gimnazjom przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »