| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Rzekuń oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 31 ust. 1, 2 i 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się "Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Rzekuń dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się "Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Rzekuń dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń", stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie corocznie określona w uchwale budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/2016
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 9 marca 2016 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ WÓJTA GMINY RZEKUŃ
DLA ZAWODNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH,
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RZEKUŃ

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzekuń,

2) nagrodach - należy przez to rozumieć nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe,

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe,

4) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (ucznia/studenta/ lub inną osobę), uprawiającą określoną dyscyplinę sportu - kandydata zgłoszonego do nagrody/wyróżnienia,

5) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

§ 2. Regulamin określa:

1) wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

2) rodzaje wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz zasady i tryb ich przyznawania.

§ 3. Przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych należy do kompetencji Wójta i stanowi wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzekuń oraz promocję Gminy Rzekuń.

Dział II.
Osoby uprawnione

§ 4. 1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinien posiadać wysokie osiągnięcia sportowe oraz:

1) być mieszkańcem gminy Rzekuń,

2) reprezentować klub sportowy działający na terenie gminy Rzekuń;

3) promować gminę Rzekuń.

§ 5. 1. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w szczególności:

1) w igrzyskach olimpijskich,

2) w igrzyskach paraolimpijskich osób niepełnosprawnych,

3) w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

4) w mistrzostwach Polski,

5) w mistrzostwach okręgu,

6) w mistrzostwach województwa,

7) w mistrzostwach powiatu.

2. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w szczególności w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka, taniec, tenis stołowy, koszykówka, kolarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, triathlon, karate.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia sportowe indywidualne i zespołowe.

Dział III.
Tryb przyznawania nagród

§ 7. 1. Nagrody przyznaje Wójt z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek:

1) związku, klubu lub stowarzyszenia sportowego,

2) dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Rzekuń,

3) organizacji pozarządowych określonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, kultury fizycznej i sportu,

4) rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika,

5) związków, fundacji i stowarzyszeń działających w sferze sportu, kultury fizycznej.

2. Nagroda jest przyznawana na podstawie udokumentowanych osiągnięć zawodnika z trzyletniego okresu poprzedzającego złożenie wniosku.

3. Wnioski składa się w dowolnym terminie, ale nie później niż do 31 października każdego roku kalendarzowego w Urzędzie Gminy Rzekuń.

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wniosek o nagrodę dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody z notką biograficzną lub nazwę zespołu oraz adres zamieszkania lub siedziby, telefon, e-mail,

2) uzasadnienie wniosku zawierając: informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności, informacje o szczególnym osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, wskazanie gminnego lub szerszego charakteru osiągnięcia sportowego oraz jego znaczenia dla Gminy Rzekuń,

3) nazwę podmiotu wnioskującego oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,

4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

6. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie.

7. Wnioski o nagrodę są rozpatrywane przez 3 osobową komisję powołaną Zarządzeniem Wójta.

8. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

9. Komisja może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji lub oświadczeń dotyczących zawodnika.

10. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół i przedstawia Wójtowi listę kandydatów do nagrody.

11. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Wójt.

12. Od wyżej wymienionej decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

§ 8. 1. Zawodnik może otrzymać nagrodę nie częściej niż raz na trzy lata.

2. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

3. Nagrodę w pierwszej kolejności otrzymuje zawodnik posiadający wysokie osiągnięcia sportowe w dyscyplinach wymienionych w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4. W ramach nagród za osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu Wójt może przyznać zawodnikom wyróżnienia.

5. O przyznaniu lub odmowie nagrody Wójt informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

6. Uhonorowani zawodnicy otrzymują odpowiednio:

1) dyplom i nagrodę,

2) dyplom i wyróżnienie,

3) pamiątkową statuetkę z właściwym napisem.

7. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty i powinno być organizowane podczas sesji Rady Gminy Rzekuń.

8. W uzasadnionych sytuacjach nagroda może być wręczona w innym miejscu i czasie.

§ 9. 1. Wysokość nagród i wyróżnień wynosi:

1) Wysokość nagród:

a) I stopnia - przyznawana za osiągnięcia medalowe lub punktowe we współzawodnictwie mistrzowskim międzynarodowym - 3000,00 zł brutto;

b) II stopnia - przyznawana za osiągnięcia medalowe lub punktowe we współzawodnictwie mistrzowskim krajowym - 2500,00 zł brutto;

2) Wysokość wyróżnień:

a) I stopnia - przyznawane za osiągnięcia medalowe lub punktowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim - 1500,00 zł brutto;

b) II stopnia - przyznawane za osiągnięcia medalowe lub punktowe na szczeblu co najmniej okręgowym i powiatowym - 500,00 zł brutto;

2. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 50 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jej przyznanie.

2. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich przyznania.

3. Informację o przyznanych nagrodach Wójta za osiągnięte wyniki sportowe podaje się do publicznej wiadomości.

4. W jednym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/2016
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 9 marca 2016 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ WÓJTA GMINY RZEKUŃ
DLA TRENERÓW I INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RZEKUŃ

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzekuń,

2) nagrodach - należy przez to rozumieć nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzekuń,

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Wójta Gminy Rzekuń dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzekuń,

4) trenerze - należy przez to rozumieć trenera lub inną osobę fizyczną wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej zajmującą się trenowaniem osoby, drużyny lub klubu sportowego, zasłużonego w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym lub działającego na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzekuń,

5) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

§ 2. Regulamin określa:

1) wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w prowadzeniu i organizowaniu działalności sportowej przez trenerów lub inne osoby fizyczne;

2) rodzaje wyróżnień za osiągnięcie w działalności sportowej oraz zasady i tryb ich przyznawania.

§ 3. Przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej należy do kompetencji Wójta i stanowi wyraz uznania władz samorządowych dla trenerów i innych osób fizycznych za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzekuń.

Dział II.
Osoby uprawnione

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane trenerom i innym osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem w działalność sportową wpływają na podniesienie poziomu i aktywności w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzekuń, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.

Dział III.
Tryb przyznawania nagród

§ 5. 1. Nagrody przyznaje Wójt z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek:

1) związku, klubu lub stowarzyszenia sportowego,

2) dyrektora jednostek organizacyjnych Gminy Rzekuń,

3) organizacji pozarządowych określonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, kultury fizycznej i sportu,

4) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata,

5) związków, fundacji i stowarzyszeń działających w sferze sportu, kultury fizycznej.

2. Nagroda jest przyznawana na podstawie osiągnięć kandydata z pięcioletniego okresu poprzedzającego złożenie wniosku.

3. Wnioski składa się w dowolnym terminie, ale nie później niż do 31 października każdego roku kalendarzowego w Urzędzie Gminy Rzekuń.

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wniosek o nagrodę dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody z notką biograficzną lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, telefon, e-mail,

2) uzasadnienie wniosku zawierające: informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności, charakterystykę szczególnych osiągnięć kandydata będących podstawą zgłoszenia kandydatury, wskazanie gminnego lub szerszego charakteru działalności sportowej lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla Gminy Rzekuń,

3) nazwę podmiotu wnioskującego oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,

4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

6. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie.

7. Wnioski o nagrodę są rozpatrywane przez 3 osobową komisję powołaną Zarządzeniem Wójta.

8. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

9. Komisja może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji lub oświadczeń dotyczących kandydata.

10. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół i przedstawia Wójtowi listę kandydatów do nagrody.

11. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Wójt.

12. Od wyżej wymienionej decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

§ 6. 1. Nagroda może być przyznana tej samej osobie raz na pięć lat.

2. Nagroda jest przyznawana w formie pieniężnej lub rzeczowej.

3. O przyznaniu lub odmowie nagrody Wójta informuje się wnioskodawcę w formie pisemnej.

4. W ramach nagród Wójt może przyznać wyróżnienia trenerom i działaczom sportowym za działalność na rzecz rozwoju lub promocji kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rzekuń.

5. Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane jest w formie nagród rzeczowych: pucharów, statuetek, medali, dyplomów.

6. Uhonorowani nagrodą lub wyróżnieniem otrzymują odpowiednio:

1) dyplom i nagrodę,

2) dyplom i wyróżnienie,

3) pamiątkową statuetkę z właściwym napisem.

7. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty i powinno być organizowane podczas sesji Rady Gminy Rzekuń.

8. W uzasadnionych sytuacjach nagroda może być wręczona w innym miejscu i czasie.

§ 7. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenerów lub innych osób za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w prowadzeniu i organizowaniu działalności sportowej w Gminie Rzekuń ustala się w kwocie 3000,00 zł brutto.

Dział IV.
Nagroda specjalna

§ 8. 1. Wójt może przyznać nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć w działalności sportowej na rzecz Gminy Rzekuń.

2. Nagroda jest przyznawana w trybie określonym w § 3 ust. 1 i ust. 3-10.

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 można otrzymać tylko raz w życiu.

4. Wręczenie nagrody ma charakter uroczysty i powinno być organizowane podczas sesji Rady Gminy Rzekuń.

5. W uzasadnionych sytuacjach nagroda może być wręczona w innym miejscu i czasie.

6. Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy.

7. Wysokość nagrody specjalnej pieniężnej nie może być niższa niż 2.000,00 zł brutto i wyższa niż 5.000,00 zł brutto.

8. Uhonorowany nagrodą specjalną otrzymuje dodatkowo:

1) akt przyznania nagrody specjalnej,

2) pamiątkową statuetkę z właściwym napisem.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Nagrody mają charakter uznaniowy i nie rodzą roszczeń o ich przyznanie.

2. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich przyznania.

3. Informację o przyznanych nagrodach Wójta za osiągnięcia w działalności sportowej podaje się do publicznej wiadomości.

4. W jednym roku kalendarzowym trener lub inna osoba fizyczna może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »