| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.152.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2016 rok

Na podstawie art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie i Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! w Warszawie - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na rok 2016 - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej chwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Tomasz Płochocki


Załącznik do Uchwały Nr XV.152.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2016 rok.

§ 1. Celami programu są:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi polegającej w szczególności na zapewnieniu schroniska, pokarmu, opieki weterynaryjnej, eliminowaniu cierpienia zwierząt, utrzymywaniu u zwierząt stanu fizycznego i psychicznego, w którym najlepiej znoszą one warunki bytowania;

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

2. Bezdomne zwierzęta umieszczane są w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:

a. ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie pisemnych zgłoszeń właścicieli, zarządców nieruchomości oraz innych osób mieszkających w Mińsku Mazowieckim;

b. zapewnianie dokarmiania, w tym wody przez osoby chętne do sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi na podstawie umowy zawartej z Miastem Mińsk Mazowiecki;

przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki albo zostanie powierzona organizacji pozarządowej.

2. Zapobieganie bezdomności kotów realizowane będzie poprzez sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących wraz z zapewnieniem opieki pozabiegowej. Zadanie to będzie realizowane przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki albo zostanie powierzone organizacji pozarządowej.

3. Określa się następujące zasady zapobiegania bezdomności kotów, w przypadku realizowania zadania przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki:

a. Miasto Mińsk Mazowiecki działając zgodnie z przepisami prawa wyłania podmiot, z którym zawierana jest umowa o dokonywanie zabiegów kastracji albo sterylizacji wraz z opieką pozabiegową;

b. osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, z którymi Miasto Mińsk Mazowiecki zawarło umowę o opiekę mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, w celu otrzymania skierowania na sterylizację albo kastrację kotów;

c. koty wolno żyjące na zabieg sterylizacji albo kastracji dostarczają ich opiekunowie lub Straż Miejska, a po wykonanych zabiegach odbierają je;

d. wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji potwierdzają ich opiekunowie lub Straż Miejska.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki ma charakter stały i realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z analizy potrzeb z zachowaniem następujących zasad:

1. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt będą realizowane w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, Straż Miejską lub może zostać ono zlecone podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie ich odławiania, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.

3. Odłowione bezdomne zwierzęta będą bez zbędnej zwłoki:

a. otoczone opieką weterynaryjną w miarę występujących potrzeb;

b. umieszczane w schronisku dla zwierząt wskazanym w § 2 ust. 2;

c. oddawane pod opiekę innym opiekunom, którzy posiadają możliwość zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania i opieki;

d. w uzasadnionych przypadkach przed podjęciem działań wymienionych w pkt a i pkt b, a w szczególności w przypadku pokąsania ludzi lub zachowywania się w sposób wskazujący na zagrożenie wścieklizną, poddane obserwacji w kierunku wykluczenia możliwości rozprzestrzenienia choroby zakaźnej.

4. Odłowione zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska lub oddania pod opiekę innym opiekunom przetrzymywane będą przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 w terminie minimum 2 dni od momentu odłowienia i umieszczenia o nich informacji w Internecie na stronie Miasta i Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, zawierającej fotografie wyłapanych zwierząt, dane podmiotu oraz adres schroniska.

§ 5. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt zapewnia schronisko, w którym umieszczono bezdomne zwierzę. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:

1. informowanie o możliwości adopcji na stronie internetowej Miasta i Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim;

2. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (społecznymi) w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 7. Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii. Usypianie ślepych miotów zapewnia Zarząd Gospodarki w Mińsku Mazowieckim.

§ 8. Miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta Mińsk Mazowiecki zapewnia gospodarstwo rolne w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Wiejskiej 42.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Pan Andrzej Mastalerz - Gabinet Weterynaryjny "Citovet", ul. Stanisława Okrzei 12 b, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

§ 10. 1. Koszty realizacji Programu ponosi Miasto Mińsk Mazowiecki w ramach budżetu miasta. Na realizację programu przewiduje się kwotę 140000 zł, w tym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami obejmującą w szczególności:

a. odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich i umieszczanie w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 85000 zł;

b. opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie - 20000 zł;

c. zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastracje wolno żyjących
kotów - 30000 zł;

d. inne wydatki - 5000 zł.

2. Środki finansowe z budżetu miasta wydatkowane będą poprzez zlecenie wykonania usług obejmujących zadania przewidziane niniejszym programem, w tym powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym w trybie obowiązujących przepisów oraz przez jednostkę budżetową Miasta Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »