| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.) Rada Gminy w Lubowidzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej Wójtowi Gminy Lubowidz przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Lubowidz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
w terminach określonych w art.6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 2. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971).

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości składają pisemnie
w Urzędzie Gminy w Lubowidzu lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Lubowidzu.

§ 4. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 6481).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubowidz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 202/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/XX/2016
Rady Gminy w Lubowidzu
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117/XX/2016
Rady Gminy w Lubowidzu
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »