| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/67/2016 Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których gmina Pacyna jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 20c, art. 20e oraz art. 20za i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkt przedszkolny,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola,

4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których gmina Pacyna jest organem prowadzącym,

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, dla których gmina Pacyna jest organem prowadzącym,

6) wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci,

7) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

8) systemie naboru - należy przez to rozumieć System Rekrutacji dla dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryterium rekrutacji dzieci do przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Pacyna.

§ 3. 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pacyna do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się do ostatniego dnia kwietnia każdego roku na podstawie wniosku złożonego w przedszkolu.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być przyjęte dzieci spoza obszaru gminy.

4. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

5. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie określonym w § 3 ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci spełniających warunek określony w § 3 ust. 2 niż ilość wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości wyrażone w punktach:

a) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt

b) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10 pkt

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 10 pkt,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 10 pkt

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt

2. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe o różnej wartości wyrażonej w punktach:

a) dzieci obojga rodziców pracujących - 2 pkt

b) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu, w przypadku obojga rodziców pracujących - 1 pkt

c) zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie 1 pkt za każdą godzinę,

d) dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, pozostających pod opieką ośrodka pomocy społecznej lub pobierających zasiłek rodzinny - 2 pkt

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów wskazanych kryteriów winny być dostarczone wraz z wnioskiem w terminie określonym przez dyrektora.

§ 5. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do 30 czerwca danego roku.

§ 6. 1. Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum na dany rok szkolny zamieszkali na terenie gminy Pacyna w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.

2. Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych poza obwodem tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 pkt

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 7 pkt

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka ( babcia, dziadek ) wspierający rodziców w zapewnieniu opieki - 3 pkt

d) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów i kosztów ( nauczanie indywidualne ) - 5 pkt

3. W celu wykazania spełniania kryterium określonego w § 6 ust. 2 lit b i c rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu odpowiednią dokumentację dotyczącą zatrudnienia oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


Uzasadnienie

Z dniem 01 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych różnego typu. Nowelizacja nazywana także "ustawą rekrutacyjną" nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 35, 64 i 195.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »