| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515z póżn zm. ), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/142/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 marca 2013r,w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewdniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch


Załącznik do Uchwały Nr XIV/107/2016
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 15 marca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kołbiel

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel, zwany dalej Regulaminem, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z tym, że worki do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny zapewnia Gmina,

2) zbieranie odpadów do urządzeń (pojemniki, worki) w liczbie uzależnionej od ilości mieszkańców na danej nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym regulaminie,

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w terminach wyznaczonych harmonogramem w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

5) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu i lodu z powierzchni chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych.

6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

c) mycie nie może powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości,

7) naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

b) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

8) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 6 i 7 niniejszego Regulaminu,

9) obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Kołbiel.

Rozdział 2.
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Worki służące do zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej oraz pojemniki dla zabudowy wielolokalowej przejmuje gmina jako część usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami.

2. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zapewni właściciel nieruchomości.

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu na grupy "u źródła" wytworzonych odpadów komunalnych w chwili ich powstania:

1) papier, tektura,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) odpady zielone,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

4. Odpady zebrane selektywnie winny być wystawione na chodnik lub pobocze drogi i odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem.

5. Zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstałych na terenie nieruchomości spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych.

6. Odpady określone w §4 ust 5 pkt 4 i w §4 ust 6 pkt 4 niniejszego Regulaminu, zbierane są na terenie Gminy Kołbiel przez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Termin i częstotliwość odbioru określa harmonogram podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości:

a) oznakowane worki o pojemności 120 l,

b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

c) kontenery o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3.

2) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej i drogach publicznych:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l.

2. Jeżeli objętość urządzeń nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na większą ilość worków lub pojemników u przedsiębiorcy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Odbieranie odpadów odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez Gminę z przedsiębiorcą. Harmonogram zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości.

3. Odbiorem będzie objęta każda ilość odpadów powstała w wyniku ich segregacji.

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

5. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się z następująca częstotliwością:

1) pozostałe z segregacji odpady komunalne ulegające biodegradacji (tzw. czarny worek) odbierane będą co dwa tygodnie,

2) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, będą odbierane będą co cztery tygodnie,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierane będą do pojemników lub worków i odbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością co dwa tygodnie,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane będą dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów z przed posesji,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić i oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebrane zostanie 100kg komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu jednej nieruchomości w ciągu roku. Pozostałe koszty odbioru odpadów budowlanych pokryje właściciel nieruchomości.

6) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (np. żużle, popioły paleniskowe) odbierane będą co dwa tygodnie.

6. Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej odbywa się z następującą częstotliwością:

1) pozostałe z segregacji odpady komunalne ulegające biodegradacji (tzw. czarny worek) odbierane będą z częstotliwością co dwa tygodnie,

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe odbierane będą co cztery tygodnie,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, zbierane będą do pojemników lub worków i odbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością co dwa tygodnie,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odbierane będą z częstotliwością dwa razy w roku w okresie wiosennymi i jesiennym.

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z § 4 ust 5 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

7. Na terenie Gminy Kołbiel tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego można oddawać następujące rodzaje odpadów: odpady zebrane selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe), przeterminowane leki chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

8. Odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 7 w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie w dniu określonym w harmonogramie z częstotliwością dwa razy w miesiącu, w tym co drugi miesiąc w sobotę.

9. Prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazuje na to, że nie zostały wytworzone na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. Gospodarka odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane wyłącznie w ramach danego regionu.

2. Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze.

3. W każdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.

4. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Wszystkie zmieszane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) powinny być kierowane do termicznego lub mechaniczno - biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do instalacji zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.

6. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafić zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

§ 7. Gmina Kołbiel prowadzić będzie działania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz promocję minimalizacji powstawania odpadów komunalnych i selekcji ich w gospodarstwach domowych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 8. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2) niedopuszczenia do zakłócenia ciszy i spokoju oraz powodowanie uciążliwości odorowych przez zwierzęta domowe dla współwłaścicieli nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 9. 1. Wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne o dużej intensywności zabudowy, a także zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

2. Na pozostałych terenach może być prowadzony chów zwierząt pod warunkiem, że zwierzęta nie będą powodować uciążliwości dla ludzi i otoczenia, a powstające odpady będą systematycznie usuwane i nie będą powodowały zanieczyszczenia nieruchomości i wód.

3. Pasieki i ule należy ustawiać z dala od przejść dla pieszych i ulic celem uniknięcia uciążliwości dla otoczenia.

4. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 10. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni terenem objętym deratyzacją będzie Gmina Kołbiel.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadzać należy, co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 15 kwietnia do 31 maja i od 1 października do 15 listopada.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »