| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/124/16 Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póżn. zm. ) i art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 856 z póżn. zm. ) uchwala się, co następuje : Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Rozdział 1.
KIERUNKI POLITYKI GMINY WOBEC PROBLEMU opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania BEZDOMNOŚCI

§ 1. 1. Rada Gminy ustala, że celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest:

1) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,

3) ograniczanie bezdomności zwierząt,

4) ograniczanie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów,

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa,

6) edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

2. Rada Gminy przyjmuje, że realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt prowadzą:

1) Wójt Gminy Kampinos

2) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej,

3) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z edukacją humanitarną,

4) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach.

3. Rada Gminy przyjmuje, że funkcję koordynatora działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt pełni Referat Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Kampinos.

4. Strategicznym celem współpracy dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów tej problematyki, a w szczególności:

1) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych,

2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych psów i wolno żyjących kotów

3) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Rozdział 2.
opiekA nad wolno żyjącymi Kotami

§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przez podejmowanie następujących działań:

1) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, leczenie, odrobaczanie, szczepienie, sterylizacja albo kastracja

2) usypianie ślepych miotów

3) poszukiwanie właścicieli adopcja

4) edukacja, w tym: zajęcia z dziećmi i młodzieżą, rozprowadzanie broszur, plakatów

§ 3. Sterylizacja albo kastracja, a także usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Kampinos prowadzona będzie we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących. Współpraca ta będzie polegała na dostarczeniu zwierzęcia przez społecznego opiekuna do przychodni weterynaryjnej "PRO-EQUI" prowadzonej przez lekarza weterynarii Dorotę Zalewską z siedzibą ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos na podstawie umowy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kampinos. Po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęta wrócą do swoich naturalnych środowisk.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności może być realizowana przez udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, polegającej na wsparciu finansowym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

Rozdział 3.
opiekA nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiE ich BEZDOMNOŚCI

§ 5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności realizowane będzie przez podejmowanie następujących działań:

1) odławianie i zbieranie zwierząt bezdomnych błąkających się na terenie Gminy, na zgłoszenie mieszkańców, policji i organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przy ich współpracy,

2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,

3) sterylizację albo kastrację oraz czipowanie psów przebywających w schronisku dla zwierząt,

4) odnajdywanie dotychczasowych właścicieli zwierząt,

5) promocję adopcji zwierząt poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt kierowanych do schroniska i przebywających w schronisku,

6) edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków właścicieli psów,

7) interwencje w sprawach traktowania psów w sposób niezgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, z kierowaniem uzasadnionych przypadków takiego traktowania do organów ścigania.

§ 6. 1. Odławianie, przewiezienie, sterylizacja, kastracja, czipowanie i umieszczenie psów bezdomnych w schronisku będzie realizowane przez przychodnię weterynaryjną "PRO-EQUI" prowadzoną przez lekarza weterynarii Dorotę Zalewską z siedzibą ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos.

2. Odławianie psów bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały.

3. Przy odławianiu psów bezdomnych używane będą urządzenia i środki, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

4. Transport bezdomnych psów odbywać się będzie środkami przystosowanymi do transportu zwierząt spełniającymi wymagania prawa powszechnie obowiązującego.

5. Przy odławianiu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie opieka weterynaryjna.

6. Bezdomne psy po odłowieniu zostaną przewiezione i umieszczone w Fundacji "Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą 05-119 Józefów ul Strużańska 15, Legionowo na podstawie zawartej umowy w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie Gminy Kampinos.

7. Odłowione psy umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia.

8. W szczególnych przypadkach wyłapane bezdomne psy będą mogły być przekazywane bezpośrednio do adopcji nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich wyłapania.

§ 7. 1. Gmina zapewni opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, do czasu odnalezienia dotychczasowych właścicieli lub znalezienia nowych właścicieli dla zwierząt, realizowaną przez zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Fundacja 'Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą 05-119 Józefów ul Strużańska 15, Legionowo, któremu została powierzona opieka nad bezdomnymi zwierzętami zobowiązane jest do:

1) przetrzymywania psów w schronisku we właściwych warunkach bytowania zgodnych z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,

2) zabezpieczenia opieki weterynaryjnej dla psów przebywających w schronisku,

3) wydawania psów bezdomnych ich właścicielom oraz wydawania do adopcji psów niczyich, porzuconych w tym zamiarze przez właściciela,

4) prowadzenia rejestru psów przyjętych oraz wydanych,

5) bieżące wprowadzanie danych o oznakowanych zwierzętach do bazy danych.

2. Kwestia związana ze skorzystaniem przez schronisko z prawa zatrzymania psa do czasu pokrycia przez właściciela owego zwierzęcia kosztów wyłapania, transportu, opieki, wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej tegoż zwierzęcia będzie rozstrzygana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

§ 8. Zapobieganie bezdomności psów w zakresie § 5 pkt 5 i 6 może być realizowana przez udzielenie organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pomocy polegającej na wsparciu finansowym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239).


Rozdział 4.
opiekA nad bezdomnymi ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI

§ 9. 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizowana będzie poprzez zapewnienie utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania.

2. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostaną znalezione na terenie Gminy Kampinos, będą przekazywane do gospodarstwa rolnego z siedzibą: Kampinos A 76, 05-085 Kampinos, gdzie będą utrzymywane do momentu znalezienia nowych właścicieli.

Rozdział 5.
Edukacja

§ 10. 1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących zwierzęta.

2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać Gmina w zakresie realizacji postanowień ust. 1 należą:

1) wspieranie wydawania, wydawanie lub zakup i rozprowadzanie drukowanych materiałów propagujących właściwe warunki bytowania zwierząt oraz sposoby ochrony zwierząt, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

2) wspieranie druku artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom ich właścicieli oraz propagujących odpowiedzialne posiadanie zwierząt oraz sposoby ochrony zwierząt, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

3. Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych następowało będzie poprzez:

1) stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej Urzędu Gminy zawierającej zdjęcia i informacje dotyczące wyłapanych zwierząt,

2) umieszczanie informacji o wyłapanych zwierzętach na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

3) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub wolno żyjącym kotem.

§ 11. 1. Poza działaniami określonymi w § 10 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę.

2. Jako podstawowe formy edukacji, o której mowa w ust. 1 przewiduje się zachęcenie nauczycieli w przedszkolu i szkołach z terenu Gminy do:

1) włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację,

2) organizowania konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami,

3) organizowania lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami zaangażowanymi w ochronę zwierząt,

4) aktywowania wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami lub wolno żyjącymi kotami,

5) współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy Kampinos będzie można zgłaszać pod numerem telefonu posterunku Policji w Kampinosie: 227250007 i Urzędu Gminy Kampinos Referatu Środowiska i Gospodarki Gruntami: 227250006 w. 214.

§ 13. Wójt Gminy zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, o czym poinformuje stosowne służby, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz mieszkańców miasta.

§ 14. Wójt Gminy zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, o czym poinformuje stosowne służby, działające na terenie gminy organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz mieszkańców gminy.

Rozdział 7.
FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU

§ 15. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Kampinos.

2. Na realizację Programu przeznaczono 83 000.zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) wydatkowanych w następujący sposób:

Lp.

Kwota brutto

Zakres przedmiotowy

Sposób wydatkowania

1

40 000,00zł

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Fundacji "Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą 05-119 Józefów ul Strużańska 15, Legionowo

umowa ze schroniskiem

2

40 000,00zł

Opieka weterynaryjna nad zwierzętami kierowanymi do schroniska dla zwierząt oraz w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawowana przez lekarza weterynarii Dorotę Zalewską prowadzącą przychodnię weterynaryjną "PRO-EQUI" z siedzibą ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos

umowa z przychodnią weterynaryjną

3

2000,00zł

Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności

zakup karmy, ew. udzielenie organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pomocy polegającej na wsparciu finansowym w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

4

1000,00zł

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi

Umowa z właścicielem gospodarstwa, pokrycie kosztów przewozu, utrzymania

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »