| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.10.2016 Rady Gminy Siemiątkowo

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art 15 ust 2 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1440 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn zm.) Rada Gminy Siemiątkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiątkowo, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiątkowo, poprzez wprowadzenie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwalnia się wszystkich operatorów i przewoźników z opłaty finansowej za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wymienionych w § 1 za zatrzymanie autobusu na każdym przystanku według uzgodnionego rozkładu jazdy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiątkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Dorota Lorenc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.10.2016
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 23 lutego 2016 r.

Lp.

Nazwa przystanku

Ulica - droga

1.

Wola Łaszewska - przy remizie OSP

Droga gminna Budki Wolińskie- Wola Łaszewska Nr 460528W


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.10.2016
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 23 lutego 2016 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiątkowo

§ 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art.1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.).

§ 2. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiątkowo uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

§ 3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 2, jest uzyskanie przez przewoźników od Gminy Siemiątkowo ,,Potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych".

§ 4. 1. Przewoźnik zwraca się z wnioskiem o zawarcie umowy na ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, wymienionych w §1 niniejszej uchwały, do Urzędu Gminy w Siemiątkowie, ul. Władysława Reymonta 3A , 09-135 Siemiątkowo.

2. Do wniosku o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy załączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu,

4) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,

5) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi,

6) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji, ilości zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku,

7) wykaz pojazdów obsługiwanych linię (wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba miejsc siedzących/ ogółem).

§ 5. 1. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera się opłaty, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

2. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w Krajowym Transporcie Drogowym. Umowa określa w szczególności:

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,

2) wykaz obsługiwanych przystanków wg rozkładu jazdy,

3) potwierdzenie nieodpłatnego korzystania z przystanków.

§ 6. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwiania pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując utrudnień dla pojazdów innych operatorów lub przewoźników.

3. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymać się na przystanku komunikacyjnym jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia optymalnego wsiadania i wysiadania, m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.

4. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

5. Przewoźnik ma obowiązek umieszczenia oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo.

6. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczenia bez zgody Gminy Siemiątkowo informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

7. W przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego, przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.

8. Czas postoju na pętli lub miejscu do zatrzymania pojazdu poza przystankiem jest nieograniczony, pod warunkiem, że nie koliduje z pracą innych przewoźników lub operatorów.

9. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczać do Urzędu Gminy Siemiątkowo aktualne rozkłady jazdy w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »