| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/107/16 Rady Miejskiej w Warce

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/249/13 z dnia 22 marca 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XXXV/249/13 z dnia 22 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 162),

5) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169),

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 224),

12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),

13) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863
z późn. zm.),

14) Uchwały Nr XIII/63/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Warce z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

15) innych właściwych aktów prawnych,

16) niniejszego Statutu.".

2. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,

7) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

8) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

9) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

10) realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

11) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,

12) zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego,

13) zapewnienie obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce,

14) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

15) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne),

16) realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

17) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Aldona Rzeźnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »