| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/201/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel, przyjętej Uchwałą Nr X/70/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 listopada 2015 r., Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu symbolem graficznym.

§ 3. 1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu;

12) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

13) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości;

14) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

15) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Plan nie zawiera, ze względu na brak występowania:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12;

2) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku, nie dotyczy budowli oraz obiektów małej architektury, z dopuszczeniem wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych;

4) reklamie remontowo-budowlanej - należy przez to rozumieć siatki okrywające rusztowanie budowlane, zawierające treści reklamowe, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych;

5) usługach - należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, z wykluczeniem usług uciążliwych;

6) usługach uciążliwych - należy przez to rozumieć usługi i obiekty zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami liczbowo-literowymi, w tym:

a) MWU - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej,

b) MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej,

c) E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

d) Zn - teren zieleni nieurządzonej,

e) ZL - teren lasów,

f) KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej,

g) KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej,

h) KDW - teren drogi wewnętrznej;

5) strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

6) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do skablowania;

7) pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;

8) zwymiarowane odległości mierzone w metrach.

2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, w tym wynikające z przepisów odrębnych, mają wyłącznie charakter informacyjny.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) utrzymanie i kontynuację istniejącego charakteru zabudowy na obszarze objętym planem poprzez ustalone w planie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) nakaz stosowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność budynków i terenów dla osób niepełnosprawnych;

3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, z wyjątkiem działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie, oznaczonych na rysunku planu symbolami MWU, MNU - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

3) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

4) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia obszaru objętego planem w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1) ochronę zabytku archeologicznego (stanowiska archeologicznego nr ew. AZP 60-71/24) w formie strefy ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu;

2) w obrębie strefy, o której mowa w pkt. 1, nakaz prowadzenia wszelkich działań inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b;

b) dla istniejących budynków i części budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy możliwość ich przebudowy i nadbudowy, jeżeli zachowane zostaną ustalenia przepisów odrębnych oraz ustalenia szczegółowe dla danych terenów,

c) odległość budynków od granic dróg wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, a dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów - minimum 4,0 m;

d) dopuszczenie sytuowania budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy lub w odległości 1,5 m od niej, za wyjątkiem terenu 1MWU;

e) jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, wysokość obiektów budowlanych do 20 m;

3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:

a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny, wliczając miejsca garażowe,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny, wliczając miejsca garażowe,

- dla zabudowy usługowej - minimum 1 miejsce do parkowania na każde 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,

b) dla obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a - minimum 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,

c) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - obszar objęty planem znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego, dla którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi ustanawiającymi ten obszar.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) minimalna powierzchnia działek i minimalne szerokości frontów działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 50° do 130°;

4) parametry określone w niniejszej uchwale nie dotyczą działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości powyżej 3,0 m w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości po 6,0 m w obie strony od osi linii.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) układ komunikacyjny, który tworzą istniejące i projektowane drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej oraz drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL, KDD, KDW;

2) powiązanie układu komunikacyjnego, o którym mowa w pkt 1, z otaczającym układem komunikacyjnym poprzez drogę krajową nr 50 - ul. 1 Maja oraz drogi gminne - ul. Stefczyka, ul. Słoneczna, które przylegają do obszaru objętego planem;

3) dopuszczenie lokalizowania w terenach dróg urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania, ścieżek rowerowych, rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie obsługi terenów wyznaczonych planem z dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu, a dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) możliwość budowy nowych oraz utrzymanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów odrębnych;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

b) budowę sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, zlokalizowanej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg, z zastrzeżeniem lit. c,

c) przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych na obszarze objętym planem, nakaz zachowania parametrów sieci wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów naziemnych o wymaganej średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

d) dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji sieci wodociągowej;

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:

a) odprowadzenie ścieków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej,

b) budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 90 mm, zlokalizowanej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg,

c) dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej,

d) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i ulic poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, studnie chłonne, po uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych,

b) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce budowlanej,

c) dopuszczenie budowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż 250 mm, wzdłuż istniejących i projektowanych dróg;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej,

b) budowę sieci gazowej o średnicy nie mniejszej niż 32 mm, zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszczenie stosowania rozwiązań indywidualnych do czasu realizacji sieci gazowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane stacje oraz linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszczenie przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznych na kablowe,

c) dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, turbiny parowe, pompy ciepła, z zastrzeżeniem lit. d,

d) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło - ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła;

8) w zakresie telekomunikacji - obsługę z istniejących i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się w terenach 1MNU, 2MNU, 3MNU, do czasu skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości powyżej 3,0 m w pasie o szerokości po 6,0 m w obie strony od osi linii.

§ 16. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokościach:

1) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MWU, MNU;

2) 1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami E, Zn, ZL, KDL, KDD, KDW.

§ 17. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w liniach rozgraniczających tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, KDD.

§ 18. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych ustala się:

1) zakaz lokalizowania reklam, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) dopuszczenie lokalizowania reklam na budynkach usługowych pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie zajmie więcej niż 2% powierzchni łącznej wszystkich elewacji danego budynku;

3) dopuszczenie lokalizowania reklam remontowo-budowlanych;

4) dopuszczenie lokalizowania szyldów na elewacjach budynków:

a) wyłącznie w ramach kondygnacji parteru budynku,

b) zawierających się w całości w granicach obrysu budynku,

c) w liczbie nie większej niż jeden szyld na jedną działalność gospodarczą,

d) nie wyższych niż 0,7 m;

5) dopuszczenie lokalizowania szyldów na ogrodzeniach:

a) zawierających się w całości na ogrodzeniu,

b) nie wyższych niż 0,5 m;

6) zakaz umieszczania szyldów odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.

§ 19. W zakresie zasad i warunków sytuowania ogrodzeń ustala się:

1) lokalizację ogrodzeń od strony frontu działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie w głąb działki budowlanej w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód;

2) maksymalną wysokość ogrodzeń, mierząc od poziomu terenu do najwyższego punktu ogrodzenia - 1,8 m;

3) wysokość podmurówki ogrodzenia do 40 cm, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu urządzonego;

4) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przęsłami z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy (za wyjątkiem elementów słupów i cokołów).

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MWU ustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa;

2) dopuszczenie lokalizowania na działce budowlanej wyłącznie zabudowy mieszkaniowej;

3) dopuszczenie lokalizowania na działce budowlanej wyłącznie zabudowy usługowej;

4) dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej w postaci budynków wolnostojących lub w budynkach mieszkalnych jako lokal użytkowy;

5) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej w postaci budynków wolnostojących lub w formie lokali mieszkalnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6 dla działki budowlanej,

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej,

e) wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych i usługowych do 15,0 m,

- dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m,

f) ukształtowanie połaci dachowych:

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°;

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 6 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;

7) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 4000 m2,

b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 30,0 m;

8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 4000 m2,

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa z drogi oznaczonej symbolem 3KDW oraz poprzez utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej z drogi krajowej nr 50 - ul. 1 Maja, przylegającej do obszaru objętego planem,

b) dopuszczenie wyznaczania dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu o minimalnej szerokości 5,0 m.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU ustala się:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa;

2) dopuszczenie lokalizowania na działce budowlanej wyłącznie zabudowy mieszkaniowej;

3) dopuszczenie lokalizowania na działce budowlanej wyłącznie zabudowy usługowej;

4) dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej w postaci budynków wolnostojących lub w budynkach mieszkalnych jako lokal użytkowy;

5) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej w postaci budynków wolnostojących lub w formie lokali mieszkalnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla działki budowlanej,

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej,

e) wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych i usługowych do 9,0 m,

- dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m,

f) ukształtowanie połaci dachowych:

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°;

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 6 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;

7) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 800 m2,

b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m;

8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m2,

9) w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenu oznaczonego symbolem 1MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 3KDD oraz z drogi gminnej - ul. Stefczyka, przylegającej do obszaru objętego planem,

b) obsługa terenu oznaczonego symbolem 2MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD, 2KDD,

c) obsługa terenu oznaczonego symbolem 3MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD, 2KDD oraz z dróg gminnych - ul. Stefczyka, ul. Słoneczna, przylegających do obszaru objętego planem,

d) obsługa terenu oznaczonego symbolem 4MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 3KDD, 5KDD, 1KDW,

e) obsługa terenu oznaczonego symbolem 5MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDD, 4KDD,

f) obsługa terenu oznaczonego symbolem 6MNU z dróg oznaczonych symbolami 2KDD, 4KDD, 2KDW, 3KDW oraz z drogi gminnej - ul. Słoneczna, przylegającej do obszaru objętego planem,

g) obsługa terenu oznaczonego symbolem 7MNU z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 4KDD, 3KDW,

h) dopuszczenie wyznaczania dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu o minimalnej szerokości 5,0 m.

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E ustala się:

1) przeznaczenie - infrastruktura techniczna - elektroenergetyka;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla działki budowlanej,

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej,

e) wysokość budynków do 5,0 m,

f) ukształtowanie połaci dachowych - nie ustala się;

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej - obsługa z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 3KDD.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Zn ustala się:

1) przeznaczenie - zieleń nieurządzona;

2) zakaz lokalizacji budynków,

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej - obsługa z drogi oznaczonej symbolem 1KDW.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL ustala się:

1) przeznaczenie - lasy;

2) zakaz lokalizacji budynków,

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej - obsługa z drogi gminnej - ul. Stefczyka, przylegającej do obszaru objętego planem.

§ 25. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, ustala się następujące warunki funkcjonalno-techniczne:

Lp.

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

Zasady zagospodarowania

Informacje

1.

1KDL

droga publiczna klasy lokalnej

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12,0 m

częściowo istniejąca droga gminna

2.

1KDD

droga publiczna klasy dojazdowej

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12,0 m do 19,0 m

częściowo istniejąca droga gminna

3.

2KDD

droga publiczna klasy dojazdowej

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 13,0 m

istniejąca droga gminna

4.

3KDD

droga publiczna klasy dojazdowej

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 13,0 m

istniejąca droga gminna

5.

4KDD

droga publiczna klasy dojazdowej

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12,0 m

istniejąca droga gminna

6.

5KDD

droga publiczna klasy dojazdowej

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12,0 m

istniejąca droga gminna

7.

1KDW

droga wewnętrzna

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m

droga istniejąca

8.

2KDW

droga wewnętrzna

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 5,0 m

droga istniejąca

9.

3KDW

droga wewnętrzna

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 6,0 m do 12,0 m

droga istniejąca

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 26. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kołbiel, uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/211/2002 Rady Gminy w Kołbieli z dnia 5 marca 2002 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 125, poz. 2839 z dnia 14 maja 2002 r.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2016
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 15 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu sporządzony w skali 1:1000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2016
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 15 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r., uwagi można było wnosić do dnia 27 stycznia 2016 r.

Podczas wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie na wniesienie uwag, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), do Wójta Gminy Kołbiel uwagi nie wpłynęły.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/2016
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 15 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sporządzono po analizie przepisów obowiązujących w zakresie budżetu gmin i finansów publicznych, jak i wykonanych na potrzeby planu miejscowego materiałów planistycznych, a w szczególności prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel.

Wszystkie inwestycje z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej w obszarze objętym planem miejscowym były już zaplanowane w obowiązującym I etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kołbiel, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/211/2002 Rady Gminy w Kołbieli z dnia 5 marca 2002 r. Procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel nie wprowadza żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy (nie przewiduje realizacji nowych dróg, ani sieci infrastruktury technicznej). W związku z powyższym nie ma potrzeby ustalania pochodzenia środków finansowych na te cele oraz zasad ich finansowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »