| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.94.2016 Rady Gminy Słubice

z dnia 16 lutego 2016r.

w sprawie uchwalenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.[1])), art. 20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.[2])) oraz Uchwały Nr III.18.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014r., Rada Gminy Słubice stwierdza : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. W studium obszary objęte planem określone są jako:

- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej pozostałe z dopuszczeniem nierolniczej aktywności gospodarczej oraz uchwala, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec zwany dalej "planem", obejmujący obszar działki o Nr ewid. 320 położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały - Zał. Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - Zał. Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - Zał. Nr 3;

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji,

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy;

8) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Plan nie określa:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na ich brak,

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ze względu na brak obiektów,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego ustaleniami planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenu określone symbolem literowym,

5) klasy techniczne dróg.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej Uchwały wraz z załącznikiem graficznym,

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) i różnych zasadach zagospodarowania terenu,

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno być dominujące na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy i krawędzi wyrobiska wyznaczoną zgodnie z przepisami normatywnymi branżowymi;

5) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu określonego liniami rozgraniczającymi;

6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający wegetację roślinności oraz wodę powierzchniową na tym terenie,

7) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp..

§ 4. 1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu wydzielonym liniami rozgraniczającymi:

1) tereny eksploatacji kopalin oznaczone symbolem PE,

2) tereny dróg publicznych w klasach:

- pasy terenu na poszerzenie dróg dojazdowych KDD.Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje:

1) przekształcanie wskazanych w planie terenów w kierunku zgodnym z ich przeznaczeniem;

2) zapewnienie dostępu do drogi publicznej ukształtowane w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;

3) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób zgodny z ustaleniami planu;

4) sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg lub w granicy działek;

5) zachowanie ustalonych planem wskaźników i powierzchni zabudowy oraz stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej;

6) zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych;

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w Rozdziale III.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Teren nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody.

2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1) w granicach objętych planem dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

2) ochrona istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych, śródpolnych dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych; ograniczenie konieczności usuwania drzew lub zapewnienie kompensacji przyrodniczej;

3) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

4) wyposażanie obiektów (tego wymagających) w urządzenia zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem

5) uporządkowaną gospodarkę odpadami - unieszkodliwianie odpadów zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

3. Ustala się warunki zagospodarowania wynikające z lokalnych potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

1) nakaz zagospodarowania terenu zielenią towarzyszącą wg wartości określonej dla każdego przeznaczenia - powierzchnia biologicznie czynna.

2) kształtowanie zieleni urządzonej i wiejskiej (śródpolnej, przydrożnej) w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi (dominujący udział drzew liściastych) oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia;

3) ochrona złóż surowców mineralnych:

a) dopuszcza się wydobywanie kopalin wg systemu - na powierzchni nie przekraczającej 2ha i o przewidywanym rocznym wydobyciu poniżej 20 000m3,

b) prowadzenie eksploatacji złóż w sposób gospodarczo uzasadniony oraz przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i maksymalnej ochronie walorów krajobrazowych,

c) racjonalne gospodarowanie złożem,

d) rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

4) zabezpieczenie standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1) wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

2) dopuszcza się sytuowanie i przebudowę urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) sieć obsługująca zabudowę rozproszoną, powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu wzdłuż granic własności i istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu;

4) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu;

5) dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do funkcjonowania obiektu lub urządzenia.

2. Utrzymanie istniejących urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy wynikającą z potrzeb utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zastosowania nowych technologii.

3. Dopuszcza się możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i odziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.

5. Uporządkowana gospodarka ściekowa oparta na szczelnych zbiornikach na ścieki i okresowym wywożeniu na oczyszczalnię ścieków.

6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów drogowych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy). Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska,

1) maksymalne zagospodarowanie wód opadowych w granicach działek na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

7. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia kablowej lub napowietrznej z zachowaniem następujących warunków:

1) przyłącza energetyczne nN wykonać jako napowietrzne lub kablowe, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu (planowanej linii rozgraniczającej drogi) lub w granicach działki, dopuszcza się inne usytuowanie zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) budowę i przebudowę sieci oraz rozbudowę urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z dostępnych sieci telekomunikacyjnych,

1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie;

2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko wg regulacji gminnych;

1) gospodarka odpadami ziemnymi wg zasad ochrony środowiska.

10. W obszarze objętym planem nie występują urządzenia melioracyjne,

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

11. Obsługa komunikacyjna terenu.

1) Obsługę zapewniają drogi publiczne gminne (w klasie drogi dojazdowej KDD) poprzez drogi wewnętrzne lub dojazdy wydzielone w trakcie podziałów.

2) Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

a) 1KDD, 2KDD - tereny komunikacji kołowej - poszerzenie dróg dojazdowych:

- szerokość pasa na poszerzenie drogi 1KDD - 3,5m, linia rozgraniczająca drogi w odległości 5m od osi drogi,

- szerokość pasa na poszerzenie drogi 2KDD - 3m, linia rozgraniczająca drogi w odległości 5m od osi drogi,

b) bezpośrednia obsługa terenów przyległych.

12. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych wymienionych w ust. 11.

1) zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających drogi 1KDD,

3) ogrodzenie od strony drogi należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających drogi lub w granicach działek.

4) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, ścieki).

13. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem planu w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi.

14. Ustala się następujące zasady parkowania:

1) ustala się wskaźniki parkingowe - min. 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych,

2) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 1) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki. Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PE ustala się:

1) funkcję podstawową - eksploatacja kopalin,

2) funkcję uzupełniającą - obiekty i urządzenia towarzyszące związane z funkcją podstawową,

2. zasady zagospodarowania terenu :

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi,

2) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów,

3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10 % powierzchni działki budowlanej,

4) intensywność zabudowy w granicach 0,01-0,2,

5) dopuszcza się wydobywanie kopalin wg systemu - na powierzchni nie przekraczającej 2ha i o przewidywanym rocznym wydobyciu poniżej 20 000m3,

6) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu PE;

7) sposób zagospodarowania terenu powinien być dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności i nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa na terenach sąsiednich;

8) na terenach eksploatacji powierzchniowej nie występują zagrożenia osuwiskowe i wodne;

9) drogi dojazdowe wewnętrzne powinny być prowadzone w pasach ochronnych;

10) zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych, urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją, przetwarzaniem i produkcją kopalin, przy czym obiekty te po zakończeniu eksploatacji powinny zostać usunięte;

11) kąty skarp stałych w wyrobisku powinny być wyprofilowane do kąta naturalnego usypu;

12) ustala się wyznaczenie pasów ochronnych dla terenów sąsiednich nieobjętych eksploatacją zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) wykonanie rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw w oparciu o ustalony kierunek i warunki przeprowadzenia rekultywacji;

14) możliwość prowadzenia działań ratowniczych poprzez zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

15) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 6 ust. 2 pkt1);

16) pozostałe kierunki zagospodarowania zgodnie z założeniami do projektu zagospodarowania złoża.

3. zasady kształtowania zabudowy :

1) maksymalna wysokość budynków - do 10m,

2) szerokość elewacji frontowej budynków do 20m,

3) geometria dachów budynków - kąt nachylenia połaci 5-45o.

4. szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości :

1) zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych z funkcją podstawową,

2. dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.

3. Do czasu zabudowy i zagospodarowania zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości . . %.

§ 11. Na terenie działki Nr ewid. 320 w obrębie Grabowiec, w obszarze objętym planem, tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice dla terenów przeznaczonych pod zalesienie", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/167/05 Rady Gminy Słubice z dnia 8.06.2005r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.94.2016
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.94.2016
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 lutego 2016 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla terenu we wsi Grabowiec
Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Wójta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Załącznik do
Uchwały nr...................
z dnia............................

Uwagi

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NIE WNIESIONO

Załączniki: brak

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.94.2016
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec" inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu należy przebudowa i budowa dróg publicznych: dojazdowych 1KDD, 2KDD. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala się następująco:

1. wykup gruntu w celu poszerzenia dróg gminnych do wymaganych parametrów - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 2 860,- zł.

2. budowa i modernizacja (utwardzenie) istniejących dróg - obciążenie gminy z tytułu utwardzenia dróg nastąpi w latach późniejszych - realizacja zgodnie z harmonogramem budowy i przebudowy dróg w gminie Słubice.

3. nie przewiduje się rozbudowy sieci wodociągowej (zaopatrzenie w media inwestor będzie realizował we własnym zakresie) i budowy oświetlenia.

Powyższe zadania są przewidziane do realizacji przy założeniu 5 letniego okresu realizacji planu i w tym okresie będą obciążać budżet gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Słubice dokonał analizy ustaleń sporządzanego planu, która wykazała, że uwzględniono:

1. wymagania ładu przestrzennego i walory krajobrazowe - w okolicy prowadzono już dorywczą eksploatację kruszywa ze względu na zasobne warstwy geologiczne i ukształtowanie terenu naznaczone jest zagłębieniami - teren po rekultywacji stanie się elementem istniejącego krajobrazu -drobnopowierzchniowa mozaika pól uprawnych, nieużytków i drobnych kompleksów leśnych,

2. wymagania ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych - ustalono uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową, wodami opadowymi; grunty rolne nie podlegają ochronie prawnej przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze (wg ewidencji RVI, VIz), nie występują grunty leśne,

3. ochrony dziedzictwa kulturowego - brak obiektów o walorach kulturowych,

4. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia - ustalono konieczność zachowania pasów ochronnych dla wyrobiska zgodnie z przepisami odrębnymi

5. walory ekonomiczne przestrzeni - zmiana przeznaczenia przyczyni się do aktywizacji gospodarczej i spowoduje wzrost podatku od nieruchomości,

6. prawo własności - właściciel terenu złożył wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów,

7. potrzeby bezpieczeństwa państwa - nie występują,

8. potrzeby interesu publicznego - zostały zabezpieczone poprzez określenie prawidłowych parametrów dróg publicznych oraz ograniczenie uciążliwości funkcjonowania obiektów i urządzeń do granic wyznaczonego terenu,

9. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej - inwestycja może być zaopatrywana w media z pobliskich systemów infrastruktury technicznej,

10. zapewnienie udziału społeczeństwa - poprzez ogłoszenia i obwieszczenia, wyłożenie do publicznego wglądu, możliwość składania wniosków i uwag, powyższe czynności wykazano w dokumentacji prac planistycznych,

11. potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody - inwestycja nie wymaga dużej ilości wody - ewentualnie na cele socjalne pracowników - istnieje możliwość zaopatrzenia z pobliskiej sieci wodociągowej gminnej.

Określając przeznaczenie terenu wyważono interes publiczny i interesy prywatne, a także wzięto pod uwagę analizy ekonomiczne (zawarte w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu), środowiskowe (przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniono uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego gminy) i społeczne (aktywizacja gospodarcza).

Na terenie objętym planem nie sytuuje się nowej zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczono lokalizację tymczasowej zabudowy gospodarczej związanej z funkcją terenu o parametrach odniesionych do gabarytów zabudowy występującej we wsi.

Przedstawiony projekt planu miejscowego jest zgodny z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, która została przeprowadzona na etapie przystąpienia do sporządzania planu i zaakceptowana przez Radę Gminy w formie uzasadnienia do Uchwały Nr III.18.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014r.

Wpływ na finanse publiczne gminy w zakresie wydatków będzie nieznaczny, natomiast należy odnotować zwiększone wpływy do budżetu w stosunku do obecnego przeznaczenia gruntu. Wpływ na finanse został przedstawiony w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu i jako załącznik nr 3 do Uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


[1]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015 r. poz. 1890

[2]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015 r. poz.443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »