reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/109/16 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontrli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz.1515, z późn.zm.) w związku art. 80 ust.3 i 4, art.90 ust.2b, 2d, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 poz.2156, z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Publicznym szkołom w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 1 ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Iłża, pomniejszonej o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania o której mowa w art. 22 ae ust.3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia w szkołach publicznych danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Iłża.

2. Niepublicznym przedszkolom nie spełniającym warunków , o których mowa w art.90, ust.1b ustawy o systemie oświaty udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Iłża w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iłża.

3. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Iłża w przeliczeniu na jednego ucznia z tym , że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iłża z budżetu państwa.

§ 2. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole , inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę przedstawia informację o planowanej liczbie dzieci w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór informacji określa załącznik Nr 1.

2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik Nr 2.

§ 3. Osoba prowadząca placówkę wymienioną w § 1 jest obowiązana przekazać pisemne rozliczenie przekazanej dotacji za dany rok w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3.

§ 4. 1. Gmina Iłża przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji lub doraźnie w przypadku gdy okoliczności wskazują o konieczności podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzące placówkę wymienioną w §1.

2. Kontrola dotyczy prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawy obliczenia dotacji, jej rozliczenie i wykorzystanie oraz zakres danych, które powinny być zawarte w informacji o planowanej liczbie dzieci.

3. Kontrola, o której mowa w ust.1, może być przeprowadzona przez pracowników upoważnionych przez Burmistrza Iłży.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba kontrolowana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 6. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XV/96/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Józef Skrobisz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 lutego 2016 r.

Informacja o planowanej liczbie dzieci

dla ............................................

na rok ..................................

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę/przedszkole/inne formy wychowania przedszkolnego

……………………………………………………………………………………………

2. Dane szkoły/przedszkola/ inne formy wychowania przedszkolnego

a) nazwa

................................................................................................................................................

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/ inne formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………

c) adres i numer telefonu

………………………………………………………………………………………….

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/przedszkoli niepublicznych, nr i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Rachunek bankowy szkoły/przedszkola/ inne formy wychowania przedszkolnego:

……………………………………………………………………………………………

5. Liczba uczniów:

Lp.

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów

ogółem

W tym

niepełnosprawni

1

2

3

4

1.

Styczeń- sierpień

2.

Wrzesień-grudzień

…………………………………..

(data, podpis i pieczątka imienna)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 lutego 2016 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

w miesiącu …………………..20…. roku

1. Dane o osobie prowadzącej szkołę/przedszkole/ inne formy wychowania przedszkolnego:

Nazwa i adres

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Dane o szkole/przedszkolu: inne formy wychowania przedszkolnego: Nazwa i adres

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Dane o uczniach:

Lp.

Liczba uczniów

Rodzaj

niepełnosprawności

Ogółem

W tym

niepełnosprawnych

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

1.

2.

3.

4.

4. Dane o uczniach z terenu innej gminy:

Lp.

Nazwa i adres Gminy

Liczba uczniów

Ogółem

W tym

niepełnosprawnych

1.

2.

3.

4.

………………………………………..

(data i podpis i pieczątka imienna)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/109/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 lutego 2016 r.

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iłża

za rok ……….

1. Faktyczna liczba uczniów dotowanej placówki :

L.P

miesiąc

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym

w poszczególnych miesiącach

Ogółem

W tym

z terenu innej gminy

niepełnosprawni

1

2

3

4

5

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

2. Kwota dotacji otrzymanej ……………… na………………… uczniów,

co stanowi kwotę na jednego ucznia w wysokości …………………………zł

3. Kwota subwencji na dziecko niepełnosprawne …………………………zł

4. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji :

Lp.

Rodzaje wydatków sfinansowanych

dotacją

Wysokość poniesionych wydatków w sfinansowanych dotacją

(w zł)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ogółem

….……………………………………

(data i podpis oraz pieczątka imienna)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama