reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Rada Gminy Stare Babice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice :

1) publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez inne niż gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne;

2) niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż gmina Stare Babice

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stare Babice dla jednostek o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa :

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);

2) publicznych przedszkolach - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne;

3) przedszkolach niepublicznych - należy przez to rozumieć przedszkola prowadzone na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne;

4) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;

5) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne szkoły podstawowe, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi;

6) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

7) uczniach objętych kształceniem specjalnym - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy;

8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Stare Babice przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe;

9) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stare Babice.

Podstawa obliczenia dotacji

§ 3. 1. Podstawą obliczenia dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy Stare Babice oraz informacja o sposobie wyliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Stare Babice, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

2. Dotację na każdego ucznia z budżetu Gminy otrzymują :

1) publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Stare Babice, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stare Babice, pomniejszonym
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy ,z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Stare Babice;

2) niepubliczne przedszkola spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d - 1o ustawy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stare Babice, pomniejszonym
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Stare Babice;

3) niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w pkt. 2 w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stare Babice, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Stare Babice;

4) publiczne inne formy wychowania przedszkolnego wysokości równej 50 % ustalonych
w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stare Babice, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Stare Babice;

5) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające wymagania określone
w art. 90 ust. 1c ustawy, w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stare Babice, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Stare Babice;

6) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stare Babice, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Stare Babice;

7) szkoły publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Stare Babice, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Stare Babice;

8) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stare Babice;

9) niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Stare Babice;

10) publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stare Babice.

3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczenia dotacji organ dotujący dokonuje weryfikacji kwot dotacji należnej na ucznia.

§ 4. 1. Dotacja obliczona w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania przez gminę Stare Babice informacji o wysokości i sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Gminy Stare Babice na dany rok budżetowy, przekazywana będzie na podstawie danych za ubiegły rok budżetowy.

2. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlegać będzie zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa corocznie do Wójta Gminy Stare Babice w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły lub placówki;

3) numer NIP i REGON szkoły lub placówki,

4) adres do korespondencji;

5) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

6) typ i rodzaj szkoły;

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który będzie przekazywana dotacja;

8) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne z uwzględnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju z podziałem na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice i nie będących mieszkańcami Gminy dotującej.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgłaszają wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 6. 1. Dotacja udzielana jest w terminie określonym w ustawie.

2. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły lub placówki, o której mowa w § 3, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do 5 grudnia, według stanu na pierwszy dzień miesiąca którego dotyczy dotacja.

Tryb rozliczania dotacji

§ 7. 1. Organ prowadzący dotowaną placówkę sporządza i przekazuje do Gminy Stare Babice, w terminie 15 dni po upływie roku kalendarzowego, rozliczenie roczne
z wykorzystania otrzymanej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji, obejmuje informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

3. W przypadku gdy organ prowadzący dotowaną placówkę kończy jej działalność, sporządza i przekazuje do Gminy Stare Babice rozliczenie z wykorzystania dotacji w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatniej części dotacji.

4. W przypadku likwidacji niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

5. Organ prowadzący dotowaną placówkę, obowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach udzielonej dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

6. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty sfinansowane środkami z dotacji (faktury, rachunki, listy płac, itp.) powinny zawierać następujący opis:

Wydatek w kwocie ............... zł (słownie: ...............................) sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Stare Babice w ............ roku.

………................................................

data i podpis".

7. W rozliczeniu uwzględnia się wyłącznie dokumenty finansowe z roku budżetowego, którego dotyczy udzielona dotacja.

8. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Stare Babice, na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze. zm.).

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 8. 1. Organ prowadzący dotowaną placówkę, może zostać skontrolowany w zakresie prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania otrzymanej dotacji.

2. Kontrola może być planowana lub doraźna.

3. O kontroli organ dotujący powiadamia osobę prowadzącą dotowana jednostkę
w terminie nie później niż 5 dni przed planowaną kontrolą, a o kontroli doraźnej najpóźniej niż w przeddzień kontroli, przy czym zawiadomienie może mieć formę informacji przekazanej telefonicznie.

4. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Stare Babice, w którym wskazuje się:

1) numer upoważnienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji

5. Kontrola dotacji obejmuje badanie:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku, na podstawie dokumentacji potwierdzającej dane podane we wniosku,

2) zgodności danych wskazanych w miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów ze stanem faktycznym, na podstawie dokumentacji potwierdzającej liczbę uczniów na dzień sporządzenia informacji,

3) zgodności ze stanem faktycznym liczby orzeczeń i opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, wskazanych w miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów,

4) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

7. W celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji osoby upoważnione przez Wójta Gminy Stare Babice, mają prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki oraz wglądu do prowadzonej w niej dokumentacji organizacyjnej
i finansowej a także dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, którymi są
w szczególności: dzienniki lekcyjne, umowy z rodzicami, faktury na zakup towarów i usług, wyniki oględzin, oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

9. W przypadku nieposiadania dokumentów objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 6, w terminie trwania kontroli. W sytuacji konieczności uzupełnienia o dodatkowe dokumenty z obszaru kontroli, kontrolowany jest obowiązany je udostępnić nie później niż w terminie 3 dni od wezwania do ich dostarczenia.

10. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

11. Protokół kontroli powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę kontrolowanego w pełnym brzmieniu i adres jego siedziby;

2) wskazanie osoby prowadzącej;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy osobie reprezentującej kontrolowany podmiot;

12) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokółu.

12. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany , terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnianiu lub zmianie protokółu, o którym mowa w ust. 15.

13. Kontrolowanemu przysługuje przed podpisaniem protokółu kontroli, prawo zgłoszenia zastrzeżeń, codo ustaleń zawartych w protokóle kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokółu kontroli.

14. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 14, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokółu kontroli.

15. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

16. Kontrolowany może odmówić podpisania protokółu kontroli. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokółu, protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokółu, oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania.

17. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

18. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne, oraz trybu udzielania i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 85)

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/124/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/124/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama