reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.214.2016 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 ze zm. ) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały wprowadza się poniższe zmiany:

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 poz.162),

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ),

5) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ),

6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.),

7) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

8) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. , poz. 2156 ze zm.).

9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 581 ze zm.),

10) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.),

11) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239.),

12) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ),

13) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr z 2015 r. , poz. 149 ze zm )

14) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.),

15) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

16) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 ze zm.),

17) Uchwał Rady Gminy Nadarzyn i zarządzeń Wójta Gminy Nadarzyn,

18) Niniejszego Statutu";

2) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych jednostkowych i środowiskowych, występujących na terenie Gminy Nadarzyn,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej,

3) praca socjalna w ujęciu indywidualnym i środowiskowym,

4) aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym,

5) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

6) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi,

7) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów,

8) prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego,

9) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,

10) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

11) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego i jego wypłata,

12) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

13) ustalanie prawa do stypendium szkolnego,

14) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

15) zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

16) realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w tym: prowadzenie i organizowanie systemu wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,

17) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,

18) promowanie, rozwój i wdrażanie projektów wolontariackich,

19) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama