reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 31 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym.

2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia, nagrody i wyróżnienia określa uchwała budżetowa.

§ 2.

Stypendium sportowe, nagroda lub wyróżnienie może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz studentowi w wieku do 25 lat, zamieszkałemu na terenie gminy Ciechanów za wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, który uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajął miejsce od I do III na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w danej dyscyplinie sportowej i kategorii wiekowej;

2) zajął miejsce od I do III w wojewódzkiej lub krajowej spartakiadzie młodzieży szkolnej lub spartakiadzie uczniowskich klubów sportowych;

3) reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata lub igrzyskach olimpijskich.

§ 3.

1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia mogą składać:

1) dyrektor szkoły;

2) macierzysty klub sportowy ucznia (zawodnika).

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;

3) uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć sportowych i kopią dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia;

4) wskazanie numeru konta bankowego zawodnika, rodzica lub opiekuna prawnego;

5) zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania o przyczynach, które są podstawą do pozbawienia przyznanego stypendium sportowego.

3. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, nagrody lub wyróżnienia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów w terminie do 30 dni od osiągnięcia udokumentowanych wyników sportowych.

§ 4.

1. Decyzję o przyznaniu stypendium za osiągnięcia sportowe, nagrody lub wyróżnienia podejmuje wójt po zasięgnięciu opinii komisji rady gminy ds. zdrowia, spraw socjalnych, kultury i oświaty.

2. Nagrodę lub wyróżnienie może przyznać wójt z własnej inicjatywy dla osób, które nie spełniają kryteriów określonych w § 2.

3. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

1. Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie (brutto):

1) za zajęcie I - III miejsca na szczeblu:

a) wojewódzkim w wysokości 200,00 zł,

b) krajowym w wysokości 300,00 zł;

2) za udział w reprezentowaniu Polski na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata lub igrzyskach olimpijskich w wysokości 500,00 zł.

2. Stypendium sportowe przyznaje się na okres jednego roku a wypłaca miesięcznie w terminie do końca każdego miesiąca.

3. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta pomiędzy wójtem a zawodnikiem, któremu przyznano stypendium, jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

4. Nagroda lub wyróżnienie przyznawana jest raz w roku w terminie do 31 maja za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym w formie medalu, pucharu, dyplomu lub nagrody rzeczowej o wartości do 1000,00 zł.

5. W danym roku budżetowym zawodnik ma prawo do korzystania z jednego świadczenia.

§ 6.

1. Wójt może pozbawić przyznanego stypendium sportowego osobę, która :

1) została zawieszona w prawach zawodnika przez właściwy związek sportowy;

2) została trwale zdyskwalifikowana lub pozbawiona praw zawodnika;

3) zaprzestała startów lub treningów z przyczyn innych niż zdrowotne i nie będących skutkiem uprawiania sportu;

4) przerwała naukę;

5) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo powszechne.

2. Pozbawienie stypendium sportowego następuje od miesiąca, w którym powzięto informacje o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama