reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/18/16 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2016 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Chlewiska uchwala, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Chlewiska przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2016 r." stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat


Załącznik do Uchwały Nr II/18/16
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 24 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2016 roku.

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chlewiska w 2016 r. ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, a w szczególności do bezdomnych psów i wolnożyjących kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Chlewiska uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Chlewiska w 2016 roku", zwanego dalej Programem jest artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Chlewiska za pośrednictwem Referatu Rolnictwa i Planowania Przestrzennego oraz Referatu Gospodarki Komunalnej, współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym.

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chlewiska. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chlewiska obejmuje:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt, w schronisku dla zwierząt;

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt;

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5. Propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów

i kotów.

§ 4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chlewiska określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska i obejmuje:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami;

3. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych;

4. Obligatoryjną sterylizację bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów;

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów;

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 5. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

- w 2016 roku Gmina Chlewiska będzie kontynuować współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowinach - umowa z podmiotem prowadzącym schronisko o świadczenie usług obowiązująca od dnia 01.02.2016 roku, spisana w dniu 14.01.2016 roku - Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Berberysowa 34; 25-224 Kielce, NIP 657-278-16-68 REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89, reprezentowanym przez Marcina Komorowicza w celu zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom dalszej opieki do czasu adopcji. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska dla zwierząt;

- umowa z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą o świadczenie usług obowiązująca od dnia 01.02.2016 roku, spisana w dniu 12.01.2016 roku - Ewa Śliwa zam. ul Różana 35a/4, 26-500 Szydłowiec prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Hotel i Szkolenie dla psów "Biały Kruk" w celu zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom dalszej opieki do czasu adopcji lub przekazania do schroniska dla zwierząt. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin ww. Hotelu dla zwierząt.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące i zapewnienie im dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, ponadto na terenie tzw. Bazy Urzędu Gminy Chlewiska zlokalizowane są dwa punkty dokarmiana kotów. Koszty zakupu karmy będą pokrywane ze środków budżetu gminy.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez:

a) Zapewnienie interwencyjnego odławiania zwierząt bezdomnych na terenie gminy Chlewiska, na pisemne zgłoszenie mieszkańców lub innych służb porządkowych;

b) Odławianiem będą objęte zwierzęta bezdomne, pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela, pod którego opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi;

c) Wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie wykonywał uprawniony do tych czynności podmiot, wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;

d) Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywych zwierząt;

e) Odłowieniu nie podlegają koty wolno żyjące, które stanowią element ekosystemu wiejskiego,
a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni /myszy i szczurów/.

4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku - Gmina będzie realizowała obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, za wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów przez: pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy Chlewiska, którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Chlewiska po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę.

6. Pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów stanowiących własność mieszkańca Gminy Chlewiska, który zgłosił takie zapotrzebowanie /do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na 2016 r./ - należy udokumentować fakt stałego zamieszkania na terenie naszej gminy /dowód osobisty, prawo jazdy itp./;

7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - będzie realizowało schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, wójt gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz informowanie o schwytanym bezdomnym zwierzęciu na stronie internetowej www.gminachlewiska.pl;

8. Usypianie ślepych miotów realizowane przez:

a) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

b) Gminę poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących. Usypiane zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu dodatkowego cierpienia i udręki. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny;

Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt, z którą Gmina Chlewiska ma podpisaną umowę. Koszty odbioru zwłok uśpionych zwierząt, przez uprawnioną firmę ponosi Urząd.

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozostających bez możliwości ustalenia właściciela lub odebranych właścicielowi na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie, do którego trafią zwierzęta będzie się odbywać na zasadzie ustalonej z właścicielem gospodarstwa. Wskazuje się gospodarstwo Pana Krzysztofa Rejczak w miejscowości Sulistrowice 8, 26-510 Chlewiska do którego trafią bezdomne zwierzęta.

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Całodobowa opieka weterynaryjna zwierzętom bezdomnym, poszkodowany w wyniku wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych, odbywać się będzie, zgodnie z zawartą umową oraz na zasadach ustalonych z Gabinetem Weterynaryjnym w Szydłowcu, ul. Iłżecka 26a.

§ 6. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jako zadanie własne gminy podlega finansowaniu ze środków budżetu gminy;

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Chlewiska i wynoszą na 2016 rok 30 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na usypianie ślepych miotów oraz sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańca naszej gminy.

3. Niniejsze środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama