reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXXI/145/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/194/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 6490), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567),

6) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024),

7) uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. 430),

8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755),

9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.);

14) uchwały nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+" (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 roku poz. 3342).

15) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).".

2. Po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

Ośrodek prowadzi postępowania w sprawach realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).".

3. W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Burmistrz może udzielić Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w szczególności z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Łukasz Koperski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama