| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.282.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Skórzec przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

W wyniku analizy badanej uchwały Kolegium Izby ustaliło:

1. W § 2 ust. 1 ww. uchwały Rada Gminy uchwaliła "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości równiej 75% ustalonych w budżecie Gminy Skórzec wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skórzec, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inna formę wychowania przedszkolnego, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowana liczbę dzieci, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji".

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b cyt. ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. W § 2 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy uchwaliła "Osoba prowadząca inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu Gminy Skórzec w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Skórzec, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skórzec, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowana liczbę dzieci, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.".

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Zdaniem Kolegium zapisy badanej uchwały zawarte w § 2 ust. 1 i § 2 ust. 2 są sprzeczne z przepisami cyt. ustawy o systemie oświaty. Skoro ta ustawa w art. 90 ust. 2b i 2d przewiduje udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 i niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1b to określając podstawę obliczania wysokości dotacji dla tych podmiotów Rada Gminy nie może pominąć wskazanego w tym przepisie uwarunkowania.

Kolegium wskazuje, iż wydatki bieżące stanowiące podstawę obliczania przedmiotowej dotacji dotyczą, zgodnie z ustawowym zapisem, przedszkoli prowadzonych przez gminę, a nie przedszkoli publicznych jak to określiła Rada Gminy Skórzec w § 2 ust. 1 i § 2 ust. 2 naruszając tym samym w/w art. 90 ust. 2b i 2d cyt. ustawy o systemie oświaty.

Przepis art. 90 ust. 2b cyt. ustawy warunkuje udzielenie dotacji od złożenia przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole informacji, o której mowa w tym przepisie, a nie jak wskazano w § 2 ust. 1 badanej uchwały osoba prowadząca przedszkole naruszając przytoczony przepis.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust.1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Cytowany zapis nie daje organom stanowiącym gminy możliwości zmiany zasad obliczania wysokości dotacji. Rada Gminy ma uprawnienie do ustalenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, ogólnych zasad związanych z procesem przyznawania dotacji oświatowych oraz trybu weryfikacji prawidłowości wykorzystania przyznawanych środków jednakże w granicach określonych przepisami ustawy.

Według ustalonego w orzecznictwie stanowiska, w ujęciu funkcjonalnym moc uchwały o charakterze prawa miejscowego zrównana jest z rozporządzeniem wykonawczym. Podobnie, jak w przypadku upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, przepis ustawy ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim nie wymienionych w drodze wykładni celowościowej. Organ wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego (wyrok WSA w Olsztynie, I SA/OI 384/15 z dn. 20.10.2015).

3. W § 2 ust. 4 badanej uchwały Rada Gminy uchwaliła "W przypadku braku na terenie Gminy Skórzec przedszkola publicznego podstawą obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego określonego w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2".

Zgodnie natomiast z zapisem art. 90 ust. 2b i 2d cyt. ustawy o systemie oświaty "w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są […]", a nie przedszkola publicznego jak zapisano w § 2 ust. 4 badanej uchwały.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy, w zakresie wskazanym w pkt. 1 -3 niniejszego uzasadnienia, naruszyła art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b i 2d cyt. ustawy o systemie oświaty.

4. W § 2 ust. 6 badanej uchwały zapisano "W niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w ust. 5, liczących do 40 uczniów zwiększa się kwotę dotacji o 112 złotych miesięcznie na jednego ucznia.".

Kolegium, badając ww. zapis, doszło do przekonania, iż Rada Gminy Skórzec dokonała bezpodstawnego zróżnicowania udzielania dotacji określonej w art. 90 ust. 2a cyt. ustawy o systemie oświaty. W ww. § 2 ust. 5 badanej uchwały Rada Gminy uchwaliła podstawę obliczania wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny zgodnie z ww. przepisem.

Co prawda w art. 90 ust. 1o ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w art. 90 ust. 1b lub 1c ustawy o systemie oświaty, jednak pamiętać należy, iż przyznawanie tych dotacji odbywa się w drodze konkursu (art. 90 ust. 1d) i dotyczy tylko podmiotów w tym przepisie wskazanych, czyli niepublicznych przedszkoli i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

Zwiększenie w ww. szkołach liczących do 40 uczniów dotacji o kwotę 112 złotych na jednego ucznia nie znajduje żadnego umocowania prawnego z uwagi na brak podstawy prawnej takiego zwiększenia dotacji, a tym samym narusza przepis art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2a cyt. ustawy o systemie oświaty.

5. W § 5 ust. 1 badanej uchwały Rada Gminy uchwaliła "Dotującemu przysługuje prawo kontroli pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty, przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Skórzec do przeprowadzenia kontroli.".

Zgodnie z art. 90 ust. 3e cyt. ustawy "Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek.".

Zatem, zdaniem Kolegium, Rada Gminy uchwalając § 5 ust. 1 zawęziła przysługujące ustawowo dotującemu prawo kontroli czy naruszyła art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 3e cyt. ustawy o systemie oświaty.

Bezsporne jest, iż zgodnie z art. 40 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego.

Również bezsporne jest, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego o czym stanowi zarówno art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy o samorządzie gminnym.

Kolegium uznało, iż niedopuszczalne jest stanowienie prawa miejscowego z przekroczeniem delegacji przewidzianej w ustawie.

Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż treść badanego zapisu wychodzi poza ramy obowiązującego prawa.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »