| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.293.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie , uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka nieważność Uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice w części tj. Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 grudnia 2015 roku Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w częściach, w których określa:

- stawkę podatku od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 2700 zł;

- stawkę podatku od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2750 zł;

- stawkę podatku od ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 2700 zł;

- stawkę podatku od ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2750 zł

z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.), w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwsze obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku ( M. P z 2015 r. poz. 735).

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Maciejowice prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 14 grudnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach wpłynęła uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi RIO.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały, Rada Gminy w Maciejowicach wskazała m.in. art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dający radzie gminy uprawnienie do określenia w drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku określające ich maksymalną wysokość.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnej granicy określonej corocznie zgodnie z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Górne stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok opublikowane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku.

Kolegium Izby ustaliło, że w Załączniku Nr 2 do uchwały Rada określiła stawkę podatku od:

- ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 2700 zł;

- ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2750 zł;

- ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 2700 zł;

- ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2750 zł.

W ocenie Kolegium Izby określona przez ustawodawcę maksymalna stawka podatku w wysokości 2.396,41 zł, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do:

- ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne;

- ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych;

- ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne;

- ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

Powyższe wynika z określenia przez ustawodawcę stawki minimalnej podatku od:

- ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 1381,13 zł;

- ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1894,94 zł;

- ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 1381,13 zł;

- ciągnika balastowego przystosowanego do użycia łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, dwóch osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1894,94 zł

(Załącznik Nr 2 Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku ( M. P z 2015 r. poz. 1029)

W tej sytuacji Kolegium uznało, że "nie mniej niż 31 ton" oznacza, że dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 31 ton włącznie do 36 ton włącznie stawki podatku zostały zawyżone, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym, że Rada Gminy ustaliła stawkę podatku dla przedmiotowych środków transportowych w wysokości wyższej od stawki maksymalnej określonej dla tych środków.

Reasumując Kolegium analizując ustalone przez Radę Gminy w Maciejowicach stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok, stwierdziło, że stawka ustalona w badanej uchwale w załączniku Nr 2 i mająca odpowiednik w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla masy całkowitej zespołu pojazdów, nie mniej niż 31 ton dla dwóch osi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w wysokości 2.700,00 zł, jest wyższa od stawki maksymalnej określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku określonej dla tej kategorii pojazdów w wysokości 2.396,41 zł,

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.750,00 zł, jest wyższa od stawki maksymalnej określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku określonej dla tej kategorii pojazdów w wysokości 2.396,41 zł.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że Rada Gminy ustalając stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok nie uwzględniła ich górnych granic określonych w ww. obwieszczeniu Ministra Finansów.

Uchwalając stawki wyższe od obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku w załączniku Nr 2 do uchwały, w zakresie pojazdów o których mowa wyżej, Rada Gminy naruszyła tym samym ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa.

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »