| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.296.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności § 1 ust. 1, § 2 pkt 3 lit.c w zakresie słów "…ze wskazaniem daty urodzenia…" i § 4 pkt 1 w zakresie słów "…ze wskazaniem daty urodzenia…" uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 90 ust. 2 lit. b i ust. 3 lit. g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Na niniejszą uchwałę Miastu i Gminie Łosice przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

W wyniku analizy badanej uchwały Kolegium Izby ustaliło:

1. W § 1 ust. 1 ww. uchwały Rada Miasta i Gminy uchwaliła "Podstawę obliczenia dotacji na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu stanowi 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminu Łosice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice, w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust.2".

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2 lit.b cyt. ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Zdaniem Kolegium Izby zapisy badanej uchwały zawarte w § 1 ust. 1 są sprzeczne z przepisami art. 90 ust. 2 lit.b ustawy o systemie oświaty. Przewiduje on udzielanie dotacji m.in. dla niepublicznych przedszkoli, niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1b. Określając podstawę obliczenia wysokości dotacji dla tych podmiotów Rada Miasta i Gminy poprzez pominięcie wskazanego w tym przepisie uwarunkowania naruszyła tym samym przepis art. 90 ust. 2 lit. b cyt. ustawy o systemie oświaty.

2. W § 2 pkt 3 badanej uchwała zapisano "Pisemny wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

pkt 3) określenie planowanej liczby dzieci (ze wskazaniem daty urodzenia) uczęszczających do niepublicznego przedszkola…".

W § 4 pkt 1 badanej uchwały Rada Miasta i Gminy zapisała "rzeczywistą liczbę uczniów poszczególnych miesiącach (ze wskazaniem daty urodzenia),…".

Kolegium Izby uważa, iż zapisy o zamieszczeniu takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania istotnie naruszają art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych osobowych powinno być adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W rozpatrywanym przypadku od dotowanej jednostki można żądać tylko takich danych, które są niezbędne do ustalenia wielkości dotacji. Takimi danymi wymaganymi w przepisach ustawy, niezbędnymi do ustalenia wielkości dotacji jest planowana liczba uczniów, którzy będą uczęszczać do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łosice. Upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów nie można interpretować rozszerzająco w ten sposób, aby zobowiązać beneficjenta dotacji do składania informacji obejmujących daty urodzenia oraz inne dane osobowe poszczególnych dzieci. Ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji (art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty). Składanie danych osobowych w informacji o faktycznej liczbie uczniów nie mieści się w ramach prowadzonej kontroli. Nie może więc budzić wątpliwości, że przetwarzanie danych poza prowadzoną kontrolą, nie znajduje upoważnienia ustawowego. Podobne stanowisko w kwestii żądania przez gminę danych osobowych, zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku o sygn. akt SA/Gd 245/12 z dnia 12 maja 2012 r. Zdaniem Sądu "Żądanie udostępniania danych osobowych w każdym przypadku powinno opierać się na stosownej podstawie prawnej". Powyższymi zapisami Rada Miasta i Gminy Łosice naruszyła art. 90 ust. 3 lit. g cyt. ustawy o systemie oświaty.

Bezsporne jest, iż zgodnie z art. 40 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego.

Również bezsporne jest, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, o czym stanowi zarówno art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy o samorządzie gminnym.

Kolegium Izby uznało, iż niedopuszczalne jest stanowienie prawa miejscowego z przekroczeniem delegacji przewidzianej w ustawie.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uznało, iż treść badanego zapisu wychodzi poza ramy obowiązującego prawa.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »