| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.297.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności § 1 ust. 6 i 7 uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn, z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Zbuczyn przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

W wyniku analizy badanej uchwały Kolegium Izby ustaliło:

W § 1 ust. 6 badanej uchwały Rada Gminy uchwaliła "Jeżeli jedna osoba prawna lub fizyczna prowadzi na terenie gminy Zbuczyn szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej i przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne przedszkole i liczba uczniów łącznie w tych szkołach i przedszkolu nie przekracza 50 uczniów będących mieszkańcami następujących wsi Gminy Zbuczyn: Ługi Wielkie, Ługi-Rętki, Lipiny to podstawą udzielenia dotacji na ucznia w niepublicznej szkoły podstawowej stanowi 130% dotacji na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zbuczyn.".

W § 1 ust. 7 przedmiotowej uchwały zapisano "Jeżeli jedna osoba prawna lub fizyczna prowadzi na terenie gminy Zbuczyn niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne przedszkole i liczba uczniów łącznie w tych szkołach przekracza 50 uczniów i nie przekracza 100 uczniów będących mieszkańcami następujących wsi Gminy Zbuczyn: Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Kwasy, Modrzew, Sobicze, to podstawą udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum stanowi 110% dotacji na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zbuczyn".

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty, który to Gmina Zbuczyn m.in. wskazała jako podstawę prawną podjęcia badanej uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust.1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Z powyższego zapisu jasno i bezspornie wynika, iż uchwała może dotyczyć tylko i wyłącznie konkretnych dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a - 1c i 2-3b ustawy o systemie oświaty. Dotacje te przysługują placówkom tj. szkołom i przedszkolom a nie podmiotom, które je prowadzą, dlatego nie ma znaczenia ile placówek prowadzi dana osoba, nie ma również podstawy prawnej w ustawie o systemie oświaty do różnicowania dotacji w oparciu o takie kryterium.

Przywołane przepisy nie przewidują jakiegokolwiek różnicowania podstawy udzielania dotacji. W/w zapisy ustawowe, zdaniem Kolegium Izby, są jasne i nie budzą wątpliwości.

Dokonując powyższego zróżnicowania Rada Gminy Zbuczyn naruszyła przepis art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty.

Kolegium wskazuje, iż zgodnie z art. 40 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego i winna być podejmowana na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie o czym stanowi zarówno art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy o samorządzie gminnym.

Kolegium uznało, iż niedopuszczalne jest stanowienie prawa miejscowego z przekroczeniem delegacji przewidzianej w ustawie.

Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż treść badanego zapisu wychodzi poza ramy obowiązującego prawa.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »