| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.299.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania w części dotyczącej:

- § 6 ust. 4, § 10 ust. 5, § 11 Uchwały;

- pkt 3A, pkt 3B, pkt 4 Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO KWARTALNE/ROCZNE W ROKU…

z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 90 ust. 4, ust. 3d ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629)

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Powiatowy Grodziskiemu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

Badając ww. uchwałę, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:

- w § 6 ust. 4 Uchwały Rada Powiatu ustaliła: "Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący".

Zaś w Załączniku Nr 3 w pkt 4 zawarto zapis cyt. "Adnotacje Urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):".

W ocenie Kolegium powyższe narusza w sposób istotny art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który nie daje podstaw do zatwierdzania przez organ dotujący sporządzonych przez podmiot niepubliczny otrzymujący dotację "rocznych rozliczeń z wykorzystywania dotacji czy też sprawozdań.

Ponadto, jak ustalono w cyt. Załączniku Nr 3 w pkt 3A i 3B wyszczególniono rodzaje "wydatków bieżących szkoły" sfinansowanych z dotacji. Kolegium zwraca uwagę. iż przeznaczenie dotacji wraz ze wskazaniem rodzajów wydatków bieżących, które mogą być z niej pokryte określa art. 90 ust. 3d cyt. ustawy o finansach publicznych. Rada nie była uprawniona do modyfikacji postanowień cyt. przepisu.

- w § 10 ust. 5 postanowiono cyt. "Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w §11 oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach".

Zaś z § 11 wynika, iż "W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Starosta Grodziski w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji".

W ocenie organu nadzoru postanowienia Rady Powiatu Wołomińskiego o możliwości wystąpień pokontrolnych do jednostki kontrolowanej nie będącej jednostką organizacyjną Powiatu nie mają oparcia w obowiązującym prawie i wykraczają poza delegację wynikającą z art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ww. przepisem organ stanowiący j.s.t. ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Postanowienia zawarte w § 10 ust. 5 i w §11 Uchwały nie mieszczą się zarówno w pojęciu "tryb" jak i "zakres" kontroli. W ocenie Kolegium popartej orzecznictwem sądowym uprawnienie do określenia trybu kontroli to ustalenie zasad, na jakich będzie się ona odbywać, sposobu postępowania, procedury przeprowadzania kontroli. Oznaczenie zakresu kontroli to wskazanie jej granic, rozmiaru, wskazanie elementów poddawanych kontroli. Na podstawie ustaleń kontroli organ dotujący może jedynie wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji w sprawie zwrotu dotacji na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Stanowienie prawa miejscowego (a takim jest uchwała w sprawie dotacji) następuje na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, co wyklucza dopuszczalność wyjścia poza granice upoważnienia ustawowego. Podobnie wypowiedział się WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 29 stycznia 2008 roku Sygn. akt I SA/Po 1561/07.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »