| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-9(5)/2016/543/IX/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 marca 2016r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego

Miasto i Gmina Iłża prowadzące działalność gospodarczą
w formie zakładu budżetowego pn.:
"Zakład Energetyki Cieplnej" z siedzibą w Iłży
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

złożonego w dniu 7 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany IX taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

zmianę IX taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, pozostawiając okres obowiązywania taryfy bez zmian.


Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 7 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany dziewiątej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO- 4210-4(17)/2015/543/IX/DSS z dnia 2 lipca 2015 r.

Przedmiotowy wniosek, o zatwierdzenie zmiany IX taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianami cen paliwa gazowego oraz kosztów jakie ponosi z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, które spowodowały zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo koncesjonowanej działalności gospodarczej.

W dniu 17 grudnia 2015 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRG-4212-56(26)/2015/2015/23213/II/PD została zatwierdzona taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie obrotu paliwami gazowymi, będącego dostawcą paliwa technologicznego do Przedsiębiorstwa.

W dniu 30 listopada 2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży ogłosił "Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków", zatwierdzoną na podstawie uchwały nr XIV/87/15 Rady miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015 r. i obowiązującą przez rok, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym, zmianie uległy koszty jakie ponosi Przedsiębiorstwo kupując od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie paliwo technologiczne oraz koszty z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, a tym samym ceny oraz stawki opłat ustalone w taryfie.

Na podstawie art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być
w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Niniejszej zmianie taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO- 4210-4(17)/2015/543/IX/DSS
z dnia 2 lipca 2015 r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt. 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm)

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Pałka

Pełnomocnik Miasta i Gminy Iłża

Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży

ul. Bodzentyńska 43, 27 - 100 Iłża

2. Wojewoda Mazowiecki

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »