| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: Statut Sołectwa Łążek

Na podstawie art. 35 ust. 1i art. 42 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm. ), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych - Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Sołectwo Łążek jest jednostką pomocniczą Gminy Kuczbork - Osada i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

§ 2. Sołectwo obejmuje obszar miejscowości Łążek, Niedziałki.

§ 3. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kuczbork - Osada;

2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Kuczborku - Osadzie;

3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kuczborku - Osadzie;

4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy w Kuczborku - Osadzie;

5. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kuczbork - Osada;

6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Łążek,

7. Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Łążek.

§ 4. Do zadań Sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w sprawach dotyczących zaspokajania ich zbiorowych potrzeb, poprzez:

1. uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

2. występowanie z wnioskiem o przekazanie Sołectwu składników majątkowych do korzystania;

3. zarządzanie i korzystanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostały one przekazane Sołectwu oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła, poprzez wskazanie celu wydatkowania;

4. rozporządzanie środkami finansowymi wydzielonymi z budżetu Gminy i przydzielonymi Sołectwu;

5. zatwierdzanie wniosków do budżetu Gminy;

6. uchwalanie programów działania;

7. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;

8. współpracę z radnymi z terenu Sołectwa;

9. organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa;

10. opiniowanie skierowanych przez Radę spraw dotyczących rozwoju i funkcjonowania sieci handlowej, usługowej i komunikacji oraz placówek opieki zdrowotnej i oświatowej;

11. opiniowanie przedstawionych przez Wójta projektów uchwał Rady, i innych aktów prawnych w sprawach istotnych dla Sołectwa;

12. współpracę z Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie:

1) ochrony zdrowia poprzez propagowanie zdrowego żywienia, organizowanie spotkań i pogadanek z lekarzami, kursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, itp.,

2) kultury, poprzez organizowanie na terenie Sołectwa uroczystości z okazji tradycyjnych świąt, rocznic, dni oraz kultywowanie obrzędów i tradycji,

3) ochrony środowiska i przyrody, upowszechnienia ekologii i dbałości o środowisko naturalne poprzez udział w akcji sprzątania świata, realizacje programu segregacji śmieci,

4) ochrony przeciwpożarowej,

5) lokalizacji inwestycji na terenie Sołectwa,

6) występowanie z wnioskami i postulatami do organów Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa,

7) współpracę w organizowaniu spotkań Wójta i Radnych Rady z mieszkańcami Sołectwa.

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys

2. Rada Sołecka jest podmiotem doradczym i opiniodawczym, wspomagającym Sołtysa.

§ 6. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu wyboru.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

§ 8. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1. przeznaczanie środków finansowych będących w jego dyspozycji, przydzielonych w budżecie Gminy na dane Sołectwo, w tym występowanie z wnioskami dotyczącymi przedsięwzięć planowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w przypadku jego wyodrębnienia;

2. wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;

3. uchwalanie programów działania;

4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;

5. występowanie z inicjatywą przekazania Sołectwu składników majątkowych do korzystania;

6. decydowanie w sprawach dotyczących składników majątkowych przekazanych Sołectwu do korzystania;

7. opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy spraw dotyczących rozwoju i funkcjonowania sieci handlowej, usługowej i komunikacji oraz placówek opieki zdrowotnej i oświatowej, projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych w sprawach istotnych dla Sołectwa;

8. realizowanie zadań określonych w § 4 niniejszego Statutu, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie w Sołectwie robót remontowo-budowlanych i inwestycji, akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi,

2) występowanie z inicjatywą zmierzającą do poprawy ochrony przeciwpożarowej w Sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

3) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,

4) inicjowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji,

9. wnioskowanie do Rady w sprawach dotyczących Sołectwa, w szczególności budżetu Gminy, Statutu Sołectwa, kierunków i planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 9. 1. Każdy ma prawo uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Gminy.

3. Listę osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego celem przeprowadzenia wyborów do organów Gminy.

4. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności sporządzonej przez Sołtysa, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie może zwołać Sołtys z własnej inicjatywy.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys na pisemny wniosek:

1) Rady Sołeckiej;

2) co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania w Zebraniu Wiejskim;

3) Przewodniczącego Rady Gminy;

4) Wójta.

3. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane na wniosek organów i osób wymienionych w ust. 2 w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

4. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa w terminie określonym w ust. 3, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt.

5. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt.

§ 11. 1. Sołtys informuje mieszkańców o Zebraniu Wiejskim, podając termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty, między innymi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Sołectwa przynajmniej na 7 dni przed terminem Zebraniem.

2. Sołtys informuje pisemnie Wójta, Radnego wybranego z tego terenu do Rady o Zebraniu Wiejskim, podając termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego przynajmniej na 7 dni przed terminem Zebraniem.

3. Wójt lub Sekretarz Gminy może uczestniczyć w Zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu.

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 13. 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

1) dla prawomocności uchwały Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa;

2) uchwały podejmuje się w głosowaniu zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie bierze się pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego obrad;

3) uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, które odbywają się w głosowaniu tajnym;

4) wyniki głosowania ogłasza bezzwłocznie Przewodniczący obrad.

2. W przypadku, gdy pierwsze Zebranie Wiejskie nie doszło do skutku wskutek braku quorum, a zawiadomienie zawierało wszystkie wymagane niniejszym Statutem informacje - do zawiadomienia o drugim terminie Zebrania, do skuteczności podjęcia uchwał Zebrania Wiejskiego obradującego ponownie nad tym samym porządkiem nie jest wymagana obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

3. Termin drugiego Zebrania Wiejskiego wyznacza się w dacie pierwszego Zebrania Wiejskiego i rozpoczyna się po 30 minutach od godziny wyznaczonej dla pierwszego Zebrania.

§ 14. 1. Sołtys otwiera Zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom. W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru innego Przewodniczącego obrad spośród uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Zebranie przebiega zgodnie z przedstawionym przez Sołtysa i przyjętym przez uczestników Zebrania porządkiem obrad.

3. W porządku obrad każdego Zebrania Wiejskiego powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 15. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) miejscowość, datę, godzinę oraz oznaczenie, w którym terminie Zebranie się odbyło;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w Zebraniu, stwierdzenie quorum;

3) wybór protokolanta Zebrania;

4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenia ich stanowisk;

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania;

6) przyjęty porządek Zebrania;

7) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania;

8) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

9) uchwały podjęte przez Zebranie;

10) podpis Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego i protokolanta.

2. Protokoły Zebrań Wiejskich numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Z początkiem każdego roku kalendarzowego protokoły i uchwały otrzymują nowa numerację.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji, w tym podjęte uchwały.

§ 16. 1. Protokół Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Sołtysa, drugi przekazuje się Wójtowi w terminie do 7 dni od daty Zebrania Wiejskiego.

2. Każdy mieszkaniec Sołectwa ma prawo wglądu do protokołów i robienia z nich notatek.

§ 17. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2. Do zakresu działania Sołtysa należy:

1) zwoływanie i prowadzenie Zebrania Wiejskiego oraz przygotowanie projektów uchwał Zebrania;

2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

3) realizowanie uchwał Rady dotyczących Sołectwa;

4) sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej Sołectwa;

5) inicjowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, o ile taki został wyodrębniony;

6) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej;

7) powiadamianie Przewodniczącego Rady, oraz Radnych z terenu Sołectwa o terminie, miejscu i tematyce organizowanych Zebrań Wiejskich;

8) uczestniczenie w odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Sołectwa;

9) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie pomocy mieszkańcom Sołectwa w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w zakresie niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych podmiotów;

10) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie oraz dbanie o czystość i porządek w Sołectwie;

11) zgłaszanie spraw do Wójta i Rady dotyczących potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

12) składanie rocznych sprawozdań oraz sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa;

13) wywieszanie na tablicach ogłoszeń plakatów i ogłoszeń otrzymanych z Urzędu;

14) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa oraz wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

§ 18. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka wybierana w składzie od 3 do 7 osób przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.

4. W pracach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć Radni Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie zamieszkali poza terenem danego Sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu.

5. Członkowie Rady Sołeckiej sprawują swoje funkcje społecznie.

6. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1) udzielanie pomocy Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków finansowych przydzielonych Sołectwu z budżetu Gminy lub w ramach funduszu sołeckiego, o ile taki został wydzielony;

3) wyrażanie opinii w sprawach Sołectwa w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

7. Sołtys jest wyłączony z przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu w dwóch przypadkach: w sytuacji, gdy przedmiotem Zebrania Wiejskiego są wybory na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej i w sytuacji, gdy Zebranie Wiejskie ma rozpatrywać wniosek o odwołanie Sołtysa z funkcji. Wójt lub Sekretarz dokonuje otwarcia Zebrania Wiejskiego, stwierdza quorum, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego obrad spośród uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada, określając miejsce i termin Zebrania Wiejskiego na dzień przypadający nie później niż do 6 miesięcy od daty wyboru Rady.

2. Obwieszczenie o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyborów wraz z porządkiem obrad sporządza Wójt i podaje je do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

3. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać w szczególności:

1) otwarcie Zebranie Wiejskiego;

2) stwierdzenie quorum;

3) wybór protokolanta Zebrania;

4) wybór Przewodniczącego obrad;

5) złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji;

6) wybór Komisji Skrutacyjnej;

7) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów;

8) głosowanie tajne i wybór Sołtysa;

9) ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa;

10) przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu Sołtysowi;

11) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej;

12) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej;

13) głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej;

14) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej;

15) wolne wnioski i zapytania.

4. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Wójt lub Sekretarz, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego obrad spośród uczestników Zebrania Wiejskiego, po ogłoszeniu wyników wyborów Sołtysa, dalsze obrady prowadzi Sołtys.

5. Przewodniczący obrad nie może być osobą kandydującą na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 20. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 członków wybranych w głosowaniu jawnym spośród obecnych na Zebraniu.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 22. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ustalenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 23. 1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. W razie nieobecności kandydata na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zgłaszający kandydaturę musi przedstawić pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie z podaniem funkcji, na jaką kandyduje.

4. Komisja Skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, przedstawia zasady głosowania.

5. Głosowanie odbywa się na odrębnych kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Sołectwa, z umieszczonymi nazwiskami kandydatów według kolejności zgłoszeń.

6. Głosuje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok nazwiska wybieranego kandydata.

7. Przy głosowaniu na Sołtysa wyborcy stawiają znak "x" przy jednym nazwisku.

8. Dokonując wyboru członków Rady Sołeckiej wyborcy stawiają znak "x" przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów, ilu jest wybieranych do Rady Sołeckiej.

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zarządza się powtórne głosowanie.

10. Nieważne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż wymienione w ust. 5;

3) z ilością znaków "x" niezgodną z zapisami w ust. 7 i 8.

§ 24. 1. Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli nikt z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą liczbę głosów, a liczba ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w ust. 1, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu dodatkowym.

§ 25. 1. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, uniemożliwiającego rozstrzygnięcie wyboru, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów.

§ 26. W sytuacji nie dokonania wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, Rada zarządza kolejne wybory, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia Zebrania Wiejskiego, na którym nie dokonano wyboru.

§ 27. Techniczno-organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zapewnia Wójt.

§ 28. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego Statutu i uchwał Zebrań Wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

§ 29. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej, Rada Gminy zarządza wybory przedterminowe, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wybory przedterminowe Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej przeprowadza się odpowiednio w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze.

3. Nie przeprowadza się przedterminowych wyborów Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Wójt na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

§ 30. 1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa oraz Rada Sołecka.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa musi posiadać merytoryczne umotywowanie. Do wniosku złożonego przez mieszkańców musi być załączona lista z podpisami oraz adresami zamieszkania.

3. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień w sprawie zarzutów.

§ 31. Zebranie Wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt.

§ 32. 1. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna powołana na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego spośród uczestników Zebrania Wiejskiego.

3. Członkiem Komisji Skrutacyjnej, o której mowa w ust. 2 nie może być osoba rezygnująca z funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 33. 1. Wybory uzupełniające mające na celu uzupełnienie składu Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 5 Statutu.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 34. Kadencja Sołtysa lub Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych i uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji organów Sołectwa, o której mowa w Statucie.

§ 35. 1. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może być wniesiony protest do Rady z powodu naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania lub ustalenia wyników głosowania, mającego wpływ na wynik wyborów.

2. Protest, o którym mowa w ust. 1, może wnieść osoba uprawniona do głosowania, która potwierdziła udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania, w terminie 7 dni od dnia wyborów. Jeśli koniec terminu odwołania, licząc od dnia następnego po wyborach, przypada na dzień wolny od pracy, termin upływa w dniu następnym.

3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

4. Rada rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie, mającej wpływ na dokonany wybór oraz stwierdza nieważność wyborów w całości lub w części;

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie i protest oddala.

5. Protest zostaje odrzucony, jeśli został złożony z naruszeniem 7-dniowego terminu.

6. W sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów w całości lub w części, Rada wyznacza nowy termin wyborów.

§ 36. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

§ 37. 1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Wójt może przekazać Sołectwu części mienia komunalnego do wyłącznego korzystania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenia:

1) nieruchomości, z której Sołectwo zamierza korzystać;

2) celu służącego mieszkańcom;

3) skutków finansowych (źródeł finansowania wydatków i uzyskiwania dochodów);

4) zamierzonej działalności oraz formy organizacyjnej służącej realizacji zamierzonego celu.

3. Wójt rozstrzyga wniosek Sołectwa, po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy skutków przekazania nieruchomości.

§ 38. 1. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

2) utrzymuje mienie w stanie należytym przez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

3) korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy Sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, ich właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki. Przekazania lub przejęcia mienia dokonuje Wójt w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać oznaczenia stron, oznaczenia przedmiotu przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne informacje. Przekazanie nieruchomości Sołectwu nie może naruszać planów zagospodarowania Gminy oraz innych przepisów prawa.

3. Odpowiedzialność za zarząd powierzonym mieniem ponosi Sołtys.

§ 39. Ewidencja przekazanego Sołectwu mienia prowadzona jest w Urzędzie.

§ 40. 1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy na potrzeby Sołectwa z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie, konserwację i bieżące remonty mienia komunalnego przekazanego Sołectwu;

2) finansowanie statutowej działalności w Sołectwie;

3) dofinansowanie inicjatyw społecznych w Sołectwie;

4) inne cele określone uchwałą Zebrania Wiejskiego, będące zadaniami własnymi Gminy z przeznaczeniem na zaspokojenie ogólnych potrzeb mieszkańców.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez Urząd zgodnie z dyspozycjami Sołectwa, na podstawie rachunków uzasadniających dokonanie płatności na zadanie określone w uchwale Zebrania Wiejskiego.

§ 41. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi Urząd.

§ 42. Plan podziału wykorzystania środków finansowych podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

§ 43. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys. Działalność w tym zakresie podlega ocenie Zebrania Wiejskiego, które udziela lub nie udziela absolutorium za dany rok budżetowy, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu i uprawnionych do głosowania.

2. Nieudzielenie absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej równoznaczne jest z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przez Zebranie Wiejskie.

§ 44. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium legalności (zgodności z prawem), celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 45. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak i bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa.

§ 46. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Wójt.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

3. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

4. Do środków nadzoru należy w szczególności:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa;

2) prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa (wizytacja);

3) prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa (lustracja).

§ 47. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od ich podjęcia.

2. Wójt, jeżeli uzna, że uchwały organów Sołectwa są niezgodne z prawem, wstrzymuje ich realizację i przekazuje je Radzie celem zajęcia ostatecznego stanowiska.

§ 48. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuczbork-Osada.

§ 49. Traci moc uchwała Nr VI/31/ 90 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 1990 roku w sprawie Statutu Sołectw.

§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Majewski

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »