| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/135/15 Rady Miasta Otwocka

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 i art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 42 760 zł planowane dochody i planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 2 574 006 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Planowana kwota dochodów wynosi 142 772 844 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie126 717 844 zł,

b) majątkowe w kwocie16 055 000 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 148 107 011 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie125 931 353 zł,

b) majątkowe w kwocie22 175 658 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 4 000 000 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


Jarosław Margielski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/135/15
Rady Miasta Otwocka
z dnia 13 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załaczniki od Nr 1 do Nr 5 do Uchwały Nt XIV/135/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 października 2015 r.


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu roku 2015 dokonuje się:

I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochodów i wydatków o kwotę 42 760 zł; Zwiększenie dochodów następuje z tytułu:

1. wpłat rodzin za pobyt swoich podopiecznych w domach pomocy społecznej - kwota 10 000 zł,

2. zwrotu zasiłków przez inne ośrodki pomocy społecznej za swoich podopiecznych i zwrotu z ZUS za pogrzeby podopiecznych OPS-u - kwota 10 000 zł,

3. refundacji przez Powiaty Urząd Pracy kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - kwota 5 760 zł,

4. opłat za usługi opiekuńcze, wpłacone przez podopiecznych OPS-u kwota 17 000 zł;

Powyższe środki przeznacza się na:

1. pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 27 000 zł,

2. wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla podopiecznych - kwota 10 000 zł,

3. zakup zespołu komputerowego i drukarki oraz na szkolenia pracowników OPS-u - kwota 5 760 zł;

II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie wydatków budżetu miasta, kwoty 2 574 006 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika z elementami odwodnienia w ul. Majowej, od ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej - kwota 291 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) - kwota 500 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- budowa ul. Juranda - nakładka asfaltowa - 80 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej- kwota 184 132 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt i budowa ul. Pogodnej od ul. Bagatela do ul. Tuwima - kwota 200 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej - kwota 57 000 zł (zmiana nazwy zadania),

- projekt budowy drogi - ul. Ługi (na odcinku od ul. Lecha do ul. Wiejskiej) _ kwota 80 000 zł (nowe zadanie),

- wykonanie projektu i budowa chodnika oraz miejsc parkingowych w ul. Komunardów na odcinku od ul. Stefana Jaracza do ul. Poselskiej - kwota 40 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt i budowa ul. Olszowej (odcinek od ul. Zygmunta do ul. Polnej) wraz z chodnikiem - kwota 125 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt i budowa ul. Smolnej wraz z parkingami - kostka brukowa - kwota 25 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z projektem i budową brakującego oświetlenia w ul. Wierchowej - kwota 19 000 zł (nowe zadanie),

- wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej (odcinek pomiędzy ul. Karczewska a ul. Andriollego) - kwota 14 000 zł (nowe zadanie),

- zakup nieruchomości pod budowę drogi ul. Projektowanej (obr. 212 odcinek od ul. Jabłońskiej do ul. Żabiej) - kwota 42 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wólka Mlądzka - kwota 20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- zakup materiałów na rozbudowę szatni w budynku strażnicy OSP Jabłonna - kwota 35 000 zł (nowe zadanie),

- modernizacja boisk szkolnych SP 5 - kwota 155 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- zakup licencji na program "Nabór elektroniczny do przedszkoli"- kwota 6 000 zł (nowe zadanie),

- adaptacja pomieszczeń na gabinety do zajęć z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - SP nr 5 - kwota 80 000 zł (nowe zadanie),

- termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych - kwota 50 000 zł (zwiększenie wartości zadania i wprowadzenie nowej klasyfikacji budżetowej na zadaniu),

- projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Norwida od strony ul. Warszawskiej, w ul. Konopnickiej od strony ul. Krasińskiego, w ul. Fredry od strony ul. Krasińskiego i w ul. Kilińskiego od strony ul. Krasińskiego - kwota 3 610 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt i budowa oświetlenia ul. Warszawska na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza - kwota 31 000 zł (zwiększenie wartości zadania);

2. pokrycie kosztów remontów: remont nawierzchni w ul. Mysiej - kostka brukowa (kwota 10 000 zł), remont ul. Mickiewicza wraz z parkingami i chodnikami na odcinku od ul. Górnej do ul. Kołłątaja (kwota 65 000 zł),

3. zakup sprzętu teleinformatycznego i techniki policyjnej - kwota 10 000 zł oraz na nagrody finansowe dla policjantów osiągających najlepsze wyniki - kwota 10 000 zł,

4. dotacje podmiotowe dla niepublicznych przeszkoli - kwota 232 164 zł,

5. refundację kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Otwocka - do przedszkoli niepublicznych w innych gminach - kwota 100 000 zł,

6. zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - kwota 20 000 zł

7. zakup alkomatów alko-blu dla Policji - kwota 16 100 zł oraz na pokrycie kosztów sądowych związanych ze skierowaniem przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie - kwota 10 000 zł,

8. pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania otyłości - kwota 3 000 zł,

9. wypłatę dodatków mieszkaniowych - kwota 20 000 zł,

10. zakup usług pozostałych obejmujących pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - kwota 20 000 zł,

11. pokrycie kosztów sporządzenia opisu i oceny obiektów i obszarów zabytkowych położonych na terenie gminy Otwock wraz z wykazem obiektów rekomendowanych do włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków - kwota 20 000 zł.

III. zmian planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 6, w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 12 - zwiększenie o 6 000 zł wydatków majątkowych w związku z planowanym zakupem kotła warzelnego (przesunięcie w ramach własnych środków),

2. Gimnazjum Nr 4 - zwiększenie o 15 000 zł w planie dochodów i w planie wydatków, w tym 6 000 zł na wydatki majątkowe obejmujące zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej.

Ponadto w załączniku Nr 5 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" następuje zmiana jednostki organizacyjnej realizującej zadanie pn.: budowa miejsc postojowych na ul. Lecha z "WIN" na "WGK".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »