| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/77/16 Rady Gminy w Promnie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy w Promnie uchwala co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii działającego na obszarze gminy Promna określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Promna na 2016 r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Promnie


Piotr Bandura


Załącznik do Uchwały Nr XVII/77/16
Rady Gminy w Promnie
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Promna na 2016 rok

Cele programu i ogólne założenia

§ 1. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy Promna w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt kotów.

§ 2. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

§ 3. 1. Realizacja Programu obejmuje:

1) odławianie bezdomnych zwierząt,

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt,

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) usypianie ślepych miotów,

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt,

8) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

§ 4. 1. Wykonawcami Programu są:

Gmina Promna przy współpracy z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, Lecznicą Weterynaryjną w Białobrzegach, ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi, podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, gospodarstwem rolniczym Pana Dąbrowskiego Łukasza Mała Wieś, 26-803 Promna oraz osobami fizycznymi.

§ 5. 1. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt.

a) Odławianie zwierząt bezdomnych odbywa się w trybie interwencyjnym.

b) Odławianie zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy przez jej mieszkańców.

c) Odłowieniem bezdomnych zwierząt zajmuje się Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

a) W celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom domowym i dalszej nad nimi opieki Gmina podjęła działania w celu podpisania stosownej umowy o współpracy ze Schroniskiem .

b) Do czasu przekazania odłowionych zwierząt do Schroniska lub adopcji, zwierzęta czasowo umieszczone będą w prowadzonym specjalnie do tych celów punkcie na terenie Gminy Promna (Baza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Promnie).

3) Sterylizacja lub kastracja zwierząt.

Gmina nie będzie przeprowadzała sterylizacji lub kastracji zwierząt.

4) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

W celu znalezienia nowego właściciela odłowionym, bezdomnym zwierzętom Gmina Promna prowadzi działania informacyjne w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

5) Usypianie ślepych miotów.

W celu ograniczenia nadpopulacji bezdomnych zwierząt domowych dopuszcza się usypianie ślepych miotów. Zabiegi wykonywane będą w Lecznicy Weterynaryjnej w Białobrzegach, ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi.

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W celu zapewnienia miejsca bezdomnym lub czasowo odebranym w drodze administracyjnej decyzji Wójta na podstawie Art. 7 ust. 1-3 Ustawy o ochronie zwierząt zwierzętom gospodarskim Gmina zamierza podpisać umowę z gospodarstwem rolniczym Pana Dąbrowskiego Łukasza Mała Wieś, 26-803 Promna.

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Celem zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina ma stały kontakt z Lecznicą Weterynaryjną w Białobrzegach ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi.

8) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Na terenie gminy nie występuje problem bezdomnych kotów. W przypadku pojawienia się wolno żyjących kotów dokarmianie odbywać się będzie przez wystawienie suchej karmy w miejscu do tego przystosowanym. Gmina zakupi do tego odpowiednia karmę i wyda osobom, które się zgłoszą do Urzędu w tym celu.

§ 6. 1) Koszty realizacji "Programu" ponosi Gmina Promna. Kwota jest zabezpieczona w Budżecie Gminy na rok 2016.

2) Gmina Promna na realizację "Programu" przeznaczy 5 000 zł

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »