| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/78/16 Rady Gminy w Promnie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 oraz 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1515) Rada Gminy Promna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się "Strategię Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022" o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Promnie


Piotr Bandura


Załącznik do Uchwały Nr XVII/78/16
Rady Gminy w Promnie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Strategia Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022


Uzasadnienie

Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022" jest dokumentem zrealizowanym w celu ożywienia oraz harmonijnego, wielostronnego rozwoju Gminy Promna. Jest to podstawowy plan działania, który wyznacza kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazuje sposoby ich osiągnięcia.

Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022" składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część przedstawia aktualny stan Gminy Promna, tj. zawiera informacje charakteryzujące gminę, dotyczące podziału administracyjnego, położenia, środowiska przyrodniczego, walorów historyczno- kulturowych, jak również informacje związane z turystyką, kulturą, oświatą, sportem, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, sytuacja demograficzną, mieszkalnictwem, gospodarką gminy, rynkiem pracy, infrastrukturą techniczną i społeczną, zagospodarowaniem przestrzennym.

Część druga stanowi część programową "Strategii". W części tej zaprezentowano podsumowanie diagnozy stanu obecnego Gminy Promna w kontekście istniejącego potencjału oraz szans i barier rozwoju gminy, które przedstawiono w formie analizy SWOT.

W dokumencie określono misję i wizję Gminy Promna oraz określono priorytety strategiczne dla gminy.

Dla każdego priorytetu określono cele operacyjne i do nich przyporządkowano konkretne działania organizacyjne oraz planowane zadania inwestycyjne.

Projekt "Strategii" został poddany konsultacjom społecznym - zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu m.in. poprzez wyłożenie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Promnie w okresie od 07.01.2016r. do 08.02.2016r., wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Promnie odpowiedniej informacji o możliwości zapoznania się z dokumentem, organizując konsultacje z udziałem wykonawcy opracowania oraz zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do projektu "Strategii ".

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po konsultacjach z RDOŚ i PWIS sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii". Projekt "Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Promnie w okresie od 07.01.2016 r. do 08.02.2016 r., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie (pismo znak ZS.9022.262.2016.PK z dnia 11.02.2016r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak WOOS-I.410.13.2016.JD z dnia 09.02.2016r.) pozytywnie zaopiniowali projekt dokumentu oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »