reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Przesmyki

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zaborów w Gminie Przesmyki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut sołectwu Zaborów w Gminie Przesmyki w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński


Załącznik do Uchwały Nr XIV/102/2016
Rady Gminy Przesmyki
z dnia 17 marca 2016 r.

STATUT SOŁECTWA
ZABORÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przesmyki,

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Zaborów,

3) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Zaborów,

4) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Zaborów,

5) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Zaborów,

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przesmyki,

7) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut Sołectwa Zaborów,

8) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Przesmyki.

Rozdział 2.
Nazwa i obszar sołectwa

§ 2. 1. Sołectwo Zaborów stanowi część mieszkańców wsi Łysów i Wólka Łysowska.

2. Sołectwo obejmuje obszarem swego działania część wsi Łysów- od numeru nieruchomości 176 do 190 oraz część wsi Wólka Łysowska od numeru nieruchomości 83 do końca.

3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Przesmyki, a jego mieszkańcy stanowią wspólnotę lokalną.

4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) Statutu Gminy Przesmyki,

3) niniejszego Statutu.

Rozdział 3.
Zakres działań i sposób realizacji

§ 3. Do zadań Sołectwa należy:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy, administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego,

2) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

3) dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój sołectwa,

4) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich jego mieszkańców,

5) kształtowanie zasad współżycia społecznego mieszkańców,

6) inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych,

7) organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej społeczności,

8) współpraca z właściwymi organami w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sportu, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i innych związanych z warunkami życia na wsi,

9) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego sołectwu oraz rozporządzanie środkami wydzielonymi z budżetu gminy jako fundusz sołecki,

10) współudział w realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania organów Sołectwa

Dział I.
Zebranie wiejskie

§ 4. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa,

2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) uchwalanie wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,

4) przyjmowanie sprawozdań finansowych składanych przez Sołtysa i dokonywanie oceny działalności Sołtysa,

5) opiniowanie celowości podziału, zmiany granic lub likwidacji sołectwa,

6) ustalanie liczby członków Rady Sołeckiej,

7) występowanie do Rady z wnioskiem o zmianę Statutu,

8) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa lub jeśli o wyrażenie opinii wystąpił właściwy organ gminy,

9) ustalanie zasad współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy w celu realizacji wspólnych zadań,

10) współpracę z radnymi z terenu sołectwa lub sąsiednich sołectw w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 5. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,

2) Rady Sołeckiej,

3) Wójta.

2. Wójt zwołuje zebranie wiejskie w sprawach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa oraz w sytuacji, gdy sołtys nie zwoła zebrania będąc do tego zobowiązanym.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys ustalając termin i miejsce oraz porządek obrad zebrania wiejskiego o czym podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Wójta powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 7. 1. Uchwały zebrania w I-szym terminie zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw dla których zastrzeżony jest inny tryb podejmowania uchwał, przy obecności co najmniej 1/10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania,

2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1 zebranie wiejskiej odbywa się po upływie pół godziny od pierwszego terminu i jest ono ważne bez względu na liczbę uczestników zebrania.

3. Zwykła większość głosów zostaje osiągnięta gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się "za" wnioskiem niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę, za wyjątkiem spraw dla których zastrzeżony jest inny tryb podejmowania uchwał.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys. Na jego wniosek lub z własnej inicjatywy zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.

2. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania.

4. Uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania.

5. Protokoły, uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt informuje Sołtysa o sposobie załatwienia przekazanych spraw.

Dział II.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 9. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

3. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

4. W przypadku zmiany sołtysa i członków rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych władz upływa wraz z końcem trwającej kadencji.

5. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przeprowadza się najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty upływu ich kadencji, a w razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych przeprowadza się je najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej przedterminowe wybory.

§ 10. 1. Do obowiązków Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa przed organami gminy,

2) zwoływanie zebrań wiejskich,

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, organizowanie pracy Rady Sołeckiej,

4) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

6) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

7) opracowywanie wniosków dotyczących potrzeb sołectwa i jego mieszkańców przedstawianych organom gminy,

8) uczestniczenie w naradach sołtysów i szkoleniach organizowanych przez Wójta,

9) organizowanie spotkań Radnych Rady Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

10) współpraca z organami gminy, urzędem i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań publicznych;

11) składanie sprawozdania ze swojej działalności na zebraniu wiejskim,

12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu mieniem komunalnym,

13) sporządzanie rozliczeń finansowych sołectwa,

14) inicjowanie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie warunków życia w sołectwie,

15) inicjatywa w zakresie wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego,

16) udzielanie pisemnych informacji lub odpowiedzi na wnioski kierowane do sołectwa,

17) prowadzenie i przechowywanie dokumentów sołectwa.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada przynajmniej raz na koniec kadencji informację o swojej działalności.

§ 11. 1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków.

2. Decyzję o liczbie członków do Rady Sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Rady Sołeckiej.

5. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

6. Rada Sołecka zajmuje swoje stanowisko w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 12. 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu spraw sołectwa,

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przyznania środków funduszu sołeckiego i przeznaczenia tych środków,

4) przygotowanie opinii w sprawach zleconych przez zebranie wiejskie,

5) zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,

6) współpraca z Sołtysem w przygotowaniu projektów uchwał przedkładanych zebraniu wiejskiemu,

2. Opracowywanie informacji ze swej działalności i przedstawianie jej na zebraniu wiejskim.

Dział III.
Tryb wyborów i odwołania organów sołectwa
oraz uzupełnianie składu tych organów trakcie kadencji

§ 13. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy w drodze zarządzenia. Wójt zwołuje w tym celu zebranie wiejskie określając jego termin i miejsce.

2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 14. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób wybrana spośród uprawnionych do głosowania członków zebrania wiejskiego w głosowaniu jawnym, która wybiera spośród siebie przewodniczącego. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.

2. Do zadań komisji należy :

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania,

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania, sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów i ogłoszenie wyników,

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. Protokół stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.

§ 15. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory do Rady Sołeckiej, przed wyborem Rady Sołeckiej zebranie wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Głosowanie jest tajne, przeprowadzone przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy, na której wpisuje się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.

2. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru sołtysa - postawieniu znaku "x" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos

2) w przypadku rady sołeckiej - postawieniu znaku "x" przy nazwiskach tylu kandydatów, ilu wybieranych jest członków rady sołeckiej.

3. Nieważne są głosy na karcie:

1) innej niż urzędowej lub nieopatrzonej odpowiednią pieczęcią,

2) całkowicie przedartej;

3) na której nie postawiono żadnego znaku "x" przy nazwisku kandydata lub postawiono ich więcej niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów przeprowadza się pomiędzy tymi kandydatami drugie głosowanie. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów.

§ 18. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie, złożony przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu, powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu wiejskim zwołanym w terminie jednego miesiąca. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

3. Przyczyną odwołania może być w szczególności: nie wykonywanie obowiązków, nie przestrzeganie postanowień statutu lub uchwał zebrania wiejskiego, naruszenie przepisów o gospodarce finansowej, przejawy niegospodarności.

4. Odwołanie może nastąpić po uprzednim umożliwieniu zainteresowanym złożenia wyjaśnień, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.

5. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie w formie uchwały.

§ 19. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

1) śmierci;

2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

3) utraty prawa wybieralności;

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie w formie uchwały.

§ 20. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka Rady Sołeckiej lub ich odwołania w trakcie kadencji przeprowadza się wybory przedterminowe stosując odpowiedni przepisy dotyczące trybu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeśli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

§ 21. 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej z powodu naruszenia postanowień statutu.

2. Wnoszący protest formułuje w nim zarzut oraz przedstawia lub wskazuje dowody, na których opiera swoje zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od dnia wyborów. Naruszenie terminu powoduje oddalenie protestu.

4. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę w której:

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części, zobowiązuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów;

2) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie nie mającej wpływu na dokonany wybór, w której oddala protest;

3) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie sołectwa i protest oddala.

Rozdział 5.
Gospodarka majątkiem i mieniem powierzonym sołectwu
oraz gospodarka finansowa sołectwa

§ 22. 1. We władaniu sołectwa znajdują się składniki mienia komunalnego przekazane sołectwu do korzystania. Wykaz mienia przekazanego do korzystania prowadzi Wójt.

2. Sołectwo zarządza i administruje składnikami mienia przekazanymi do korzystania.

3. Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania może nastąpić na wniosek sołectwa.

§ 23. Bezpośredni bieżący nadzór nad wykonywaniem przez organy sołectwa zadań w związku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.

§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Zebranie wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do występowania do Wójta z wnioskiem o zmianę planu finansowo - rzeczowego sołectwa.

§ 25. 1. Na środki finansowe sołectwa będące w dyspozycji sołectwa składają się:

1) kwoty wyodrębnione w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego,

2) środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.

2. W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki jego przeznaczenie oraz tryb składania wniosków przez Sołectwo reguluje ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301).

§ 26. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy w Przesmykach.

§ 27. 1. Posiadane przez Sołectwo środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie statutowej działalności sołectwa,

2) dofinansowanie inicjatyw społecznych w sołectwie,

3) inwestycje, remonty, konserwacje, bieżące utrzymanie mienia przekazanego sołectwu przez Gminę.

2. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie wiejskie.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 28. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 29. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy i Wójt Gminy Przesmyki.

§ 30. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, dokonywania wizytacji oraz uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 31. 1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

2. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rady Gminy.

3. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem uchwały wskazując uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama