reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Przesmyki

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz. 406, zm. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505.)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/59/03 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r.
Nr 2 poz. 67 oraz z 2008 r. Nr 177 poz. 6329).

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński


Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2016
Rady Gminy Przesmyki
z dnia 17 marca 2016 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury, działającą
na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

5) Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem GOK jest Gmina Przesmyki.

2. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora pod nr 1 w 2003 r.

§ 3. 1. GOK swoją działalnością obejmuje gminę Przesmyki.

2. Siedziba GOK mieści się w Przesmykach.

3. GOK działa na bazie budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy.

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. 1. GOK prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, historii, sztuki, nauki, kultury fizycznej i sportu oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2. Do zadań GOK należy:

1) kształtowanie, wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy;

2) rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska;

3) organizacja imprez kulturalnych;

4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

5) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci;

6) rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w dziedzinie kultury;

7) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą
i sztuką;

8) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego
i ludowego;

9) utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych mieszkańców gminy;

10) zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i dbałość o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

11) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

12) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;

13) współdziałanie z jednostkami samorządowymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność kulturalną;

14) współdziałanie z organizacjami sportowo - turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej i turystyki;

15) popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej.

3. GOK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy i instytucji działających na jego terenie.

4. Działalność prowadzona w ramach świetlic wiejskich ma służyć utrzymaniu kontaktu w sferze działalności kulturalnej z mieszkańcami Gminy i winna być prowadzona na zasadzie współpracy z radami sołeckimi i innymi organizacjami.

§ 5. 1. GOK może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić dodatkową działalność odpłatną, z której uzyskane przychody przeznaczane są na cele statutowe.

2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych, może odbywać się poprzez:

1) wynajem sal i pomieszczeń oraz udostępnianie składników majątkowych GOK,

2) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,

3) prowadzenie usług kserograficznych,

4) świadczenie usług w zakresie obsługi muzycznej i nagłaśnianie imprez.

3. Wysokość opłat za prowadzenie działalności, o której mowa w ust 1 określa Dyrektor.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6. 1. GOK kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Przesmyki.

3. Wójt powołuje dyrektora na 1 etatu, na okres 5 lat.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji. Przedstawia Organizatorowi plany i sprawozdania związane z zakresem działalności GOK.

5. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

6. W GOK mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb i możliwości mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin upowszechniania kultury i sportu.

7. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

8. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Przesmyki.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7. GOK samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych
w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 8. 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Działalność statutowa GOK finansowana jest z:

1) dotacji podmiotowych organizatora lub innych jednostek samorządowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) dotacji celowych organizatora lub innych jednostek samorządowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacji celowych organizatora lub innych jednostek samorządowych na realizację wskazanych zadań
i programów,

4) budżetu państwa,

5) środków uzyskanych z prowadzonej działalności,

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

7) darowizn,

8) funduszy Unii Europejskiej.

3. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.

§ 9. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez dyrektora.

2. Nadzór nad finansami sprawuje dyrektor.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama