| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 22 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.[1])) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 3019), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ustęp 2;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w § 1 ust. 1 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty a każde kryterium ma wartość jednego punktu.

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium lub kryteriów, o których mowa w ust. 1 jest oświadczenie w formie wniosku o doliczenie tego kryterium lub kryteriów podpisane przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego kandydata."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr 111/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski

Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do kompetencji Rady Powiatu należy określenie kryteriów przyjęć do pierwszej klasy oddziałów ogólnodostępnych w gimnazjach publicznych kandydatom zamieszkałym poza obwodem danego gimnazjum a także przyznać tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w przypadku, gdy dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Z tego ustawowego obowiązku Rada Powiatu wywiązała się przyjmując w dniu 18 marca 2016 r. Uchwałę Nr 104/XVI/2016 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 3019).

W ramach konsultacji z nadzorem prawnym Wojewody Mazowieckiego ustalono, że w celu poprawienia czytelności przyjętych wcześniej rozwiązań oraz w celu wyeliminowania ewentualnych problemów interpretacyjnych wskazane jest dokonanie zmiany brzmienia § 4 uchwały, w taki sposób, że kryteria z drugiego etapu rekrutacji będą miały zastosowanie nie tylko wtedy, gdy kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów za pierwszy etap rekrutacji ale i wtedy, gdy zostanie spełniony inny warunek tj. w oddziałach ogólnodostępnych będą jeszcze wolne miejsca. Dotychczasowe brzmienie § 4 mogło sugerować, że etap drugi rekrutacji jest realizowany w każdej sytuacji gdy kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów. Ponadto dotychczasowe brzmienie § 4 zostało uzupełnione o zapisy mówiące w jaki sposób rodzice będą dokumentować spełnianie kryteriów z drugiego etapu rekrutacji. Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w KPA dokumentem tym będzie oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia złożone do dyrektora szkoły.

Jednocześnie proponuje się uchylić ust. 2 w § 3 uchwały, który wobec wykreślenia pkt. 6 ust. 1 § 2 (kandydat, w klasie programowo wyższej lub równorzędnej ma rodzeństwo, które będzie realizować obowiązek szkolny w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1 punkt), stał się bezprzedmiotowy. Tym samym uchylenie tego ustępu zwiększy poprawność legislacyjną ww. uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest dokonanie zmiany Uchwały Nr 104/XVI/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzonego przez Powiat Legionowski, które z jednej strony wyeliminuje problemy interpretacyjne, z drugiej zaś usprawni proces rekrutacji i zwiększy poprawność legislacyjną uchwały.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »