| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 81 ust. l, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym elementom substancji zabytkowej.

§ 2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i instalacyjnych przy zabytku, ustalonych na podstawie dokumentacji lub koncepcji zatwierdzonej przez konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia wniosku.

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

7) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

14) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego obiektu, układu parku lub ogrodu;

15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-14;

16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;

17) wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 80 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych ze środków publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu wniosku w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim .

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona.

§ 7. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 6;

8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

9) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. EU.L.2013.1 z 24.12.2013 r.). Podmioty będące jednocześnie przedsiębiorcami ubiegającymi się o dotację zobowiązane są do przedstawienia:

1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

2) Informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

4. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w § 3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:

1) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;

2) kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez konserwatora zabytków programem prac.

§ 8. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie w budżecie miasta.

2. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, w ciągu 30 dni od terminu wskazanego w § 6 ust. 2 przedkłada Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim propozycję przyznania dotacji.

3. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w drodze uchwały.

4. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do dnia 30 września. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

§ 10. 1. Przekazanie dotacji następuje w dwóch wariantach:

a) przed podjęciem prac,

b) po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.

2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim następujące dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji:

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;

2) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;

3) obmiar przeprowadzonych prac;

4) oryginały rachunków lub faktur.

§ 11. 1. Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.

2. Dokumentacja zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;

3) zakres prac, na które udzielono dotacji;

4) datę zawarcia umowy;

5) wysokość przekazanej dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Dąbrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »