| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 323/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2016 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W planach finansowych szkół i placówek na 2016 rok, prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.

§ 2. 1. Do otrzymania pomocy finansowej na cele zdrowotne, zwanej dalej pomocą zdrowotną, uprawnieni są nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki oraz byli nauczyciele tych jednostek, którzy przeszli na rentę lub emeryturę.

2. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach uprawniony jest do otrzymania pomocy zdrowotnej w placówce, w której zatrudniony jest w najwyższym wymiarze.

§ 3. 1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mogą korzystać nauczyciele:

1) u których orzeczono chorobę przewlekłą, wymagającą stałych konsultacji lekarskich i ciągłego przyjmowania leków,

2) którzy ulegli wypadkowi lub zdarzeniu losowemu, wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego i stałych konsultacji.

2. Finansowa pomoc zdrowotna może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów:

1) zakupu leków lub sprzętu medycznego,

2) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej,

3) specjalistycznego leczenia,

4) pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub usług rehabilitacyjnych.

§ 4. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela do dyrektora szkoły lub placówki wniosku zawierającego opis choroby oraz toku leczenia.

§ 5. Do wniosku należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty,

2) Imiennie wystawione rachunki lub faktury za świadczenia, o których mowa w § 3,

3) Oświadczenie o wysokości średnich dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

§ 6. 1. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną dwa razy w roku.

2. W szczególnie ciężkich przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 7. 1. Dyrektor szkoły lub placówki może powołać organ opiniodawczo-doradczy do spraw pomocy finansowej na cele zdrowotne dla nauczycieli.

2. W ramach przyznanych środków finansowych dla szkoły lub placówki pomoc zdrowotna może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki. Decyzję w tym przypadku podejmuje Burmistrz.

§ 8. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia oraz wysokości dochodów przypadających na członka rodziny nauczyciela.

3. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekroczyć 1000 złotych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela do obowiązku organów prowadzących szkoły należy przeznaczenie coroczne w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »