| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy w Troszynie

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się ogółem wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 130.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące na kwotę 4.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy - 17.456.890,71zł, w tym:

a) bieżące - 15.513.948,71zł,

b) majątkowe - 1.942.942,00zł.

2)Plan wydatków budżetowych gminy - 19.313.115,53zł, w tym:

a) bieżące - 15.245.122,78zł,

b) majątkowe - 4.067.992,75zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.856.224,82zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.186.517,56zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.330.292,74zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 9. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2)Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wartość zmiany

bieżące

750

Administracja publiczna

- 4 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 4 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 500,00

92113

Centra kultury i sztuki

4 500,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 500,00

bieżące razem:

0,00

majątkowe

600

Transport i łączność

- 25 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 25 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 25 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

- 90 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- 90 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 15 000,00

92195

Pozostała działalność

- 15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 15 000,00

majątkowe razem:

- 130 000,00

Ogółem

- 130 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

I

Dochody ogółem:

X

17 456 890,71

1.

Dochody bieżące:

X

15 513 948,71

2.

Dochody majątkowe:

X

1 942 942,00

II

Wydatki ogółem:

X

19 313 115,53

1.

Wydatki bieżące:

X

15 245 122,78

2.

Wydatki majątkowe:

X

4 067 992,75

III

Deficyt (I-II):

X

-1 856 224,82

IV

Przychody ogółem:

3 186 517,56

1.

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

843 536,91

2.

Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

230 506,89

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 112 473,76

V

Rozchody ogółem:

1 330 292,74

1.

Udzielone pożyczki i kredytu

991

100 000,00

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

263 705,00

3.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

966 587,74

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

150

Przetwórstwo przemysłowe

9 747,38

0,00

9 747,38

15011

Rozwój przedsiębiorczości

9 747,38

0,00

9 747,38

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 747,38

0,00

9 747,38

Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

9 747,38

0,00

9 747,38

600

Transport i łączność

550 107,05

- 25 000,00

525 107,05

60014

Drogi publiczne powiatowe

120 000,00

0,00

120 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

120 000,00

0,00

120 000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Troszyn

120 000,00

0,00

120 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

430 107,05

- 25 000,00

405 107,05

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

398 069,20

0,00

398 069,20

Modernizacja drogi transportu rolnego Łątczyn - Dzbenin

9 947,00

0,00

9 947,00

Modernizacja drogi transportu rolnego Troszyn - Janochy

239 756,00

0,00

239 756,00

Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łątczyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług. 7,264km

54 200,00

0,00

54 200,00

Przebudowa dróg gminnych

94 166,20

0,00

94 166,20

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

32 037,85

- 25 000,00

7 037,85

Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych w miejscowości Ojcewo

7 037,85

0,00

7 037,85

Zakup ziemi pod budowę dróg gminnych

25 000,00

- 25 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

26 770,00

0,00

26 770,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000,00

0,00

7 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

0,00

7 000,00

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie

7 000,00

0,00

7 000,00

75095

Pozostała działalność

19 770,00

0,00

19 770,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

19 770,00

0,00

19 770,00

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

19 770,00

0,00

19 770,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

173 000,00

0,00

173 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

173 000,00

0,00

173 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

0,00

140 000,00

Zakup samochodu strażakiego dla OSP Choromany

130 000,00

0,00

130 000,00

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn

10 000,00

0,00

10 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

33 000,00

0,00

33 000,00

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych

33 000,00

0,00

33 000,00

801

Oświata i wychowanie

160 368,00

0,00

160 368,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

160 368,00

0,00

160 368,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

160 368,00

0,00

160 368,00

Zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich

160 368,00

0,00

160 368,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

85305

Żłobki

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

Rozbudowa Żlobka Samorządowego w Troszynie

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

481 627,11

- 90 000,00

391 627,11

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

50 000,00

0,00

50 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

50 000,00

Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn

50 000,00

0,00

50 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

381 355,43

- 90 000,00

291 355,43

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

250 000,00

- 90 000,00

160 000,00

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Troszyn

250 000,00

- 90 000,00

160 000,00

6219

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

131 355,43

0,00

131 355,43

Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn"

131 355,43

0,00

131 355,43

90095

Pozostała działalność

50 271,68

0,00

50 271,68

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 364,09

0,00

45 364,09

Urządzenie miejsca spotkań w miejscowości Kamionowo

7 878,19

0,00

7 878,19

Urządzenie miejsca spotkań w miejscowości Rabędy

9 874,00

0,00

9 874,00

Urządzenie miejsca spotkań w msc. Repki

8 298,36

0,00

8 298,36

Utwardzenie placu do spotkań dla społeczności wsi Borowce

6 156,97

0,00

6 156,97

Utworzenie miejsca spotkań w msc. Sawały

6 144,98

0,00

6 144,98

Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Żmijewo- Zagroby

7 011,59

0,00

7 011,59

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 907,59

0,00

4 907,59

Zakup kostki brukowej dla miejscowości Milewo Tosie w celu utworzenia miejsca spotkań

4 907,59

0,00

4 907,59

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 496 373,21

- 15 000,00

1 481 373,21

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 379 728,01

0,00

1 379 728,01

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 728,01

0,00

72 728,01

Modernizacja świetlic wiejskich

50 000,00

0,00

50 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapieczne

6 000,00

0,00

6 000,00

Wykonanie szamba - oczyszczalni

9 322,51

0,00

9 322,51

Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w msc. Janochy

7 405,50

0,00

7 405,50

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

744 548,00

0,00

744 548,00

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych

334 548,00

0,00

334 548,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki

410 000,00

0,00

410 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

562 452,00

0,00

562 452,00

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych

265 452,00

0,00

265 452,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki

297 000,00

0,00

297 000,00

92113

Centra kultury i sztuki

68 645,14

0,00

68 645,14

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

50 000,00

0,00

50 000,00

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizacje świetlic

50 000,00

0,00

50 000,00

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

18 645,14

0,00

18 645,14

Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo wielkie gm. Troszyn"

18 645,14

0,00

18 645,14

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

0,00

10 000,00

6570

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

0,00

10 000,00

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn

10 000,00

0,00

10 000,00

92195

Pozostała działalność

38 000,06

- 15 000,00

23 000,06

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38 000,06

- 15 000,00

23 000,06

Budowa podjazdu do zaplecza sportowego przy świetlicy wiejskiej w Dzbeninie

15 000,00

- 15 000,00

0,00

Wykonanie placu zabaw dla dzieci na placu przy budynku świetlicy w Zamościu

23 000,06

0,00

23 000,06

Razem

4 197 992,75

- 130 000,00

4 067 992,75

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

648 500,00

473 300,00

509 517,95

150

15011

6639

Województwo Mazowieckie

0,00

0,00

9 747,38

600

60014

6300

Powiat Ostrołęcki

0,00

0,00

120 000,00

750

75095

6639

Województwo Mazowieckie

0,00

0,00

19 770,00

900

90017

2650

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

473 300,00

0,00

900

90017

6210

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

0,00

160 000,00

900

90017

6219

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

0,00

131 355,43

921

92113

2480

Centrum Kultury w Troszynie

486 500,00

0,00

0,00

921

92113

6220

Centrum Kultury w Troszynie

0,00

0,00

50 000,00

921

92113

6229

Centrum Kultury w Troszynie

0,00

0,00

18 645,14

921

92116

2480

Centrum Kultury w Troszynie

162 000,00

0,00

0,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

0,00

0,00

43 000,00

754

75412

6230

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych

0,00

0,00

33 000,00

921

92120

6570

Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn

0,00

0,00

10 000,00

Ogółem:

648 500,00

473 300,00

552 517,95

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na początku roku

Przychody

Koszty

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

Dotacje z budżetu

Dotacje przedmiotowe

Dotacje celowe na inwestycje

Kwota

Zakres dotacji

Kwota

Cel dotacji

1.

900

90017

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

2 066 655,43

764 655,43

153 300,00

Oczyszczanie ścieków (dotacja do 1m3 odbieranych ścieków)

131 355,43

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn

1 926 655,43

0,00

140 000,00

65 000,00

Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg (dotacja do 1km poboczy)

85 000,00

Remonty bieżące i profilowanie dróg (dotacja do 1km dróg)

60 000,00

Odwadnianie odśnieżanie i oznakowanie dróg (dotacja do 1km dróg)

160 000,00

Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Troszyn

10 000,00

Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych (dotacja do 1m2 terenu zieleni)

30 000,00

Sprzątanie placów i koszy ulicznych oraz odśnieżanie placów (dotacja do 1m2 placów)

70 000,00

Konserwacja oświetlenia ulicznego (dotacja do 1 lampy oświetlenia ulicznego)

Ogółem:

0,00

2 066 655,43

764 655,43

473 300,00

X

291 355,43

X

1 926 655,43

X

140 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Edmund Zygmunt Szabłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »