| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Borowie

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru i pieczęci Gminy Borowie oraz zasad ich stosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( t.j. z 2016 roku poz.38) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji;Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się:

1) Herb Gminy Borowie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

2) Flagę Gminy Borowie, której wzór jest określony w załączniku Nr 2 do Uchwały.

3) Flagę stolikową Gminy Borowie, której wzór określa załącznik Nr 3 do Uchwały,

4) 4) Baner Gminy Borowie, której wzór określa załącznik NR 4 do Uchwały.

5) Pieczęć Gminy Borowie, której wzór określa załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 2.

Herb Gminy Borowie stanowi: w polu błękitnym jastrząb złoty stojący na kamieniu młyńskim szarym. Barwy weksyliów - błękitną i białą wyprowadzono z herbu, a sam herb umieszczono na ich najbardziej honorowym miejscu.

§ 3.

Flagę Gminy Borowie stanowi płat o proporcjach 5:8, dzielony na trzy pasy pionowe- błękitny szerokości 1/8 długości płata, biały szerokości 7/16 długości płata i błękitny szerokości 7/16 długości płata. Na pasie białym jest centralnie umieszczony herb gminy wysokości 3/5 szerokości płata.

§ 4.

Flagę stolikową Gminy Borowie stanowi płat o proporcjach 2:1, dzielony na trzy pasy poziome - błękitny szerokości 1/10 długości płata, biały szerokości 2/5 długości płata i błękitny długości 1/2 długości płata. Na pasie białym jest centralnie umieszczony herb gminy wysokości 7/20 długości płata.

§ 5.

Baner ma płat o proporcjach 4:1, dzielony na trzy pasy poziome- błękitny szerokości 1/8 długości płata, biały szerokości 1/4 długości płata i błękitny długości 5/8 długości płata. Na pasie białym jest centralnie umieszczony herb gminy wysokości 7/40 długości płata.

§ 6.

Pieczęcią Gminy Borowie jest pieczęć okrągła o średnicy 36 milimetrów. W jej polu znajduje się godło herbu Gminy a w otoku napis GMINA BOROWIE z przerywnikami w kształcie sześciopromiennych gwiazdek.

§ 7.

1. Symbole, o których mowa w § 2 - 6 uchwały, stanowią własność Gminy Borowie i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, flagach, banerze i pieczęci oraz rys historyczny zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 8.

1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Radzie Gminy i Wójtowi,

2) Urzędowi Gminy,

3) Gminnym jednostkom organizacyjnym,

4) Innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2. Pieczęć Gminy Borowie do sygnowania ważnych dokumentów używają:

1) Rada Gminy,

2) Wójt,

3) Urząd Gminy.

§ 9.

1. Herb i flagę Gminy Borowie umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów gminy.

2. Symbole, o których mowa w ust.1 mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.

3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy oraz stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy.

§ 10.

1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Borowie.

2. Symboli, o których mowa w ust.1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust.2 udziela Wójt. Zasady i warunki używania tych symboli określi pisemna umowa.

§ 11.

1. Herb i flaga Gminy Borowie mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane przez podmioty uprawnione wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

2. Wójt może wyrażoną zgodę cofnąć w przypadku, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku, godzący w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Traci moc Uchwała Nr IV/13/90 Rady Gminy w Borowiu z dnia 6 września 1990 roku w sprawie ustalenia herbu Gminy Borowie.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/86/2016
Rady Gminy Borowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/86/2016
Rady Gminy Borowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

UZASADNIENIE ZASTOSOWANEJ SYMBOLIKI W HERBIE, FLAGACH, BANERZE I PIECZĘCI ORAZ RYS HISTORYCZNY

Gmina Borowie jest gminą wiejską w północno - wschodniej części powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim. Gmina ma charakter rolniczy. Ziemie uprawne zajmują 78% powierzchni, lasy 17%. Wieś Borowie nosiła początkowo ( do połowy XVI w.) nazwę Jastrzębie. Z 1529 r. zachował się dokument, w którym odnotowano istnienie kościoła w miejscowości Jastrabye. Właścicielami Jastrzębia była rodzina Warszewickich herbu Kuszaba. Jan Warszewicki, kasztelan liwski, uzyskał w 1548 roku od króla Zygmunta I Starego przywilej na założenie miasta na prawie chełmińskim pod nazwą Borowie. Jednakże lokacja się nie udała i w dokumentach z drugiej połowy XVI w. i późniejszych w dalszym ciągu miejscowość występowała jako wieś pod dawną nazwą Jastrzębie. Z pierwotnego założenia miejskiego zachował się jedynie duży prostokątny rynek. Parafię ufundował w 1547 roku Jan Warszewicki. W 1606 roku część swych dóbr oddał kościołowi Jan Radzymiński. W 1814 roku Kazimierz Chlebowski nadał parafii pół włóki gruntu. Kościół był pierwotnie wzniesiony drewniany w 1555 roku. W miejsce kościoła drewnianego wybudowano w 1715 roku kościół murowany, a następnie przebudowano go w 1831 roku dzięki fundacji hrabiny Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, właścicielki Borowia. Gmina jest niezbyt bogata w zabytki. We wsi Borowie znajduje się prowadząca do kościoła brama - dzwonnica z ok. 1715 roku i dwór Moszyńskich z pierwszej ćwierci XIX wieku. W Chrominie jest wiatrak koźlak z 1868 roku, w Głoskowie dwór, a w kilku miejscowościach domy drewniane z XIX i XX wieku ( Gózd 3, Brzuskowola 2, Chromin 3, Iwowe 7, Laliny 2, Łopacianka 1, Nowa Brzuza 2, Stara Brzuza 1 ). Za najistotniejsze elementy symbolizujące gmine i jej historię władze gminy uznały najstarszą historię. Dlatego w herbie jest jastrząb, nawiązujący do najstarszej nazwy siedziby władz gminy i kamień młyński z paprzycą - godło herbu Kuszaba Jana Warszewickiego, fundatora miasta i parafii.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »