| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późń. zm.) w związku z art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/53/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2015r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka


Ewa Jaźwińska


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/174/16
Rady Miasta Kobyłka
z dnia 21 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka.

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną schronisku prowadzonym przez organizację społeczną, na podstawie umowy podpisanej przez Miasto Kobyłka z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, na przyjęcie bezdomnych, odłowionych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka.

2. Odłowione zwierzęta przewozi się do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo.

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE

§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiekunami społecznymi oraz uprawnionymi przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.

2. Opieka ta obejmuje w szczególności:

1) zgłaszanie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka wolno żyjących kotów, w celu ich rejestracji oraz zapewnienia im schronienia;

2) wydawanie skierowania podmiotom, o których mowa w ust. 1 na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z ARKĄ Lecznicą weterynaryjną całodobową Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka;

3) zapewnienie wyłapania, poddania obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji i wypuszczenia kotów wolno żyjących;

4) dokarmianie kotów wolno żyjących karmą zakupioną przez Gminę.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy jest działaniem o charakterze stałym realizowanym przez:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo;

2) ARKĘ Lecznicę weterynaryjną całodobową Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka.

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

3. Odłowione zdrowe zwierzęta przekazywane są do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo niezwłocznie od momentu jego zgłoszenia, a w przypadku zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego należącego do Pani Władysławy Marszał, znajdującego się w Stryjkach 45, 05 - 240 Tłuszcz, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku odłowienia zwierząt biorących udział w zdarzeniu drogowym i wymagających opieki weterynaryjnej, zwierzęta te przekazywane są pod opiekę ARKI Lecznicy weterynaryjnej całodobowej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ludzi i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia.

6. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT

§ 5. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo i ARKI Lecznicy weterynaryjnej całodobową Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii.

§ 6. 1. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na jej terenie, dofinansowanie
w wysokości 100% kosztów sterylizacji i kastracji.

2. W celu udzielania dofinansowania kosztów sterylizacji i kastracji, Gmina zawiera umowy z ARKĄ Lecznicą weterynaryjną całodobową Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

3. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota składa wniosek do Burmistrza Miasta Kobyłka.

4. W przypadku sterylizacji i kastracji psów dofinansowanie kosztów tych zabiegów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz posiadają aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) ARKA Lecznica weterynaryjna całodobowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka;

3) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka;

4) opiekunowie społeczni, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli.

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, w tym, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej, stronach portali społecznościowych oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu, Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo, ARKI Lecznicy weterynaryjnej całodobowej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka oraz innych dostępnych miejscach.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 8. 1. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt realizuje ARKA Lecznica weterynaryjna całodobową Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka, na podstawie podpisanej z Gminą umowy oraz na zasadach w niej określonych.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii.

3. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów w całości na warunkach określonych w umowie z ARKĄ Lecznicą weterynaryjną całodobową Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka.

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

§ 9. Zwierzętom gospodarskim zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym, należącym do Pani Władysławy Marszał, znajdującym się w Stryjkach 45, 05-240 Tłuszcz.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje ARKA Lecznica weterynaryjna całodobowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka, z którą aktualnie Miasto Kobyłka ma podpisaną umowę.

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 11. Bezdomne zwierzęta trafiające do ARKI Lecznicy weterynaryjnej całodobowej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 33, 05-230 Kobyłka lub Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, ul. Strużańska 15, 05 - 119 Legionowo, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela, są trwale znakowane, poprzez wszczepienie im pod skórę elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane są do bazy danych, co umożliwia późniejszą ich identyfikację, a podczas wydawania lub adopcji umożliwia przypisanie konkretnej, adoptującej zwierzę osobie.

§ 12. Miasto Kobyłka zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na jego terenie, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów elektronicznego znakowania zwierząt.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU ORAZ SPOSÓB ICH WYDATKOWANIA

§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań w danym roku wynikających z Programu zabezpieczane są w uchwale budżetowej na 2016 r.

2. Wysokość środków finansowych na realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku" wynosi 300 000 zł, w tym:

1) dokarmianie kotów wolno żyjących - do 3000 zł;

2) całodobowa opieka weterynaryjna (sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, czipowanie psów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, gospodarskich i wolno żyjących w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem ww. zwierząt) - do 140 000 zł;

3) edukacja mieszkańców - do 3000 zł;

4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt - do 30 000 zł;

5) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - do 124 000 zł.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »