| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Jastrząb

z dnia 13 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Jastrząb uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego:

1) w roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci w wieku 4-6 lat,

2) od roku szkolnego 2017/2018 dla dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych na terenie gminy Jastrząb, dla których Jednostka Samorządu Terytorialnego ma obowiązek zapewnić taką możliwość, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kryteria wyboru ofert, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Warso


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2016
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 13 maja 2016 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

§ 1. 1. Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego:

1) w roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci w wieku 4-6 lat ,

2) od roku szkolnego 2017/2018 dla dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb.

2. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne przedszkola będą otrzymywać z budżetu Gminy Jastrząb dotację na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jastrząb, pomniejszonym o opłaty ponoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 2. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych oraz prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzących niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jastrząb, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Jastrząb, zwanego dalej Wójtem.

§ 3. 1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, organ prowadzący niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Oprócz potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 1, oferta powinna również zawierać:

1) informację o lokalizacji i adresie prowadzonego przedszkola;

2) opis realizowanego w przedszkolu programu nauczania, wychowania i opieki, w tym w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

3) szczegółowy opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób uczestniczących w procesie nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), w tym nauczycieli tego przedszkola;

4) informację o ofercie dodatkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

5) informację na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola;

6) szczegółowy opis bazy lokalowej, w tym informację o powierzchni przypadającej na jedno dziecko w oddziale przedszkola oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w pomoce dydaktyczne;

7) opis placu zabaw przedszkola oraz jego wyposażenia lub informację o jego braku;

8) kalkulację przewidywanych rocznych wydatków na prowadzenie przedszkola;

9) informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert (z podziałem na grupy wiekowe);

10) dane kontaktowe osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie oferty, np.: nr telefonu, nr faksu, adres e-mail.

3. Ofertę wraz z załącznikami, zawierającymi oświadczenia o spełnianiu wymogów, o których mowa w ust. 1, podpisane przez uprawnione do tego osoby, składa się w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Jastrząb, w miejscu i terminie określonym w danym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jastrząb:

2) w siedzibie Urzędu Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastrząb.

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera informację o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.).

6. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

§ 4. 1. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymagania formalne i złożone w terminie są ocenianie wg kryteriów wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały.

4. Każdy członek Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją dokonuje oceny ofert przyznając punkty w skali od O do 5 za poszczególne kryterium, określone w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę, stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji.

§ 5. 1. Wójt powołuje Komisję w celu przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 4 członków.

3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

4. Komisja podejmuje decyzje co najmniej w połowie jej składu.

5. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych, Komisja, po przeprowadzeniu jej weryfikacji formalnej, wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 3 dni robocze, pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Komisja może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, a także udzielenie wyjaśnień lub informacji w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, w zależności od istniejących potrzeb.

7. W konkursie zostają wyłonione przedszkola, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. O liczbie miejsc, które Gmina Jastrząb wykorzysta do realizacji swojego obowiązku decyduje liczba punktów. Przydział odbywa się poprzez przyznanie limitu miejsc dla przedszkola, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, nie większej jednak niż liczba miejsc wskazana w informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 9.

8. W przypadku, gdy liczba brakujących miejsc niezbędnych do zrealizowania zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest większa niż w ofercie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, pozostałe miejsca przydziela się kolejnemu przedszkolu. Jeśli to nie zaspokoi potrzeb Gminy Jastrząb, brakujące miejsca przyznawane będą kolejnemu przedszkolu aż do ich wyczerpania.

9. W sytuacji, gdy przedszkola uzyskają równą liczbę punktów, miejsca rozdziela się proporcjonalnie, a gdy nie jest możliwe dokonanie równego podziału, pozostałe miejsca otrzymuje przedszkole, które zaoferowało większą liczbę miejsc w złożonej ofercie. Jeśli zaś liczba tych miejsc jest równa, to miejsca otrzymuje przedszkole, które zostało najwcześniej wpisane do ewidencji, o której mowa w § 2.

10. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.

11. Dokonanie wyboru ofert następuje w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji, protokół wraz z dokumentacją konkursową przekazuje się Wójtowi, w celu zatwierdzenia wyników konkursu.

13. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

§ 6. 1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu konkursu przez Wójta, wyniki konkursu ogłasza się w miejscach, o których mowa w § 3 ust. 4.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać, w szczególności, nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.

§ 7. Przeprowadza się konkurs ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w sytuacji, gdy konkurs, o którym mowa w §1 ust 1, dla niepublicznych przedszkoli nie zapewni miejsc wszystkim dzieciom.

§ 8. 1. Celem konkursu ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego jest wyłonienie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą otrzymywać z budżetu Gminy Jastrząb dotację na każde dziecko w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jastrząb, pomniejszonych o opłaty ponoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

2. Do konkursu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 - 6, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamiast wymogu określonego w § 3 ust. 1, organ prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2016
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 13 maja 2016 r.

Kryteria wyboru ofert niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w ramach otwartego konkursu na zapewnienie miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego: 1) w roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci w wieku 4-6 lat 2) od roku szkolnego 2017/2018 dla dzieci w wieku 3-6 lat, którym Gmina Jastrząb ma obowiązek taką możliwość zapewnić.

1. Dokonując oceny ofert niepublicznych przedszkoli biorących udział w konkursie, członkowie komisji konkursowej biorą pod uwagę następujące kryteria:

1) dotychczasowe doświadczenie oferenta w prowadzeniu przedszkola,

2) istniejąca baza lokalowa, w tym powierzchnia przypadająca na jedno dziecko w oddziale przedszkola,

3) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne,

4) wyposażenie placu zabaw przeznaczonego do dyspozycji dzieci,

5) wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w procesie nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz., 2156 z późn. zm.), w tym nauczycieli tego przedszkola;

6) oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »