reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanych przez właścicieli nieruchomości.

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych za każdy miesiąc od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby mieszkańców wykazanej w deklaracji.

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych za każdy miesiąc od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od liczby pojemników wskazanych w deklaracji.

4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie zgodnie z harmonogramem wywozu opadów, podanym do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie z:

1) pojemników lub worków o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 4 osób włącznie,

2) pojemników o pojemności 240 l lub worków o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 4 osób,

3) pojemników o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnej

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej:

1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) - 2 razy w miesiącu,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący : papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu,

3) odpady zielone - 1 raz w miesiącu od kwietnia do listopada,

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku (wiosną i jesienią).

2. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.

3. W przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:

1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) - 2 razy w tygodniu,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu,

3) odpady zielone - nie rzadziej niż raz w miesiącu od kwietnia do listopada,

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku (wiosną i jesienią).

§ 6. W zabudowie letniskowej lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku odbiór odpadów odbywać się będzie jak dla zabudowy jednorodzinnej.

§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) - nie rzadziej 1 raz w tygodniu,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 8. 1. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Zarząd gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Płońskiej 43 w Nasielsku.

2. W PSZOK odbierane są odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

a) szkło opakowaniowe (butelki i słoiki),

b) papier i tektura

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) przeterminowane leki i chemikalia,

f) metale,

g) zużyte świetlówki,

h) zużyte opony,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) popiół i żużel z palenisk domowych,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

m) zużyte baterie i akumulatory,

n) odpady zielone,

o) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Ustala się limit odbieranych odpadów z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe do 100 kg /mieszkańca/rok,

b) opony w ilości 4 szt./mieszkańca/rok,

c) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 300 kg/mieszkańca/rok,

d) pozostałe odpady w każdej ilości.

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Informacje o godzinach funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: http://www.nasielsk.ploraz udostępniane w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Określa się, że odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych oprócz w PSZOK, odbierane będą w zorganizowanych przez Gminę punktach zbiórki, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.nasielsk.pl.

7. Określa się, że odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych lekarstw i termometrów rtęciowych oprócz PSZOK przekazać należy do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i placówkach medycznych, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nasielsk.pl

8. Określa się, że odpady w postaci metali wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przekazać do PSZOK lub do punktów skupu złomu, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.nasielsk.pl

9. Określa się, że odpady w postaci tekstyliów wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazać do specjalistycznych pojemników, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.nasielsk.pl

§ 9. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług:

1) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości - w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, telefonicznie pod nr 23/69-33-101, elektronicznie - mail: srodowisko@nasielsk.pl, pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk;

2) przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, telefonicznie pod nr 23/69-33-101, elektronicznie - mail: srodowisko@nasielsk.pl, pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

3) Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

4) Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 i ust. 2 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, a odpowiedz na reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający reklamację określił inny sposób w jaki ma być udzielona odpowiedz, spośród określonych w ust. 1 i ust. 2.

§ 10. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nasielsk będą przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej dla Gminy Nasielsk w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama